PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA ATZĪŠANU PAR SPĒKĀ NEESOŠU

Kuldīgas novada dome paziņo, ka 2022.gada 24.februārī ir pieņemts lēmums (prot.Nr.2, punkts Nr. 71) "Par Skrundas novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmuma “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” atzīšanu par spēkā neesošu".

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē HTTPS://KULDIGA.LV/PASVALDIBA/PUBLISKIE-DOKUMENTI/KULDIGAS-NOVADA-DOMES-LEMUMI 24.02.2022. domes sēdes lēmumu sadaļā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_16309.