Skrundas novada iedzīvotāju veselības stāvokli raksturojošo statistisko datu analīze attiecībā pret Latvijas vidējiem rādītājiem par 2011. un 2012. gadu

Skrundas novada iedzīvotāju veselības stāvokli raksturojošo statistisko datu analīze attiecībā pret Latvijas vidējiem rādītājiem par 2011. un 2012. gadu Skrundas novada pašvaldība pieprasīja Slimību profilakses un kontroles centram statistikas datus par Skrundas novadu un Latviju vidēji 2011. un 2012. gadā, lai izprastu iedzīvotāju veselības stāvokli un mērķtiecīgi organizētu atbilstošas aktivitātes tā uzlabošanai. Statistikas dati liecina, ka Skrundas novada iedzīvotāji vidēji mazāk apmeklē ārstus, bet vairāk nekā vidēji Latvijā iedzīvotāju apmeklē ārsta palīgus. Skrundas novadā neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits ir nedaudz lielāks nekā vidēji Latvijā. Vērojama tendence izsaukumu skaitam nedaudz palielināties tāpat kā Latvijā kopumā. Veselības stāvoklis bērniem ar hroniskām saslimšanām un bērniem invalīdiem ar speciālu kopšanu ir labāks nekā vidēji Latvijā, bet reti slimojošo bērnu skaits ir ievērojami augstāks un ar tendenci pieaugt. Skrundas novadā bērnu skaitam, kuri saņēma krūts barošanu līdz 6 nedēļām, pēdējos 2 gados ir tendence palielināties, un tie ir augstāki rādītāji nekā vidēji Latvijā. Savukārt no 6 līdz 12 mēnešiem ar krūti baroto bērnu skaitam novadā ir tendence strauji samazināties, un tie ir ievērojami zemāki rādītāji nekā vidēji Latvijā. Skrundas novadā 12 mēnešu veci bērni saņem krūts barošanu 3-4 reizes mazāk nekā vidēji Latvijā. Bērnu profilaktisko apskašu rezultāti rāda, ka novadā ir mazāk bērnu ar diagnosticētu dzirdes pazeminājumu nekā vidēji Latvijā gandrīz visās vecuma grupās, izņemot 2012. gadu, kad 3 reizes vairāk bērniem nekā vidēji Latvijā konstatēta pazemināta dzirde. Bērnu ar valodas traucējumiem skaitam, salīdzinot 2011. un 2012. gada rādītājus, Skrundas novadā ir tendence vidēji 2 reizes pieaugt visās vecuma grupās (pirmsskolas vec. 2011. – 47,6; 2012. – 134,1; iestājoties pirmajā klasē 2011. – 111,1; 2012. – 163,9; bērniem 3–14 gadu vec. 2011. – 41,3, 2012. – 76.0). Savukārt Latvijā šie radītāji ir apmēram 2 reizes zemāki, samērā stabili un ar ļoti niecīgu tendenci palielināties. Situācija bērniem ar stājas traucējumiem ir atšķirīga. Skrundas novadā pirmsskolas vecuma bērniem stāja ir 2–3 reizes labāka nekā vidēji Latvijā. Savukārt situācija krasi mainās skolēniem līdz 14 gadu vecumam. Tur rādītāji strauji pasliktinās un ir ievērojami sliktāki nekā vidēji Latvijā (2012. Skrundas nov. – 161,1; Latvijā – 148,5). Latvijā pēdējos divos gados bērnu ar stājas traucējumiem skaits ir diezgan stabils, bet Skrundas novadā tas ir pasliktinājies 2 reizes (Skrundas nov. 2011. – 83,5; 2012. – 161,1; Latvijā 2011. – 147,2; 2012. – 148,5). Jāpiebilst, ka novadā mirstība no skeleta, muskuļu un saistaudu slimībām ir 10 reizes lielāka nekā vidēji Latvijā. Skrundas novads pozitīvā nozīmē izceļas ar to, ka bērni līdz 1 gada vecumam Skrundas novadā ir ievērojami veselīgāki pēc visu slimību grupu rādītājiem. Apskatot pieaugušo veselību raksturojošos rādītājus, konstatēju, ka Skrundas novadā ir tendence pieaugt reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu skaitam, taču šie rādītāji ir labāki nekā vidēji Latvijā. Savukārt Skrundas novadā ievērojami vairāk nekā vidēji Latvijā nāves cēlonis ir tieši audzēji. Arī reģistrēto diabēta pacientu skaitam Skrundas novadā pēdējos divos gados ir tendence nedaudz pieaugt, un tie ir nedaudz sliktāki rādītāji nekā vidēji Latvijā. Skrundas novadā mirstība no endokrīnajām, uztura un vielmaiņas slimībām ir divas reizes augstāka nekā vidēji Latvijā. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem reģistrēto pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem skaitam novadā pēdējos divos gados ir tendence pieaugt, un tie ir ievērojami sliktāki rādītāji nekā vidēji Latvijā. Arī Skrundas iedzīvotāju mirstība no psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir vairāk nekā divas reizes augstāki nekā vidēji Latvijā (Skrundas nov. 2011. – 37,7; 2012. – 0; Latvijā – 15,5; 2012. – 14,7). Skrundas novadā paaugstināti rādītāji, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Latvijā, ir arī narkoloģisko pacientu skaita pieaugumam pēdējos divos gados – gan absolūtos skaitļos, gan vidēji uz 100000 iedzīvotājiem. Tuberkulozes pacientu skaits absolūtos skaitļos Skrundas novadā 2011. – 2, 2013. –3 liekas salīdzinoši neliels, bet, salīdzinot tos ar vidējiem Latvijas rādītajiem, tas tomēr ir ievērojami sliktāks rādītājs nekā vidēji Latvijā.   Statistikas datu aprakstu un analīzi sagatavoja Daina Ābele, AADC vadītāja, veselības veicināšanas koordinatore Skrundas novadā