Plānošanas reģioni tiekas ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru

Plānošanas reģioni tiekas ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru 2014. gada 29. maijā, Dobelē, piecu Latvijas plānošanas reģionu padomju priekšsēdētāji un administrāciju vadītāji tikās ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru R. Naudiņu. Viens no galvenajiem tikšanās mērķiem bija pārrunāt plānošanas reģionu nākotnes modeli, iespējamās papildu funkcijas un juridisko statusu.  Šobrīd plānošanas reģioni darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pārraudzībā kā atvasināta publiska persona un to pārziņā ir reģionālā attīstības plānošana, sabiedriskā transporta pārzināšana reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana un ieviešana, un informācijas sniegšana par ES struktūrfondiem. VARAM strādā pie informatīvā ziņojuma sagatavošanas, tādēļ šī diskusija par plānošanas reģionu nākotni ir ļoti svarīga. Tikšanās laikā ministrija prezentēja savu redzējumu par to, kādā veidā plānošanas reģionu statusu varētu stiprināt, nosakot papildus funkcijas un uzdevumus. Tikšanās laikā ministrs R. Naudiņš uzsvēra, ka ir svarīgi funkcijas nodot ārpus Rīgas, tuvāk pakalpojumu saņēmējiem, un viens no veidiem – ir nododot tās pašvaldību un plānošanas reģionu pārziņā. Kā potenciālās papildus funkcijas plānošanas reģioniem no VARAM puses tika iezīmētas uzņēmējdarbības veicināšana, pārņemot Latgales plānošanas reģiona pieredzi, izveidojot katrā reģionā Uzņēmējdarbības atbalsta centrus. Ministrija ir iecerējusi uz reģionu bāzes veidot pakalpojumu grozus, kas ļautu īstenot funkcijas atbilstoši teritoriju specifikai un vajadzībām. Notiek diskusijas ar nozaru ministrijām (Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju u.c.) par reģionu lomas palielināšanu profesionālā un pieaugušo izglītībā un sociālo pakalpojumu jomā.  Iespējamie nākotnes modeļi tiks diskutēti arī visu plānošanas reģionu attīstības padomes sēdēs. Kurzemē šāda diskusija notiks 2014. gada 16. jūlijā plkst. 10,00, Skrundā. KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja I. Bērziņa pēc tikšanās ar ministru uzsvēra, ka plānošanas reģioni un to sniegtais atbalsts ir būtisks pašvaldībām, jo īpaši mazajiem novadiem, un tādēļ ir svarīgi saprast un diskutēt par funkcijām, kuras vēl bez esošajām varētu tikt nodotas plānošanas reģioniem. Papildus I. Bērziņa izteica atbalstu ministrijas priekšlikumam pārdēvēt  plānošanas reģionus, no nosaukuma izņemot ārā vārdu "plānošana", jo to funkcijas neskar tikai plānošanu. KPR Administrācijas vadītājs K. Godiņš izteica cerību, ka uzsāktā saruna un ministrijas ieceres tiks attīstītas un tā strādās pie to īstenošanas, lai radītu stabilāku darbības platformu un nostiprinātu reģionu lomu gan vietējā, gan nacionālā līmenī.   Papildu informācijai: Kurzemes plānošanas reģiona administrācija Tālr. 67331492, fakss 67331285 e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv www.kurzemesregions.lv Informācijas avots: http://www.kurzemesregions.lv