Skrundas novadā pieejams jauns sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Skrundas novadā pieejams jauns sociālās rehabilitācijas pakalpojums Vardarbība pieaugušo vidū mūsdienās ir izskanējusi kā aktuāla problēma. Plašsaziņas līdzekļos tiek publiskoti pētījumi, ka katra trešā Latvijas sieviete ir cietusi no vardarbības, pie tam lielākajā daļā gadījumu varmākas ir bijuši viņu partneri. Vardarbība partnerattiecībās bieži vien tiek noklusēta vai pat sabiedrībā attaisnota, tomēr tas nav savienojams ar virzību uz demokrātisku un humānu sabiedrību. Veiktās vardarbības gadījumā cieš visas iesaistītās puses, galvenokārt – tiešais vardarbības upuris, kas, diemžēl, visbiežāk ir sieviete. Cieš arī bērni, kas aug šādās attiecībās. Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir definēts, ka bērna klātbūtnē veikta vardarbība pret viņa vecāku ir traktējama kā emocionāla vardarbība pret pašu bērnu. Ja vardarbība tiek konstatēta, vardarbības upuriem tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība. Tomēr sociālā rehabilitācija ir jāsaņem ne tikai vardarbības upuriem, bet arī varmākām, un, ja būs finansējums, tad tāda šai cilvēku grupai būs pieejama jau no nākamā gada, kā to paredz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” veiktās izmaiņas. Līdz ar to “Alternatīvas aprūpes dienas centrs” (turpmāk tekstā – Dienas centrs) informē, ka šā gada 10. novembrī Dienas centra speciālistes – psiholoģe Inga Pumpuriņa un sociālā darbiniece Rita Goldmane – Labklājības ministrijā ir saņēmušas apliecības par sekmīgu apmācību pabeigšanu, kas viņām dod tiesības sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kā arī vadīt speciālistu apmācības ar vardarbību ģimenē saistītos jautājumos. Projekta "Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde" noslēguma pasākums. No labās puses – R. Goldmane, I. Pumpuriņa.  Apmācības notika laika posmā no 2014. gada 3. februāra, Labklājības ministrijas projekta “Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība”. Uz šo brīdi Latvijā ir apmācīti tikai 11 speciālistu pāri, kuri ir tiesīgi sniegt šo pakalpojumu, un Skrunda ir viena no tām pašvaldībām, kur šāds resurss ir pieejams “pašu mājās”, līdz ar to nebūs jāmeklē iespējas to pirkt no citām pašvaldībām, kas parasti sadārdzina pakalpojuma izmaksas. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – grupas terapija – ir paredzēts pilngadīgām personām, kuras ir bijušas vardarbīgas pret laulāto, bijušo laulāto vai personu, ar kuru tām ir vai ir bijušas nereģistrētas laulāto attiecības. Grupu apmeklēt tiks ieteikts tiem, kuriem dzīves laikā nav izdevies apgūt pietiekoši efektīvas un nevardarbīgas konfliktu risināšanas prasmes, kā rezultātā attiecībās ar partneri tiek pielietota vardarbība – fiziskā, emocionālā, seksuālā, ekonomiskā u.c. Iespēju piedalīties grupu terapijā nevajadzētu uztvert kā sodu par vardarbīgu uzvedību, bet gan kā bezmaksas palīdzības iespējas mācīties un mainīt savu līdzšinējo pieredzi uz pozitīvāku, kļūstot labākiem partneriem partnerattiecībās, labākiem vecākiem saviem bērniem un veiksmīgākiem, novērtētākiem sabiedrības locekļiem kopumā. Plašāka informācija par projekta dalībnieku pieredzi terapijas grupu vadīšanā vardarbības veicējiem: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/latvija-grupu-terapijai-varmakam-parsvara-piesakas-sievietes.a105839/ Tekstu sagatavoja: Rita Goldmane Foto pārpublicēts no http://www.lm.gov.lv/text/2830