Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

15. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma “Par piedalīšanos projektos” grozījumiem Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 195
2. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanai Finanšu nod. vad. I. Muceniece 196