Skolas vecuma bērnu vecākus lūdz piedalīties aptaujā

Skolas vecuma bērnu vecākus lūdz piedalīties aptaujā Tā kā patlaban Latvijā tiek plānota skolu tīkla reforma, Kurzemes plānošanas reģiona administrācija lūdz vecākus, kuriem ir skolas vecuma bērni, aizpildīt aptaujas anketu, lai noskaidrotu, ko vecāki uzskata par svarīgu sava bērna izglītībā, un šo viedokli paustu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.   Aptauja pieejama: https://docs.google.com/forms/d/1yV-wBUEeUAkAklJoEJ1dhupaWigVUxO5MZE7rPS7CBc/viewform?usp=send_form. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija ir sagatavojusi starpziņojumu "Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas konkurētspējas stiprināšanai", kurā tika ietverts Latvijas tautsaimniecības novērtējums, padziļināti izvērtējot konstatētās ekonomikas "šaurās vietas", kas kavē tautsaimniecības straujāku attīstību. Ziņojums tika strukturēts, par pamatu ņemot makroekonomiskās situācijas izvērtējumu, četrās daļās, kurās tika ietverti priekšlikumi izglītības strukturālo izmaiņu nepieciešamībai, uzņēmējdarbības vides nepieciešamajiem uzlabojumiem, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības uzlabošanai kā arī dabas resursu un publisko aktīvu efektīvākai un ilgtspējīgākai izmantošanai. Padziļinātai izvērtēšanai kā pirmais tematiskais bloks tika pieteikts vispārējās izglītības skolu tīkls un ar to saistīto jautājumu kopums (apzināti nošķirot profesionālās izglītības jautājumu loku, taču stratēģiski skatot to jautājumu kontekstā ar nākotnes tautsaimniecības izaicinājumiem attiecībā uz darba tirgu), ar vadmotīvu - bērnu un jauniešu izglītības kvalitāte ir atbilstoša mūsdienīgām un dinamiskām prasībām. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai iesaistot dažādus sadarbības partnerus gan izglītības jomas speciālistus, t.sk. Izglītības uz zinātnes ministri, pašvaldību vadītājus, plānošanas reģionu speciālistus, Autotransporta direkcijas vadību, nozaru ministriju speciālistus u.c. ekspertus, ir izstrādājusi priekšlikumu kopumu saistībā ar iespējamajiem risinājumiem vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Šī gada 21. oktobra Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē tika izskatīti šie sagatavotie priekšlikumi. Diskusijā izskanēja viedoklis, ka izglītības jautājumi jāskata ciešā saistībā ar satiksmes, labklājības un reģionālās attīstības jautājumiem.  Lai pieņemtu lēmumu par skolu tīkla reformu, vispirms ir jāvienojas, ko saprotam ar ”ideālu skolu tīklu”. Protams, ideālam skolu tīklam vajadzētu nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Taču arī izglītības kvalitāti ir grūti izteikt viennozīmīgi. Skolēnu mācību sasniegumi ir viens no rādītājiem, taču tie nav stabili un nav piemēroti, lai salīdzinātu skolas ar atšķirīgu audzēkņu kontingentu.  Deputāti vienbalsīgi vienojās par darba grupas sagatavoto priekšlikumu nodošanu izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai līdz 30. oktobrim, lai 4. novembrī komisija varētu atgriezties pie šī jautājuma jau ar visu iesaistīto institūciju apkopotu viedokli. Izvērtējot institūciju sagatavotos viedokļus, tiks lemts par šī jautājuma tālāku virzību. Tā kā izglītības pasūtītājs ir vecāki, ir sagatavota e-aptauja vecākiem, lai noskaidrotu un paustu komisijai viņu viedokli. Aptauja pieejama: https://docs.google.com/forms/d/1yV-wBUEeUAkAklJoEJ1dhupaWigVUxO5MZE7rPS7CBc/viewform?usp=send_form    Informāciju sagatavoja: Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte