SIA "Korkalns" veic sabiedrisko apspriedi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1082-30.11.2010. "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" prasībām 2013.gada 8.janvārī pl.10.00 "Staros", Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā notiks SIA "Korkalns" noslēgta cikla cūku nobarošanas kompleksa (adrese: "Stari", Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads) iesnieguma atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai sabiedriskā apspriešana. Interesenti ar minētajiem dokumentiem var iepazīties no 2013. gada 2.janvāra:
-uzņēmuma administrācijā "Staros", Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00;
-Liepājas reģionālajā vides pārvaldē Atļaujas daļā Jaunā Ostmalā 2a, darba laikā;
-Skrundas novada pašvaldībā Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, darba laikā.
Sabiedrība var iesniegt atbildīgajai personai, Skrundas novada pašvaldībai un Liepājas reģionālajai vides pārvaldei jautājumus un ierosinājumus par iesniegumu atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai līdz 2013.gada 6.februārim.
SIA "KORKALNS" valde