Pasniegtas Goda balvas un Pateicības raksti

Pasniegtas Goda balvas un Pateicības raksti Skrundas novada pašvaldība 17.novembrī Skrundas kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltītajā sarīkojumā „Lai ir gaiša pasaulīte, mīļās Māras izauklēta” pasniedza apbalvojumus. SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJAS NELLIJAS KLEINBERGAS SVĒTKU UZRUNA. FOTO Ar Goda balvu apbalvoja: Ligitu un Arvi ŠTEINBERGUS, SIA „Anderson Baltic” līdzīpašniekus– par ieguldījumu Skrundas muižas atjaunošanā, Skrundas vārda popularizēšanā, kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā, vēsturnieka Artura Heniņa grāmatas izdošanā,
Rutu SAMSONOVU, suņu apmācības instruktori– par radošu darbu suņu apmācībā un sacensību organizēšanā, Skrundas novada vārda popularizē&ˇanu,
Āriju Gunitu OLIŅU, Skrundas vidusskolas bioloģijas skolotāju– par mūža ieguldījumu pedagoģijā (50 darba gadi),
Marutu BRIZGU, p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori– par iejūtību, sapratni un mērķtiecību, veicot veco ļaužu aprūpes organizēšanu Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā.
Pateicības rakstu pasniedza: Litai ŠĪMANEI, aprūpētājai – par iejūtīgu un teicamu darbu līdzcilvēku aprūpē,
Janai KOZJURAI, Skrundas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai– par izciliem sasniegumiem latviešu valodas, literatūras apmācībā Skrundas vidusskolā un teicamiem centralizēto eksāmenu rezultātiem 2011./2012.mācību gadā,
Mārtiņam LINDEM, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas vada komandierim– par aktīvu darbību Skrundas novada kultūras pasākumos, radošām idejām un atbildību, iesaistoties kultūras aktivitāšu organizēšanā,
Inesei BLŪMAI, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņ&ˇ” saimniecības pārzinei– par atbildīgu un profesionālu darba pienākumu pildīšanu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”, radošu pieeju teritorijas labiekārtošanā,
Silvijai PULKSTENEI, Kurzemes reģionālā centra Skrundas Neatliekamās medicīniskās palīdzības vecākā ārsta palīdzei – par teicamu un ilggadēju darbu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā Skrundā un Skrundas novadā,
Aivaram SEBEŽAM, SIA „Pinsdrup Latvia” darbu vadītājam– par sapratni un atbalstu, radot darba vietas un sociāli pievilcīgu darba vidi Skrundas novada iedzīvotājiem SIA „Pinsdrup Latvia”,
Helmutam KALNIŅAM, brīvdienu mājas „Gāznieki” saimniekam– par ilggadēju profesionālo aktiermākslas zināšanu un sava laika ieguldījumu Skrundas novada pasākumu veidošanā,
Uģim JANSONAM, SIA „METSA FOREST LATVIA” mežistrādes meistaram– par brīvprātīgu jauniešu iesaistīšanu galda tenisa spēlē un aktīvu dalību sporta pasākumos,
Dzidrai VJAKSAI, pensionārei&‐ par aktīvu darbību Skrundas kultūras dzīvē, iesaistīšanos pasākumu organizēšanā, Skrundas vārda popularizēšanu,
Veltai MELBĀRDEI, pensionārei– par nesavtīgu palīdzību un līdzjūtību grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem, par finansiālu atbalstu Rudbāržu baznīcas apkārtnes labiekārtošanā,
Ausmai KALNIŅAI, pensionārei– par atsaucību un izpalīdzību zupas virtuves organizēšanā Rudbāržos, aktīvu dalību sabiedrisku pasākumu organizēšanā,
„BRINIDA”, Nīkrāces amatieru teātrim– par radošu kultūras dzīves dažādošanu Skrundas novadā un ārpus novada teritorijas,
Dainai ĀBELEI, Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra vadītājai – par aktīvu un mērķtiecīgu Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra darbības organizēšanu,
Dzintaram KNOPKENAM, SIA „Užuļi” īpašniekam– par nesavtīgu palīdzību darbaspēka organizēšanā, brīvprātīgi veicot darbus Nīkrāces pagasta kapsētu sakārtošanā,
Dacei BRAUNAI, Raņķu pakalpojumu pārvaldes apkopējai&‐ par radošu pieeju Raņķu pagasta pārvaldes apkārtnes labiekārtošanā,
Ritai BRŪDEREI, ģimenes ārstei– par ilggadēju ieguldījumu Raņķu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.
Foto- Ieva Benefelde