Skrundas svētkos piešķir Goda pilsoņa nosaukumu

Šogad Skrundas novada dome par īpašiem nopelniem novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības palielināšanā atsāk piešķirt Goda pilsoņa titulu. Skrundas svētku laikā to piešķīra rakstniekam Arturam Heniņam un skrundeniekam Jānim Blūmam. Pirmajam šis tituls ir piešķirts Ernestam Feldam 1997.gadā. Rakstnieks Arturs Heniņš, aizejot darba gaitās uz Rīgu, savu dzimto pusi Skrundu nav aizmirsis. Pat vairāk- tā vienmēr bijusi viņa sirdī un kļuvusi par vēstures izzināšanas avotu. Tā rezultātā tapusi grāmata par Skrundas novada vēsturi “Ventas sakta”, kura ir pirmais apjomīgais darbs par novada dzīvi daudzu gadsimtu garumā; šogad iznāks grāmata “Skrundas sagša”, kas turpina Skrundas un iedzīvotāju pētījumu pasaules ceļos un novadā; viņš palīdzējis atrast Skrundas pils vēsturiskos plānus; bijis Skrundas ķēniņu krēslu, kas ir veiksmīgs tūrisma piesaistes objekts, idejas autors.

Jāni Blūmu mēs satiksim vienmēr, kad interesēsimies par uz Sibīriju izvesto cilvēku likteņiem. Viņš bijis viens no iniciatoriem Skrundas piemiņas muzeja vagona izveidē un arī ekspozīcijas iekārtotājs. Viņš ir bijušais leģionārs un izsūtītais, tagad pensionārs un Latvijas Nacionālo karavīru biedrības biedrs; savas zināšanas nodod skolēniem, viesojoties skolās. Viņš stāvējis pie vīru vokālā ansambļa Vecie zēni izveides šūpuļa un nenogurstoši interesējas gan par Skrundas, gan visas Latvijas vēsturi un ar to gatavs iepazīstināt ikvienu. Teksts- Ieva Benefelde
Foto- Alans Perševics
No nolikuma par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu
Skrundas novada pašvaldībai motivētu ierosinājumu par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada pašvaldības komisijas, Domes komitejas un darba grupas; Skrundas novada pašvaldības pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes, kapitālsabiedrības un aģentūras; Uzņēmumi, iestādes un citas institūcijas, kas darbojas Skrundas novada teritorijā; Biedrības un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas Skrundas novada teritorijā; Fiziskas personas.
Ierosinājumus sāk iesniegt divus mēnešus pirms balvas pasniegšanas. Mēnesi pirms noteiktā apbalvošanas termiņa ierosinājumus nodod izskatīšanai Skrundas novada pašvaldības Domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai, kas izskata iesniegtos ierosinājumus un materiālus par noteiktu personu izvirzīšanu Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanai un rezultātus rekomendē Skrundas novada pašvaldības Domei lēmuma pieņemšanai.
  Piešķirtā Goda pilsoņa nosaukuma paziņošana un apbalvošana notiek svinīgā pasākumā Skrundas svētku laikā un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Nosaukumu ieguvušo personu vārdi tiek ierakstīti un fotogrāfijas ievietotas Goda grāmatā.