Skrundas novada pašvaldības konti ar 2021. gada 30. jūniju tiek slēgti

Skrundas novada pašvaldības konti ar 2021. gada 30. jūniju tiek slēgti

Ar 2021. gada 1. jūliju maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli un Skrundas novada pašvaldības aprēķinātās nomas maksas jāskaita uz Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) banku kontiem.

 

 

 

 

 

No 2021. gada 1. jūlija maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli jāskaita šādos Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) banku kontos:

AS SEB banka

kods UNLALV2X

konts LV93 UNLA 0011 0211 30401

AS Swedbank

kods HABALV22

konts LV81 HABA 0551 0000 85859

AS Luminor Bank

kods RIKOLV2X

konts LV49 RIKO 0002 0131 78351

 

 

 

 

No 2021. gada 1. jūlija Skrundas novada pašvaldības aprēķinātās nomas maksas jāskaita Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) banku kontā:

AS SEB banka

kods UNLALV2X

konts LV26UNLA0011001130401