Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

23. janvārī plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA  
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1 2 3 4 5
1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 3
2. Par nekustamā īpašuma – Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 4
3. Par piedalīšanos projektā „Uzglabā atkritumus atbildīgi” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 5
4. Par piedalīšanos projektā „Mēs vidē, vide mūsos!” Apvienotajā komiteju sēdē Jaunatnes lietu spec. B.Eversone 6
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 7
6. Par izmaiņām finanšu komitejas sastāvā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 8
7. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 9
8. Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībām Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 10
9. Par zemes gabala atdalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 11
10. Par zemes gabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 12
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 13
12. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 14
13. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 15
14. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 16
15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 17