Pieejams jauns valsts apmaksāts sociālais pakalpojums Skrundas novadā

Pieejams jauns valsts apmaksāts sociālais pakalpojums Skrundas novadā Ir zināms, ka cilvēks ir ne tikai bioloģiska un psihiska, bet arī sociāla - sabiedriska būtne, tāpēc visiem ir dabiska vēlme pēc harmoniskām, atbalstošām attiecībām, savukārt konfliktējošas, līdz ar to vardarbīgas attiecības spēj ienest diskomfortu visās cilvēka darbības jomās.  Par vardarbību sabiedrībā ir pieņemts runāt nosodošā kontekstā - „.. fui, kā nu tā var - mēs jau nu gan šitā nedarām…”. Tomēr bieži vien tā nav taisnība - darām, tikai par to ir kauns un neērti runāt. Un ne jau tāpēc mēdzam būt vardarbīgi (vismaz emocionāli), ka esam briesmoņi vai slikti cilvēki, bet tāpēc, ka dzīve bieži vien no mums prasa tik ļoti daudz vienlaikus - būt labām sievām (vīriem), mammām (tētiem), darbiniekiem, pilsoņiem utt. Un mēs pagurstam - sākam kļūt neiecietīgāki, biežāk paceļam balsi, apvainojamies viens uz otru. Diemžēl, tas var būt sākums pat attiecību iziršanai. Tomēr viss nav tik bezcerīgi - jau vairāk kā mēnesi Latvijā ir pieejams jauns sociālais pakalpojums, kas ir vērsts uz vardarbīgas uzvedības vai tās risku mazināšanu. To regulē LR Ministru kabineta noteikumi Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”. Pakalpojumu ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt personām, kuras ir bijušas emocionāli, fiziski vai kā citādi vardarbīgas, vai arī izteikušas draudus pielietot vardarbību. Pozitīvi vērtējams fakts, ka sociālo pakalpojumu bez maksas ir tiesības saņemt arī tādām personām, kura tikai izjūt bažas par to, ka  varētu izturēties vardarbīgi (MK Nr.790, 26.pants). Tieši šis pēdējais punkts dod iespēju bez maksas izmantot jauno sociālo pakalpojumu visdažādākajām iedzīvotāju grupām, kuras ir ieinteresētas uzlabot attiecības ģimenē, partneru starpā, ar bērniem, iespējams - ar darba kolēģiem, kaimiņiem vai citiem cilvēkiem. Kā tas notiek? Sociālais pakalpojums vardarbīgas uzvedības mazināšanai tiek sniegts grupās (grupas lielums 8 - 12 cilvēki), kas tiekas reizi nedēļā darbdienas vakaros. Vienas nodarbības ilgums ir 2 stundas, kopā programmā ir paredzētas 16 tikšanās reizes. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot pakalpojuma pieprasītāja situāciju, pakalpojumu var nodrošināt arī individuālo konsultāciju veidā. Tad tās ir 10 nodarbības pie psiholoģes I.Pumpuriņas, katra 45 minūtes gara. Tomēr jāuzsver, ka vairāk ieguvumu ir tieši no darba grupā. Grupu vada tam atbilstoši sagatavoti speciālisti (Skrundas novadā - psiholoģe Inga Pumpuriņa un sociālā darbiniece Rita Goldmane). Grupas darbā tiek ievērota konfidencionalitāte, cieņa pret katru dalībnieku, viņa pieredzi un viedokli. Nodarbību laikā grupas dalībniekiem būs iespēja doties aizraujošā sevis un citu uzvedību izzinošā piedzīvojumā, būs iespēja iepazīt sevi no citas - iespējams, labākās puses un kopīgi mācīties, kā šo savu labāko „Es” pasniegt sev tuviem un nozīmīgiem cilvēkiem dzīvesbiedram, bērniem un citiem. Ja ir pietiekoši liels pieprasījums pēc pakalpojuma pagastos (izveidojas vismaz 8 cilvēku grupa), grupu vadītājas ir gatavas doties pie grupas pašas, kas atrisina problēmas ar transportu uz / no Skrundas darba dienu vakaros. Nodarbībās ir iespējams piedalīties arī abiem dzīvesbiedriem vienlaicīgi, ja abi par to iepriekš ir vienojušies. Kā pieteikties pakalpojumam? Lai saņemtu bez maksas jauno sociālo pakalpojumu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” 28.pantu, personai jāvēršas ar iesniegumu sociālajā dienestā. Neskaidrību gadījumos pēc papildus informācijas par jauno sociālo pakalpojumu var vērsties pie Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” sociālās darbinieces Ritas Goldmanes, tālr.29657347, e-pasts rita.goldmane@inbox.lv   Teksts – sociālā darbiniece Rita Goldmane Foto – I.Pumpuriņa