NVA aicina pašvaldību turpināt iesākto sadarbību

16.janvārī Skrundas novada pašvaldībā uz tikšanos ar Skrundas novada pašvaldības vadītāju un speciālistiem bija ieradušies Valsts nodarbinātības aģentūras (NVA) Kuldīgas filiāles speciālisti. Vizītes mērķis bija pateikties par sadarbību 2011.gadā un informēt pašvaldību par NVA plānotajām aktivitātēm nodarbinātības veicināšanā un bezdarbnieku atbalstīšanā. Filiāles vadītāja Jeļena Lāma pateicās Skrundas novada pašvaldības speciālistiem par ieguldīto darbu ES projekta „Darba praktizēšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIAA/NVA/001” realizēšanā no 2009. līdz 2012. gadam. Sasummējot iesaistītos iedzīvotājus un ar viņu palīdzību paveiktos darbus, var secināt, ka pašvaldība budžeta ietvaros nespētu atbalstīt iestādes ar papildus darbaspēka nodrošinājumu un pozitīvi vērtē šī projekta ieguldījumu. Taču vai tas ir mazinājis bezdarbnieku skaitu Skrundas novadā?
Statistikas dati liecina, ka Skrundas novadā ap 60 % no reģistrējušajiem bezdarbniekiem ir ilgstošie. Nīkrācē 39 no 65, Rudbāržos 49 no 85, Raņķos 28 no 61 un Skrundā 188 no 297.
Tikšanās laikā no NVA speciālistiem varēja dzirdēt arī skarbus vārdus par darba devējiem Skrundas novadā, un ne tikai, proti, darba devēji ir kūtri darba lūgumu slēdzēji, kā arī maz izmanto NVA piedāvātos pakalpojumu un iesaistīšanos Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kas varētu palīdzēt arī darbaspēka atalgojuma nodrošināšanā.

Bet galvenais tikšanās temats bija jaunā programma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi bezdarbniekiem”, ko NVA sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē tiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti aģentūrā vairāk nekā 6 mēnešus. Tas ir valsts līdzfinansēts aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieku nodarbināšanai sabiedrības labā, dodot viņiem iespēju uzturēt vai iegūt darba iemaņas. Pieteikties dalībai pasākumā var jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saņems atlīdzību - 100 latus mēnesī, kā arī NVA veiks iemaksas 10 latus par bezdarbnieka pensijas apdrošināšanu. Ja bezdarbnieks algotos pagaidu darbus nebūs veicis visās konkrētajā mēnesī paredzētajās darbdienās, atlīdzība viņam tiks aprēķināta proporcionāli nostrādātajām dienām.

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā bezdarbnieks secīgi vai ar pārtraukumiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā četrus mēnešus, taču šajā pasākumā viņš varēs iesaistīties arī atkārtoti. Bezdarbnieks šajos darbos tiek nodarbināts ne vairāk kā piecas dienas nedēļā un astoņas stundas dienā.

Bezdarbniekam, iepriekš vienojoties ar darba vadītāju un informējot darba koordinētāju pašvaldībā, ir iespēja ne vairāk kā divas dienas mēnesī izmantot, lai varētu piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajā citā NVA pasākumā vai darba pārrunās, apliecinājumu par dalību darba pārrunās jāiesniedz NVA vai darba koordinētājam pašvaldībā.

NVA un pašvaldība slēdz līgumu par algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, kā arī norēķinu, līguma izpildes un pārskatu sniegšanas kārtību. Ja pasākuma īstenošanas darbvietu izveido biedrībā vai nodibinājumā, tad līgumu par tās atbilstošu nodrošinājumu pašvaldība slēdz ar attiecīgo biedrību vai nodibinājumu.
Algotos pagaidu sabiedriskos darbus īsteno tādās darbvietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.
Ar katru pasākumā iesaistīto bezdarbnieku pašvaldība slēdz līgumu par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Līgumā tiek noteiktas pušu pienākumi un tiesības, nodarbinātības periods, kā arī darbu uzsākšanas, izbeigšanas un atlīdzības saņemšanas nosacījumi un kārtība.

Pašvaldība nodrošina:
• algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai nepieciešamās pasākuma īstenošanas vietas;
• darba vadītāju pasākuma īstenošanas vietā, kas palīdz iegūt vai nostiprināt un uzturēt darba iemaņas, organizējot nepieciešamo praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par pienākumiem un ar to izpildi saistītajām pamatprasībām, kā arī kontrolē bezdarbniekiem uzticēto pienākumu izpildi;
• darba koordinētāju pašvaldībā, kas organizē algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas procesu, kā arī kārto dokumentus, kas nepieciešami apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai, ja šo darbu īstenošanas laikā ar bezdarbnieku noticis nelaimes gadījums;
• algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un inventāru.

NVA nodrošina finansējumu:
• algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai;
• valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem;
• izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, bet ne vairāk kā 20 latu apmērā par vienu bezdarbnieku;
• bezdarbnieku nelaimes gadījumu apdrošināšanai pasākuma īstenošanas laikā;
• ikmēneša dotācijai vienam darba koordinētājam pašvaldībā.
Teksts- Zane Eglīte