Paziņojums par projekta izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par projekta izstrādes uzsākšanu individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanai valsts aizsargājamam kultūras piemineklim Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils”, Skrundas pilsētā, Skrundas novadā.

Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekta izstrādes pamatojums ir Skrundas novada domes 2019. gada 31. oktobrī pieņemtais lēmums „Par projekta izstrādi individuālās aizsargjoslas noteikšanai valsts aizsargājamam kultūras piemineklim Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils”, Skrundas pilsētā, Skrundas novadā” (protokols Nr. 13, 12.§).

Projekta izstrādes mērķis ir noteikt individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) ap valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekli Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils”, ņemot vērā Aizsargjoslu likuma 8. pantu un Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumus Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētā kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonu) projektam lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 31. janvārim (ieskaitot), nosūtot pa pastu vai iesniedzot Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā vai elektroniski parakstītus iesniegumus sūtot uz e-pastu dome@skrunda.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, korespondences adresi vai, ja persona vēlas saņemt elektronisku atbildi – e-pasta adresi.