Skrundas novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Skrundas novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, kā arī izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, Skrundas novada pašvaldība, sākot ar šā gada augustu, aicināja piedalīties aptaujā. Publicējam apkopotos aptaujas rezultātus.   Skrundas novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Skrundas novads” publicētajam aicinājumam aizpildīt aptaujas anketu internetā atsaucās 39 iedzīvotāji – 12 no Skrundas pilsētas, 7 no Rudbāržu pagasta, pa 6 no Nīkrāces, Raņķu un Skrundas pagastiem, kā arī 1 iedzīvotājs, kura dzīvesvieta atrodas ārpus Skrundas novada teritorijas, turklāt 83% no respondentiem tuvāko trīs gadu laikā neplāno mainīt savu dzīvesvietu. Sadalījumā pēc dzimuma lielākā daļa respondentu bija sievietes – 74%, bet sadalījumā pēc vecuma – 26–45 gadus veci (42%) un 46–61 gadus veci (40%) respondenti. 17 respondenti kā darbavietas bija norādījuši valsts/pašvaldības iestādes, aptaujas anketas bija aizpildījušas arī 5 pašnodarbinātas personas, privātu uzņēmumu 5 darbinieki, 4 pensionāri, pa 3 uzņēmējiem un bezdarbniekiem, kā arī 1 skolnieks/students. Jautājuma “Kā Jūs vērtējat novada pašvaldības darbu?” sadaļās tika saņemtas šādas atbildes:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Pašvaldības administrācijas darba laiks un pakalpojumu pieejamība 27% 54% 14% 5%
Pašvaldības lēmējvaras (priekšsēdētājas un deputātu) komunikācija ar iedzīvotājiem 16% 55% 16% 13%
Pašvaldības izpildvaras (izpilddirektora un administrācijas darbinieku) komunikācija ar iedzīvotājiem 5% 55% 26% 13%
Pašvaldības administrācijas spēja risināt jautājumus un problēmsituācijas 3% 60% 24% 13%
Termiņi, kādos ir risināti Jums interesējošie jautājumi 14% 52% 14% 20%
  Līdzīgas atbildes ar līdzīgu procentuālo sadalījumu tika saņemtas uz jautājumu, kurā tika lūgts vērtēt pagastu pārvalžu darbu:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Pagasta pārvaldes darba laiks un pakalpojumu pieejamība 16% 59% 19% 6%
Pagasta pārvaldes darbinieku komunikācija ar iedzīvotājiem 6% 66% 16% 12
Pagasta pārvaldes darbinieku spēja risināt jautājumus un problēmsituācijas 10% 55% 29% 6%
Termiņi, kādos ir risināti Jums interesējošie jautājumi 19% 52% 13% 16%
  Kā labāk paveiktie pašvaldības darbi pēdējos 3 gados visbiežāk minēti: skolu un Skrundas kultūras nama siltināšana, ielu, ietvju un ceļu sakārtošana un rekonstrukcija novadā, brīvpusdienu nodrošināšana skolēniem, Skrundas pulksteņa uzstādīšana un skvēru labiekārtošana, Skrundas pilskalna un estrādes sakārtošana, pilsētas un pagastu centru sakopšana, kā arī ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana. Informācijas iegūšanai par pašvaldības darbu respondenti izmanto gan Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrundasnovads.lv (94% no visiem respondentiem), gan informatīvo izdevumu “Skrundas novads” (53%), gan laikrakstu “Kurzemnieks” (47%), kā arī pašvaldības administrāciju (8%) un pagastu pārvaldes (8%), bet, lai pašvaldību informētu par savām problēmām un risināmajiem jautājumiem, respondenti vēršas personīgi gan pie pašvaldības speciālista (62%), gan pašvaldības vadības (41%) vai pagasta pārvaldes vadītāja (27%), kā arī iesniedz rakstisku iesniegumu novada administrācijā vai pagasta pārvaldē (36%) un raksta vēstules/e-pastus pašvaldībai (11%), savukārt 14% no respondentiem ar pašvaldību nesazinās. Jautājuma “Lūdzu, novērtējiet, kāda ir izglītības pieejamība un kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?” sadaļās tika saņemtas šādas atbildes:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Pirmsskolas izglītība 50% 35% 9% 6%
Pamata un vidējā izglītība 45% 26% 23% 6%
Izglītības iestāžu darbinieku darbs 22% 47% 17% 14%
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c.) 20% 47% 25% 8%
Mūžizglītība (pieaugušo tālākizglītība) 6% 26% 48% 20%
Izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāltehniskā bāze 6% 66% 17% 11%
Skolēnu pārvadājumi 26% 63% 8% 3%
Sporta infrastruktūra pie izglītības iestādēm 6% 59% 23% 12%
  Respondentu atbilžu procentuālais sadalījums, vērtējot kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas un kvalitāti, ir šāds:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Kultūras darbinieku darbs 9% 51% 26% 14%
Kultūras un izklaides pasākumi 11% 47% 34% 8%
Kultūras infrastruktūra 3% 53% 35% 9%
Amatiermākslas kolektīvu un pulciņu darbība 19% 70% 8% 3%
Bibliotēkas pakalpojumi 40% 57% 0% 3%
Bibliotēkas darbinieku darbs 50% 44% 3% 3%
Sporta aktivitātes 27% 57% 11% 5%
Sporta infrastruktūra 12% 47% 26% 15%
Informācija par kultūras un sporta pasākumiem 30% 54% 11% 5%
Bērnu rotaļu un atpūtas laukumi 6% 30% 53% 11%
Kultūrvēsturiskie un tūrisma objekti 6% 46% 33% 15%
  Jautājuma “Lūdzu, novērtējiet, kāda ir infrastruktūras kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?” sadaļās tika saņemtas šādas atbildes:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Kanalizācija un ūdensapgāde 30% 52% 15% 3%
Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūra 14% 55% 25% 6%
Ceļu uzturēšana – greiderēšana, sniega tīrīšana 3% 68% 23% 6%
Ceļu uzturēšana – apaugumu noņemšana, ceļmalu pļaušana 3% 50% 41% 6%
Gājējiem un velobraucējiem paredzētā infrastruktūra 3% 59% 22% 16%
Gājēju celiņu un ietvju uzturēšana 6% 66% 22% 6%
Ielu apgaismojums 17% 65% 12% 6%
Atkritumu apsaimniekošana 31% 60% 9% 0%
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 10% 58% 22% 9%
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu infrastruktūra 9% 47% 25% 19%
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi 7% 73% 13% 7%
Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās apspriešanas organizēšana 3% 58% 26% 13%
Tūrisma infrastruktūra  3% 48% 36% 13%
Kapsētu apsaimniekošana 15% 50% 26% 9%
  Respondentu atbilžu procentuālais sadalījums, vērtējot dzīves vides kvalitāti, ir šāds:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, atpūtas vietas, dabas aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra) 22% 50% 25% 3%
Publiskās peldvietas 3% 44% 36% 17%
Lauku teritoriju sakoptība 3% 61% 25% 11%
Dabas un atpūtas teritoriju, objektu apsaimniekošana 3% 35% 53% 9%
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 8% 50% 22% 20%
  Jautājuma “Lūdzu, novērtējiet, kāda ir sociālās palīdzības un veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?” sadaļās tika saņemtas šādas atbildes:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c.) 27% 49% 6% 18%
Sociālo pakalpojumu kvalitāte 21% 49% 18% 12%
Sociālā dienesta darbinieku pieejamība 21% 58% 18% 3%
Sociālā dienesta darbinieku komunikācija ar iedzīvotājiem 27% 37% 24% 12%
Sociālā dienesta darbinieku spēja risināt jautājumus un problēmsituācijas 25% 41% 25% 9%
Termiņi, kādos iespējams risināt interesējošos jautājumus 24% 52% 14% 10%
Veselības aprūpe (ģimenes ārsti, feldšeru punkti) 26% 60% 11% 3%
Sociālā aprūpe (Skrundas VSAC, aprūpes nams "Valtaiķi") 7% 86% 7% 0%
Alternatīvā aprūpe (Alternatīvās aprūpes dienas centrs) 20% 67% 13% 0%
  Respondentu atbilžu procentuālais sadalījums, vērtējot novada nodarbinātības vidi, ir šāds:
  Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina
Iespēja atrast darbu 3% 9% 37% 51%
Atalgojums  6% 18% 32% 44%
Drošība darba vietā 15% 50% 23% 12%
Informācijas pieejamība par brīvajām darba vietām 6% 20% 40% 34%
  Respondentu sniegtās atbildes, vērtējot Skrundas novadā īstenoto projektu nozīmīgumu (bija iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus), ir šādas:
Izglītības iestāžu ēku renovācija 67%
Pašvaldības ceļu rekonstrukcija 64%
Pašvaldības ielu rekonstrukcija 61%
Kultūras iestāžu ēku renovācija 61%
Gājēju ietvju rekonstrukcija 53%
Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana 47%
Esošo atpūtas vietu labiekārtošana 25%
Atkritumu izgāztuvju rekultivācija 22%
  Uz jautājumu “Kas, Jūsuprāt, simbolizē Skrundas novadu?” visbiežāk tika atbildēts: Venta un tās apkārtne, tilti pār Ventu, novada iedzīvotāji, Skrundas militārā pilsētiņa un bijušais lokators, kā arī Skrundas pulkstenis, Skrundas pilskalns un estrāde, bet uz jautājumu “Ar ko lepojaties, dzīvojot Skrundas novadā?” – ar sakoptu vidi, skaistu dabu, kurzemniekiem raksturīgo mērķtiecību, čakliem darba darītājiem, Skrundas pilsētas patriotiem. Publicējam arī dažus no respondentu piedāvātajiem Skrundas novada saukļa variantiem:
  • Mazs bij’ tēva novadiņis, bet diženi turējās!
  • Strādāsim, tikai tas ir prieks!
  • Ja Tu nāc no Skrundas, Tu neesi viens, Tu esi vieno no...
  • Skrunda skaista, Skrunda skrien, Skrundā skaisti atgriezties!
  • Par Skrundu, par brīvu Latviju!
  • Pret sauli!
  • Lepojies, jo dzīvo visjaunākajā pilsētā!
Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā! Rezultāti apkopotā veidā ir nodoti attiecīgajiem speciālistiem, un respondentu viedoklis tiks izmantots pašvaldības darba uzlabošanai un lēmumu pieņemšanai. Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists