Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

30. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu Finanšu nod. vad. I. Muceniece 301
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2015.gadam Finanšu nod. vad. I. Muceniece 302
3. Par p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” grāmatvedības uzskaites pievienošanu centralizētai novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitei Finanšu nod. vad. I. Muceniece   303
4. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane   304
5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā” apstiprināšanu Sociālā dienesta direktore A. Vītola   305