Pagarina pieteikšanos dalībai iedzīvotāju padomēs

Pagarina pieteikšanos dalībai iedzīvotāju padomēs

Pateicamies visiem aktīvajiem novadniekiem, kuri jau ir iesnieguši pieteikumus dalībai Iedzīvotāju padomēs! Tomēr, ir vairākas teritorijas, kurās vēl nav saņemts nepieciešamais pieteikumu skaits. Tāpēc Kuldīgas novada pašvaldība pagarina pieteikšanos Iedzīvotāju padomēm līdz šī gada 20. maijam visā novada teritorijā.

Uz šo brīdi nepieciešamais pretendentu skaits ir šādos pagastos:

 • Ēdoles pagasts – 10 kandidāti;
 • Vārmes pagasts – 8 kandidāti;
 • Īvandes pagasts – 6 kandidāti.

Vairākos pagastos ir pieteikušies mazāks dalībnieku skaits kā nepieciešams:

 • Pelču pagasts – 5 kandidāti;
 • Laidu pagasts – 2 kandidāti;
 • Kabiles pagasts – 2 kandidāti;
 • Rudbāržu pagasts – 1 kandidāts;
 • Padures pagasts – 1 kandidāts;
 • Gudenieku pagasts – 1 kandidāts;
 • Turlavas pagasts – 1 kandidāts;
 • Kurmāles pagasts – 1 kandidāts;
 • Skrundas pilsēta un pagasts – 2 kandidāti;
 • Kuldīga – 6 kandidāti.

Padomes sastāvā ievēlējamo minimālo Padomes locekļu skaitu nosaka atbilstoši attiecīgā teritorijā reģistrētam iedzīvotāju skaitam:

 • līdz 1000 iedzīvotāju – pieci Padomes locekļi;
 • no 1001 līdz 2000 iedzīvotāju – septiņi Padomes locekļi;
 • vairāk nekā 2001 iedzīvotāju – deviņi Padomes locekļi.

Nolikums:  https://ej.uz/upkm

Pieteikums pieejams šeit. 

To aizpildītu iespējams iesniegt:

 • Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā;
 • Pagastu un pilsētu pārvaldēs;
 • Sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kuldiga.lv.

Kas ir Iedzīvotāju padomes?

Iedzīvotāju padome ir sabiedriski aktīva cilvēku grupa, kas darbojas uz brīvprātības principiem un tiek veidota katrā no 18 Kuldīgas novada pagastiem un pilsētās – Kuldīgā un Skrundā. Padomes apzinās iedzīvotāju vajadzības un pārstāv viņu intereses pašvaldībā jautājumos par teritorijas labiekārtošanu, kultūras bagātināšanu, ekonomisko darbību un citās svarīgās jomās.

Kas var pieteikties Iedzīvotāju padomēs?

Par padomes locekli var būt fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis. Kandidātus padomes locekļa amatam var izvirzīt ikviens attiecīgā pagasta vai pilsētas iedzīvotājs.

Par padomes locekli nedrīkst būt – domes deputāts, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks un pagasta/pilsētas pārvaldes vadītājs.

Padomes ievēlēšanas un darbības termiņš:

Padomes locekļu vēlēšanas notiks klātienē attiecīgajā pagastā vai pilsētā. Kandidātu pieteikšanās norit līdz 20. maijam. Pēc tam tiks izziņotas kopsapulču norises vietas un laiki, kurās notiks padomes vēlēšanas. Padomes darbības termiņš ir 2 gadi.