Projekts „Mana sociālā atbildība” (My Social Responsibility)

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar 12 partneriem no Latvijas un Lietuvas drīzumā uzsāks projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” īstenošanu, kura mērķis ir nodrošināt vides pieejamību un veicināt vienlīdzīgas iespējas cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā, attīstot jaunus sociālos pakalpojumus – asistents-pavadonis personu ar funkcionāliem traucējumiem dalībai pasākumos publiskā vidē un īslaicīgas uzturēšanās mītne personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projektā paredzētas dažādas aktivitātes, tostarp, projektu partneru tikšanās, vienotu starpvalstu koncepciju izstrāde cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā, investīcijas infrastruktūrā, aprīkojuma iegāde, jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana, iedzīvotāju informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem, u.c.
Skrundā paredzēta īpaša lifta, kas pielāgots gulošu pacientu transportēšanai, izbūve Skrundas veselības un aprūpes centra ēkai Kuldīgas ielā 2, kā arī divu telpu renovācija, pielāgojot tās īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumu (līdz 30 dienām gadā) nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, jo ir gadījumi, kad ilgstoša ievietošana sociālās aprūpes institūcijā nav nepieciešama vai arī speciāls atbalsts klientam vajadzīgs tikai īsu brīdi (piemēram, kamēr likumiskajiem pārstāvjiem vai ģimenes locekļiem, kas kopj klientu, ir jādodas komandējumā vai jāsaņem stacionārā medicīniskā palīdzība vai tml.).
Kopumā visu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai piesaistīts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējums EUR 1 157 295,45 apmērā. Skrundas novada pašvaldības daļa projektā sastāda EUR 98 077,80, no tiem EUR 83 366,13 pārrobežu sadarbības programmas finansējums, EUR 14 711,67 – pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu uzsāks š.g. aprīlī/maijā un to paredzēts īstenot līdz 2013.gada nogalei.