Piedalies projektu konkursā "Darīsim kopā!"

Piedalies projektu konkursā Skrundas novada pašvaldība arī šogad organizē projektu konkursu “Darīsim kopā!”, lai sniegtu finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi. Projektu pieteikumus var iesniegt:
 • Nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas);
 • Neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.).
Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 (vienu) projekta pieteikumu.

Projekta konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:
 • projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
 • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamu telpu remontu un vai aprīkojuma iegādi;
 • projektiem, kas vērti uz vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu;
 • projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības.
Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams Pašvaldības projektu konkursiem, tiek noteikts katru gadu, apstiprinot Pašvaldības budžetu. 2014. gada budžetā tas ir noteikts 7000,00 EURO.

Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā, viena projekta realizācijai paredzot – līdz 700 EURO. Projekta aktivitātes jārealizē Skrundas novada teritorijā un/vai projekta labuma guvējiem jābūt Skrundas novada iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas laiks ir no 1.06.2014.-31.10.2014. Projekta pieteikums vienā eksemplārā jāiesniedz Pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā) no 1.04.2014. līdz 30.04.2014. (plkst.17:00).

Projekta pieteikums sastāv no:
 • aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas;
 • projekta pielikumiem (piemēram, foto materiāli, skices, izziņas utt.), ja tādi ir nepieciešami;
 • reģistrācijas apliecības (ja iesniedzējs ir juridiska persona), sabiedriskā labuma statusa apliecības (ja organizācijai tāds ir piešķirts);
 • ja projekta realizēšana skar citas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma tiesības, obligāti jābūt rakstiskam apliecinājumam, ka īpašnieks piekrīt projekta realizēšanai un saskaņo darbības savā īpašumā vai ar to.
Informācija un konsultācijas par projektu konkursu: zane.eglite@skrunda.lv, tālr. 63350454 vai 26665874. NOLIKUMS PIETEIKUMA VEIDLAPA GRUPAS GALA ZIŅOJUMS   Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja