Pārmaiņas bija nepieciešamas jau sen

Pārmaiņas bija nepieciešamas jau sen Februāra domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu pauda atbalstu PII “Liepziediņš” būvniecībai, līdz ar to dodot bērniem iespēju nākotnē savas ikdienas gaitas aizvadīt plašākās un piemērotākās telpās, kas bija nepieciešamas jau sen. Kā jau zināms, Skrundā šobrīd ir rindas uz bērnudārzu un no 2020. gada, kad stāsies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, var izveidoties situācija, ka ēkas telpās jāsamazina grupiņu skaits, jo noteikumi paredz jaunas prasības minimālajai platībai uz vienu bērnu, ko šobrīd nodrošināt nebūtu iespējams. Bērnudārza paplašināšana mazinās šīs rindas, kā arī beidzot tiks nodrošinātas vietas 1.5 gadu veciem bērniņiem, kas līdz šim nebija iespējams. Sagatavošanās grupas bērni jau ar šī gada septembri pārcelsies uz Skrundas vidusskolu, kur viņiem atvēlēs divas klašu telpas, kas tiks pielāgotas bērnu vajadzībām. Pašvaldības darba grupa pie šī projekta intensīvi sāka strādāt jau pagājušajā gadā, kad vairākkārt tikās un veica sarunas gan ar PII „Liepziediņš” vadību, darbiniekiem un arī vecākiem, kā arī paralēli ar Skrundas vidusskolas vadību par būtiskajām pārmaiņām un veicamajiem darbiem. Lai projekts tiktu veiksmīgi  iesākts un arī realizēts, Skrundas novada pašvaldība jau 2017. gada decembrī noslēdza līgumu par PII „Liepziediņš” ēkas un tās apkārtnes teritorijas būvniecību ar grupu apvienību – SIA „Inbuv” un SIA „Campaign”, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem.  Līgumā ir paredzēta PII „Liepziediņš” tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība par kopējo summu 2 780 763 EUR. Šī projekta realizācijai pašvaldība ņems aizņēmumu no Valsts kases.  Jāpiebilst, ka PII „Liepziediņš” papildu uzraudzību būvniecības laikā veiks Būvniecības valsts kontroles birojs, kas ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un veic neatkarīgu būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību. Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Vērdiņa-Jackeviča, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste