Publiskoti pirmā "Latvijas e-indeksa" rezultāti

Publiskoti pirmā 26. janvārī publiskoti pirmie “Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni. Augstākos rezultātus mazo novadu grupā uzrādījis Strenču novads, bet Skrundas novads ierindojies 8. pozīcijā.   Pašvaldību vidū augstākos rezultātus republikas nozīmes pilsētu grupā uzrāda Valmiera, bet lielo novadu grupā – Dobeles novads. Savukārt starp valsts iestādēm ministriju grupā augstākie rezultāti ir Finanšu ministrijai un iestāžu grupā – VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Uzvarētāji noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tik vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, pašvaldības interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība (pašvaldību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā). Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izmantošanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestādēs, 2014. gadā „Latvijas e-indeksa" partnerības iniciatīvu uzsāka Lattelecom un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar partneriem – Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Latvijas pašvaldību mērījumu iniciēja Lattelecom, un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis skaidro: „Esam gandarīti, ka jau pirmajā gadā Latvijas pašvaldību e-indeksā piedalījās 116 no 119 valsts pašvaldībām – redzam, ka digitālā vide un tās attīstība pašvaldībām ir būtiska. Indeksa rezultātus pašvaldības varēs izmatot, lai apzinātu savu situāciju, salīdzinātu jau sasniegto ar citām pašvaldībā, kā arī iedvesmotos no citu labākajiem piemēriem. Digitālā potenciāla izmantošanas iespējas ir plašas – tikai deviņas pašvaldības ir ieguvušas pusi vai vairāk no maksimāli iegūstamiem 100 punktiem.” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards par paveikto, izstrādājot valsts iestāžu e-indeksu, uzsver: “Esmu gandarīts, ka valsts pārvalde ir apzinājusies digitālo tehnoloģiju potenciālu un iespējas, ko šo tehnoloģiju izmantošana paver mūsu saziņā ar iedzīvotājiem. Attīstot e-pakalpojumus, mēs veicinām efektīvu, atklātu, iekļaujošu un demokrātisku valsts pārvaldes, kā arī informācijas sabiedrības attīstību. Rītdiena piederēs valsts pārvaldei, kas spēs izmantot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas gan iestādes iekšienē, organizējot darbu, gan arī saziņā ar iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus digitālā vidē.” Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījums iegūts, apkopojot informāciju par pašvaldību e-vides infrastruktūru, interneta resursu popularitāti, e-pārvaldes pakalpojumiem un līmeni, informācijas sistēmu un datu drošību, kā arī netiešus indikatorus par cilvēku prasmēm katrā no pašvaldībām. Informācija e-indeksa izveidei pamatā gūta, veicot pašvaldību anketēšanu un datus papildinot ar citu pieejamo faktoloģisko informāciju. Latvijas pašvaldību e-indeksu izstrādā visu partneru pārstāvju darba grupa, savukārt metodika un indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, datu ieguvi veicot 2014. gada septembrī un oktobrī. Valsts iestāžu e-indeksa izstrāde balstās uz pētījumu, kura ietvaros aptaujātas 102 iestādes, to skaitā: Valsts kanceleja, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, ministrijas un to padotības iestādes, iestādes ministru prezidenta pārraudzībā, neatkarīgās iestādes. Kopumā valsts iestāžu e-pārvaldes efektivitāte tiek analizēta piecās jomās: efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana.
Pilni „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti un prezentācijas fails lejuplādējami: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati. Fotogrāfijas no „Latvijas e-indeksa” prezentācijas aplūkojamas un lejuplādējamas: https://www.flickr.com/photos/lattelecom/sets/72157650072131327/

"Latvijas e-indeksa” partneru pārstāvju viedoklis Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas viceprezidente Māra Jākobsone: „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) augstu vērtē Latvijas e-indeksa izveidi, kas palīdzēs novērtēt pašvaldību sasniegto, kā, izmantojot modernās tehnoloģijas, tiek uzlabota pašvaldību darba efektivitāte un kā pakalpojumi tiek padarīti pieejamāki iedzīvotājiem. Ceram, ka e-indekss būs unikāla platforma, kas apkopos un uzkrās pašvaldību e-risinājumu praksi, lai pašvaldības varētu iepazīties ar labākajiem e-pārvaldes piemēriem, dalīties savā pieredzē un ieviest jaunus e-risinājumus savā pašvaldībā.  Jāatzīmē, ka LIKTA izstrādātās IKT nozares prioritāšu Hartas viens no mērķiem ir sasniegt 90% bezpapīra dokumentu apriti tuvāko 3 gadu laikā. Mūsuprāt e-indekss ļaus izmērīt progresu un stimulēs mums visiem kopā sasniegt šo mērķi.” Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Laikā, kad informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras pieejamība ikdienā palielinās arvien vairāk – optiskie pieslēgumi, 4G, viedtālruņi – Valsts pārvaldei un pašvaldībām jācenšas sekot līdzi mūsdienu tendencēm un piedāvāt servisus, kas nodrošina arī mūsdienīga, tehnoloģiski aprīkota  cilvēka prasības. Valsts pakalpojumus nevar skatīt atrauti no pašvaldību pakalpojumiem un arī otrādi, jo iedzīvotājiem nav būtiska pakalpojuma “piederība”, svarīga ir pieejamība un kvalitāte.
Tehnoloģiju pielietošana, digitālās prasmes prasa jaunas zināšanas ne tikai no valsts un pašvaldību darbiniekiem, bet arī no iedzīvotājiem. Cerams, ka  šis e-indeksa pētījums nebūs tikai vienreizēja akcija, bet turpināsies ilgtermiņā, ļaujot sekot līdzi pakalpojumu attīstībai, piedāvās klientu apmierinātības rādītājus, veicinās pozitīvās pieredzes apmaiņu un piedāvās kvalitatīvus pētījumus.”
           Papildu informācijai:
Zanda Šadre Lattelecom Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Tālr.: 67053958 / 29120742 E-pasts: zanda.sadre@lattelecom.lv Kristīne Kļaveniece Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālrunis: 67026533 E-pasts: prese@varam.gov.lv