Skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Skolas gatavas jaunajam mācību gadam Augusta nogalē izvērtēta Skrundas novada izglītības iestāžu gatavība jaunā mācību gada uzsākšanai. Skolu pieņemšanas komisija Sociālo, izglītī­bas un kultūras komitejas deputātu un Izglītības nodaļas vadītājas sastāvā kopā ar pašvaldības vadītāju Loretu Robežnieci apmeklēja novada izglī­tības iestādes, iepazinās ar situāciju katrā skolā, tikās ar skolu vadību, pedagogiem un pārrunāja skolu iece­res jaunajam darba cēlienam. Īpaša uzmanība tika pievērsta drošības jau­tājumiem, izvērtējot kontrolējošo in­stitūciju pārbaudes aktos norādīto un iestāžu paveikto problēmu novēršanā.  Pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš” notiek visi plānotie re­montdarbi: grupiņās un virtuvē veikts paredzētais kosmētiskais remonts, virtu­vē atjaunota elektroinstalācija, daļēji ie­gādātas jaunas iekārtas. Apstiprināšanai tiek sagatavota tāme skursteņa un veļas telpas remontam. Grupas nokomplektē­tas gan ar bērniem, gan skolotājiem, gan atbilstošu tehnisko personālu. Sagādāti visi nepieciešamie mācību līdzekļi. Dar­bu pirmsskolas izglītības iestādē uzsāks psihologs, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu bērniem, jo palielinās bērnu skaits ar speciālajām vajadzībām. No 5. septembra darbosies dežūrgrupa ar darba laiku no 7.00 līdz 7.30 no rīta un no 18.00 līdz 19.00 vakarā to vecāku bēr­niem, kuriem tas nepieciešams darba dēļ. Skrundas mūzikas skola šovasar paplašinājusi mūzikas instrumentu klāstu: iegādāta jauna trompete un flauta. Nedaudz mainās pedagogu sastāvs – akordeona spēli šogad mācīs pasniedzēja Ilze Gūbele, trompeti spēlēt mācīs Tālis Zujs no Saldus. Skrundas vidusskola pārsteidza ar jaunu izskatu ieguvušu skolotāju istabu, kuras iekārtošanā un remontā izman­tots gan uzņēmēja Raimonda Gerkena ziedojums, gan skolas budžeta līdzekļi. Uzsākta Valsts aizsardzības mācības programmas apmācību telpu iekārtoša­na. Daudz domāts par mācību grāmatu un materiālās bāzes palielināšanu. Nīkrāces pamatskolas pedagogi un skolēni vasarā aktīvi piedalījušies kon­kursos un pasākumos, lai iegūtu tiesības 1. septembrī uzvilkt “Mammasdabas” karogu un iegūtu “Mammasdabas” vēstniecības skolas statusu. Aktīvi darbojoties iepriekšējā mācību gadā un realizējot plānotās aktivitātes, skola ie­guvusi arī EKO skolas statusu. Turpināti kosmētiskie remontdarbi un kabinetu labiekārtošana. Īpaši domāts par mate­riālo bāzi, lai pirmsskolā bērnus varētu uzsākt apmācīt pēc Montesori metodes. Darbu uzsāks sporta skolotāja Kristīne Kaltniece. Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā akcents šovasar likts uz remontdarbiem – veikts remonts gaiteņos un klašu telpās, daļēji mainīta elektroinstalācija, uzsākta Varoņu zāles restaurācija, kuru plānots turpināt. Krievu valodu turpmāk mācīs Iveta Labunska, angļu valodu – Daina Vēreniece, latviešu valodu – Maija Muižarāja.    Jaunmuižas pamatskolā abās pirms­skolas grupās nomainīts grīdas segums, un kosmētiskais remonts veikts vienā pirmsskolas grupā, papildināts informā­cijas tehnoloģiju klāsts. Rudbāržu internātpamatskola–re­habilitācijas centrs turpina darbu pie akreditācijas komisijas ieteikumiem, kā arī skolā veikts kosmētiskais remonts mācību korpusā, internāta korpusa ves­tibilā, atpūtas un dušas telpās, iegādāti 4 datu projektori. Pedagogu kolektīvu papildinās angļu valodas skolotāja Iveta Kirillova.      Septembrī darbu sāks Skrundas no­vada Mākslas studija. Pašlaik bijušajās Sociālā dienesta telpās notiek neliels kosmētiskais remonts, telpu iekārtošana. Studijas vadītāja un pedagoģe – Dace Kudore. Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas visi novada pedagogi apguvuši Bērnu tiesību aizsardzības kursus. Pirmajā semestrī vēl plānoti kursi darbam ar jaunajām tehnoloģijām, otrajā semestrī – audzināšanas darba kursi. Šogad novada skolās būs vairāk apvienoto klašu – tas saistīts ar skolēnu skaita samazināšanos, līdz ar to arī ar mazāku naudas daudzu­mu mācību procesam. Skrundas novada izglītības iestādes jaunajam mācību gadam ir gatavas. Lai tikpat augsti mācību sasniegumi un darītprieks! Teksts: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Foto: Didzis Strazdiņš