Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 22. aprīlī plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

81

2.

Par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajā īpašumā Vakarā ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā

Tehniskā sekret.

D. Buķele

82

3.

Par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajā īpašumā Vakarā ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā

Tehniskā sekret.

D. Buķele

83