Parakstīts līgums par sadarbību projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā

Parakstīts līgums par sadarbību projekta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām īsteno Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda projektu "PROTI un DARI!" Jauniešu garantijas ietvaros. Gatavību sadarboties izteikusi arī Skrundas novada pašvaldība, parakstot ar aģentūru sadarbības līgumu, un aicina ikvienu jaunieti vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, piedalīties projektā un izmantot sniegtās iespējas. Projekta "PROTI un DARI!" mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, visā Latvijā tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Skrundas novadā projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 18 jauniešus. Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada decembrim. Aicinām ikvienu jaunieti vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, piedalīties projektā un izmantot sniegtās iespējas. Katram jaunietim tiks noteikti un piedāvāti tieši viņam nepieciešamie pasākumi. Lai gūtu plašāku informāciju par iespējām iesaistīties projektā, aicinām sazināties ar programmas vadītāju Skrundas novadā Baibu Eversoni, tālr.29852292, e-pasts: baiba.eversone@skrunda.lv. Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Rakstā ietverta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sagatavotā informācija