Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

18. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.    
DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Skrundas arodvidusskola”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai zemes lietu speciālists N. Danenbergs 147
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre