Pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla pirmā sanāksme

Pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla pirmā sanāksme Latvijas Pašvaldību savienības īstenotā projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros 23. septembrī notiks pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pirmā sanāksme, kuras atklātā daļa no plkst. 10.15 līdz 12.00 būs pieejama tiešraidē: http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/. Pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji, kā arī mediju pārstāvji un citi interesenti ir aicināti sekot līdzi un uzdot savus jautājumus tiešraidē projekta vadošajam ekspertam Mārim Pūķim un pārējiem projekta ekspertiem, sūtot jautājumus sanāksmes laikā uz e-pastu: tiesraide@lps.lv. Sanāksmes atklātajā daļā plānots apskatīt šādus jautājumus: pašvaldības mārketings, pašvaldības mārketinga stratēģija un pašvaldību attīstības programma (vienojošais un atšķirīgais), pašvaldības lietotāju grupas (tirgus segmenti), pašvaldības konkurenti un sabiedrotie, mārketinga stratēģijas struktūra un vidēja termiņa budžeta nozīme. Savukārt slēgtajā daļā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutēs  par rezultātiem un secinājumiem, kas izriet no spēkā esošo pašvaldības plānošanas dokumentu analīzes un aptaujas par prioritārajām lietotāju grupām, pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm. Šobrīd projektā ir noslēdzies pirmais tā posms, kura laikā 8 pašvaldībās notika sanāksmes par pašvaldību mārketinga stratēģijas izstrādi un pašvaldībām bija iespēja pieteikties dalībai projekta ietvaros izveidotajos 3 pašvaldību sadarbības tīklos – pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīklā, pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīklā vai pašvaldību izglītības un kultūras tīklā. Projekta gaitā tiek veidota “mācīties salīdzinot” sistēma. Tā balstās uz datu bāzē apkopotas informācijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu konkrētā nozarē un pilnveidotu savas pašvaldības stratēģisko vadīšanu, līdz ar to veiksmīgāk sadarbojoties ar tādām mērķa grupām kā iedzīvotāji, uzņēmēji un apmeklētāji. Visi pašvaldību sadarbības tīkli savā darbībā izmantos “mācīties salīdzinot” principus – salīdzināt, analizēt un mācīties, lai sagatavotu uzlabojumu plānus pakalpojumam, kas tiks izvēlēts par katra tīkla analizējamo tēmu. Sadarbības modeļa ideja ir ņemta no Norvēģijas, kur jau šie sadarbības tīkli veiksmīgi darbojas vairākus gadus. Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.   Informāciju sagatavoja: Ilze Rukute, projekta sabiedrisko attiecību eksperte +371 293 77 691 ilze.rukute@lps.lv