Projekts „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”

2012.gada 4.jūlijā Latvijas Republikas Satiksmes ministrija apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” PLĀNS Projekta mērķis- komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās– Ventas un Liepājas ielās, rekonstruējot un attīstot Skrundas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies un, tādējādi, nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
tehniskā projekta izstrādāšana, ceļu satiksmes drošības audita izstrādāšana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Ventas ielas no tilta līdz Liepājas ielai rekonstrukcija, Liepājas ielas no Ventas ielas līdz pilsētas robežzīmei rekonstrukcija, Raiņa ielas no Liepājas ielas līdz Amatnieku ielai rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un lietus ūdens novadgrāvju rekonstrukcija lietus ūdens novadīšanai no rekonstruējamām ielām, ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve objekta robežās, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta kopējās izmaksas LVL 2392100,62, no kurām LVL 2201646,78 attiecināmās izmaksas, LVL 190453,84 neattiecināmās izmaksas. Attiecināmās izmaksu sadalījums- 74,99% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums LVL 1651014,92, 3,75% Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām LVL 82561,75, 21,26% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums LVL 468070,11. ERAF neattiecina izmaksas, kuras saistītas ar Raiņa ielas rekonstrukciju.
Projekta īstenošana no 2012.gada 30.augusta līdz 2014.gada 31.decembrim.
Projekta hronoloģija:
2012.gada 4.jūlijs- LR Satiksmes ministrijas lēmums par projekta apstiprināšanu
2012. gada 30.augusts- Vienošanās Nr. SM2012/-46 par projekta īstenošanu
2012. gada 19.septembris- iepirkuma par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā izsludināšana
2012. gada 21.novembris- noslēgts līgums ar SIA „Projekts 3” par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā
  • notiek materiālu sagatavošana sabiedrības informēšanas pasākumam;
  • tiek veikta objekta teritorijas apsekošana un papildus topogrāfisko uzmērījumu pasūtīšana