Pieņemti jauni noteikumi koku ciršanai ārpus meža

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi noteikumus „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, ko šodien, 2.maijā, apstiprināja valdība.
Noteikumu projekts paredz, ka kokus ārpus meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad koku ciršanai ārpus meža nepieciešama atļauja. Salīdzinot ar līdz šim spēkā esošo redakciju, ir vairākas teritorijas, kur atļauja vairs nav nepieciešama (piemēram, dabiskas izcelsmes koku rindas, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības josla, u.c.), bet ir iekļauts arī jauns, līdz šim nebijis nosacījums, ka koku ciršanai ir nepieciešama pašvaldības atļauja, ja koks ir sasniedzis caurmēru 60% apmērā no īpaši aizsargājama koka caurmēra.
Noteikumi paredz, ka atļauju koku ciršanai ārpus meža turpmāk izsniegs tikai pašvaldība, izņemot aizsargājama koka nociršanai, īpaši aizsargājamās augu sugas koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un koku ciršanai aizsargājamo aleju teritorijās, kad atļauju izsniegs Dabas aizsardzības pārvalde.
Ja nepieciešams nocirst kokus būvniecības vai derīgo izrakteņu ieguves procesā, tad kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja, zemes dzīļu izmantošanas licence vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ir uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju. Tas gan neatbrīvo zemes īpašnieku no zaudējumu atlīdzināšanas, ja koku ciršana paredzēta pilsētā vai ciemā.
Noteikumi nosaka vispārīgu atļauju izsniegšanas kārtību, paredzot, ka vietējā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var konkrētāk noteikt iesniegumu iesniegšanas un koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, dažādu ekspertu piesaistīšanu izvērtēšanā vai koku ciršanas komisijas izveidošanu, noteikt gadījumus, kad koku ciršanai ir nepieciešama sabiedriskā apspriešana, un piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru, kā arī risināt citus konkrētai pašvaldībai specifiskus jautājumus, kas saistīti ar koku ciršanu ārpus meža.
Vienlaikus noteikumi arī nosaka vienotu metodiku zaudējumu aprēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā, kā arī gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība nav jāmaksā.
Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Papildu informācijai:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40238026&mode=mk&date=2012-05-02
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv