Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma apspriešanu

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.
Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013 -2025.g. pilnveidotās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.
Plānošanas dokumenta nosaukums: Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam.
Plānošanas dokumenta un Vides pārskata izstrādātājs: Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Projekti un vadība”.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.
Plānošanas dokumenta izstrādes un īstenošanas termiņš: Skrundas novada teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2013.gada oktobrim; dokumenta īstenošanas termiņš – 12 gadi.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Skrundas novada administratīvā teritorija.
Sabiedriskā apspriešana: Ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projektu var iepazīties no 11.09.2013. līdz 10.10.2013. Skrundas novada domē, tās darba laikā un Skrundas novada domes mājas lapā www.skrundasnovads.lv. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: Plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata precizētā projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.09.2013. pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326).
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 10.10.2013. Skrundas novada Domē vai pagastu pārvaldēs to darba laikā.
Skrundas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāts ESF projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 Kuldīgas un Skrundas novada teritorijas plānojumu izstrāde ietvaros.