Skrundas pašvaldība vēlas kļūt zaļāka

Skrundas pašvaldība vēlas kļūt zaļāka Skrundas novada dome janvāra sēdē apstiprināja budžetu, lēma par līdzdalību divos vides projektos, izskatīja privatizācijas komisijas sagatavotos izsoles noteikumus pašvaldības objektiem, kā arī sprieda par ikdienišķiem zemes un dzīvokļu jautājumiem. Deputāti atbalstīja Skrundas vidusskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) konkursā Atbildīgs dzīvesveids, lai noorganizētu izglītojošu nometni novada bērniem un jauniešiem. Projekta Mēs vidē, vide mūsos kopējās izmaksas ir 2666 eiro, no tām lielāko daļu sedz LVAF, bet pašvaldībai jāfinansē 25% jeb 666 eiro. Jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone stāsta, ka nometne paredzēta augustā. Tajā varēs piedalīties jaunieši no 13 līdz 19 gadiem. Piecās dienās (ar nakšņošanu) plānoti dažādi vidi izzinoši pasākumi. Savukārt SIA Skrundas komunālā saimniecība (SKS) LVAF konkursā startēs ar projektu Uzglabā atkritumus atbildīgi. Kopējās izmaksas ir 9333 eiro, dome piekrita piešķirt pašvaldības daļu, tas ir, vairāk nekā divus tūkstošus eiro, ja uzņēmums saņems fonda līdzfinansējumu bioloģiski noārdāmo atkritumu laukuma labiekārtošanai. Kā skaidro attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, šobrīd Skrundā nav Ministru kabineta noteikumu prasībām atbilstošas lapu, zāles un citu zaļo atkritumu kompostēšanas vietas. Janvārī beidzies tādas izveidošanai dotais 10 gadu termiņš. SKS bija nolūkojusi zemes gabalu Raiņa ielā, diemžēl pašvaldībai neveicās Valsts nekustamo īpašumu rīkotajā izsolē. Taču tiks sameklēta cita vieta laukuma izveidei. Arī šis projekts savā ziņā būs izglītojošs pasākums, mācot jaunajai paaudzei, kā velti netērēt dabas resursus, piebilst Z.Eglīte. Pēc privatizācijas komisijas izstrādātajiem nolikumiem tika nolemts pārdot izsolē nomas tiesības trim garāžām Nīkrāces pagasta Dzeldā. Transportlīdzekļu novietnes izsolītas par 0,15 eiro/m2, izsole paredzēta 26. februārī.   Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (03.02.2014) Teksts: Daina Tāfelberga