Svarīgākais par Kuldīgas novada pašvaldības darbu pēc 1. jūlija

Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai no 2021. gada 1. jūlija Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads veido jauno Kuldīgas novadu. Ar to saistītas dažādas izmaiņas, taču iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus var saņemt ierastajā kārtībā. Darbs pašvaldības administrācijā turpinās gan Kuldīgā un līdzšinējos novada pagastos, gan Alsungā un Skrundas pilsētā un pagastos. Esam apkopojuši informāciju, kas varētu būt noderīga jaunā novada iedzīvotājiem:

Cik liels ir jaunais Kuldīgas novads un no kādām teritoriālajām vienībām tas sastāv?

Jaunā administratīvā teritorija – Kuldīgas novads – sastāv no trīs iepriekš esošiem novadiem – Alsungas novada, Kuldīgas novada, Skrundas novada.

Kuldīgas novads iedalās 20 teritoriālās vienībās:

1. Alsungas pagasts

2. Ēdoles pagasts

3. Gudenieku pagasts

4. Īvandes pagasts

5. Kabiles pagasts

6. Kuldīgas pilsēta

7. Kurmāles pagasts

8. Laidu pagasts

9. Nīkrāces pagasts

10. Padures pagasts

11. Pelču pagasts

12. Raņķu pagasts

13. Rendas pagasts

14. Rudbāržu pagasts

15. Rumbas pagasts

16. Skrundas pagasts

17. Skrundas pilsēta

18. Snēpeles pagasts

19. Turlavas pagasts

20. Vārmes pagasts

Kur atrodas Kuldīgas novada administratīvais centrs.

Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīgas pilsēta.

Kas nodrošina iedzīvotāju interešu pārstāvību novadā?

Kuldīgas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome. Kuldīgas novada domes sastāvs ievēlēts 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Domē ir 15 deputātu.

Ar deputātu sastāvu aicinām iepazīties šeit: Deputāti - Kuldīgas novads (kuldiga.lv)

Kas vada Kuldīgas novada domi?

Par Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju domes deputāti ievēlēja Ingu Bērziņu. Domes priekšsēdētāja vietnieks ir Artis Roberts, bet domes priekšsēdētāja vietniece Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos ir Nellija Kleinberga.

Vai mainīsies Kuldīgas novada ģerbonis?

Kuldīgas novadā iekļauto novadu – Alsungas un Skrundas novada – ģerboņus ar domes lēmumu atzina par spēku zaudējušiem.

Kuldīgas novadā turpinās izmantot līdzšinējo, Valsts heraldikas komisijas apstiprināto Kuldīgas novada ģerboni līdz jauna ģerboņa izstrādāšanai.

Kuldīgas novada sastāvā ietilpstošās pilsētas un pagasti var turpināt izmantot savus apstiprinātos ģerboņus.

Kas pārņem līdzšinējo Skrundas un Alsungas novadu saistības?

Kuldīgas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.

Kā ir mainījies pašvaldības juridiskais statuss?

No 2021. gada 1. jūlija, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, apvienojoties Kuldīgas novada pašvaldībai, Alsungas novada pašvaldībai un Skrundas novada pašvaldībai, ir jaunizveidots Kuldīgas novads un ir mainīts Alsungas novada pašvaldības un Skrundas novada pašvaldības juridiskais statuss. 

Vai līdzšinējie Skrundas un Alsungas novada bankas konti ir aktīvi?

Nē, Skrundas un Alsungas novada bankas konti ir slēgti.

Kādi ir Kuldīgas novada pašvaldības rekvizīti?

Turpmāk pašvaldības norēķiniem tiks izmantoti šādi rekvizīti: 

Rekvizīti norēķiniem:

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Banka: A/S “SEB banka”

Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Kods: UNLALV2X

Ja vēlos samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, uz kuru kontu veikt maksājumu?

No 2021. gada 1. jūlija maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli jāskaita šādos Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) banku kontos:

AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV93 UNLA 0011 0211 30401

AS “Swedbank”, kods: HABALV22, konts: LV81 HABA 0551 0000 85859

AS “Luminor Bank”, kods:  RIKOLV2X, konts: LV49 RIKO 0002 0131 78351

Ja vēlos samaksāt nomas maksu, uz kuru kontu veikt maksājumu?

No 2021. gada 1. jūlija Skrundas novada un Alsungas novada pašvaldības aprēķinātās nomas maksas jāskaita Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000035590) bankas kontā:

AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV26UNLA0011001130401

Vai es varu arī turpmāk saņemt pašvaldības pakalpojumus Alsungā, Skrundā un agrākajos Skrundas novada pagastos?

Iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanā nekas nemainās. Alsungā, Skrundā un agrākajos Skrundas novada pagastos iespējams saņemt tos pašus pakalpojumus, ko līdz šim.

Atgādinām, ka Skrundā darbu turpina Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Skrundā.

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326

Tālr. 63331555, 66954849

Fakss: 63350452

E-pasts: skrunda@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-18.00

Otrdiena 8.00-17.00

Trešdiena 8.00-17.00

Ceturtdiena 8.00-17.00

Piektdiena 8.00-15.00

Kases darba laiks:

Pirmdiena 8.00-16.00

Otrdiena 8.00-16.00

Trešdiena 8.00-16.00

Ceturtdiena 8.00-16.00

Piektdiena 8.00-14.00

Pusdienas pārtraukums no 12.00–13.00

Plašāk par centra sniegtajiem pakalpojumiem:

http://www.skrunda.lv/lv/pakalpojumi/vpvkac-sniegtie-pakalpojumi/

Atbilstoši domes deputātu lēmumam no 1. jūlija kā Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienības izveidotas piecas pagasta pārvaldes:

Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvalde

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3326

Pārvaldes vadītājs – šobrīd izsludināts konkurss uz šo vakanci.  Pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 16. jūlija plkst. 16.00.

Aicina darbā Skrundas un Alsungas pārvaldes vadītājus - Kuldīgas novads (kuldiga.lv)

Līdz pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai administrāciju vada Guntis Putniņš, līdzšinējais Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors

Tālr. 29555335

E-pasts: izpilddirektors@skrunda.lv

Alsungas pagasta pārvalde

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3306

Pārvaldes vadītājs – šobrīd izsludināts konkurss uz šo vakanci.  Pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 16. jūlija plkst. 16.00.

Aicina darbā Skrundas un Alsungas pārvaldes vadītājus - Kuldīgas novads (kuldiga.lv)

Līdz pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai administrāciju vada Voldemārs Dunajevs, līdzšinējais Alsungas novada pašvaldības izpilddirektors

Tālr. 29386460

E-pasts: dome@alsunga.lv 

Nīkrāces pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320

Pārvaldes vadītāja: Ilona Rītiņa

Tālr: 63354554, 26665663

E-pasts: nikrace@skrunda.lv

Raņķu pagasta pārvalde

 “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3323;

Pārvaldes vadītājs: Ritvars Stepanovs

Tālrunis: 63354357, 28319185

E-pasts: ranki@skrunda.lv

Rudbāržu pagasta pārvalde

Centra iela 4, Rudārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3324.

Pārvaldes vadītāja Inese Ivāne

Tālrunis: 26318119

E-pasts: rudbarzi@skrunda.lv

Jaunajām pagastu pārvaldēm izstrādās nolikumus. Tos iesniegs apstiprināšanai Kuldīgas novada domes jūlija sēdē.

Pagastos, kā līdz šim, var:

  • samaksāt rēķinus (nekustamā īpašuma nodoklis, komunālie maksājumi, apsaimniekošana);
  • iesniegt iesniegumus pašvaldībai;
  • saņemt sociālā darbinieka pakalpojumus;
  • tikties ar bāriņtiesas darbinieku un saņemt bāriņtiesas apliecinājumu;
  • izmantot bibliotēkas pakalpojumus;
  • vērsties ar jautājumiem, neskaidrībām, sūdzībām.

Kā turpmāk Kuldīgas novadā strādās Sociālais dienests?

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” domes deputāti nolēma reorganizēt, ar 2021. gada 1. jūliju iekļaujot tā sastāvā Skrundas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un Alsungas novada pašvaldības Sociālo dienestu, likvidējot Skrundas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un Alsungas novada pašvaldības Sociālo dienestu kā juridiski patstāvīgu iestādi.

Sociālie darbinieki pagastos turpinās sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus tāpat, kā līdz šim.

Kā turpmāk strādās Kuldīgas novada Bāriņtiesa?

Ar domes deputātu lēmumu Kuldīgas novadā izveidota viena bāriņtiesa – Kuldīgas novada bāriņtiesa, kas savu darbību uzsāks no 2021. gada 1. augusta un kuras sastāvā būs bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, desmit bāriņtiesas locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs, bāriņtiesas locekļa palīgs, bāriņtiesas sēžu sekretārs un jurists, kurš strādā uz darba līguma pamata normālo darba laiku.

Dome apstiprināja bāriņtiesas nolikumu un nolēma organizēt pretendentu konkursu uz Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem, izsludinot pieteikšanos līdz 2021. gada 16. jūlijam starp esošajiem Kuldīgas, Skrundas un Alsungas bāriņtiesas darbiniekiem. 

Līdz jaunās bāriņtiesas darbības uzsākšanai darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai.

Bāriņtiesas darbinieki pagastos turpinās sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus tāpat, kā līdz šim.

Kā turpmāk strādās bibliotēkas?

Dome nolēma reorganizēt Kuldīgas novada pašvaldības iestādi “Kuldīgas Galvenā bibliotēka”, ar 2021. gada 1. jūliju iekļaujot tās sastāvā: Skrundas bērnu bibliotēku, Skrundas pilsētas bibliotēku, Antuļu bibliotēku, Rudbāržu pagasta bibliotēku, Raņķu pagasta bibliotēku, Nīkrāces pagasta bibliotēku, Alsungas novada bibliotēku. Mainīts Alsungas novada bibliotēkas nosaukums, ar 2021. gada 1. jūliju nosakot to par Alsungas pagasta bibliotēku.

Bibliotekāri pagastos turpinās sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus tāpat, kā līdz šim.

Kā turpmāk strādās līdzšinējā Skrundas un Alsungas novada skolas un bērnudārzi?

Izglītības iestādes – Skrundas vidusskola, Nīkrāces pamatskola, Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš”, Skrundas Mūzikas skola, Alsungas vidusskola, Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis” – no 1. jūlija turpina darbu Kuldīgas novada pašvaldības pakļautībā.

Kā turpmāk strādās līdzšinējā Skrundas un Alsungas novada kultūras, profesionālās ievirzes izglītības un sociālās iestādes?

Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs, pašvaldības aprūpes nams “Valtaiķi”, Skrundas kultūras nams, Skrundas mūzikas skola un Alsungas mūzikas skola no 1. jūlija turpina darbu Kuldīgas novada pašvaldības pakļautībā.

Kā turpmāk strādās Būvvalde?

Deputāti nolēma apvienot Skrundas novada pašvaldības būvvaldi, Alsungas novada pašvaldības būvvaldi un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldi. Būvvaldes nosaukums pēc 2021. gada 1. jūlija ir Kuldīgas novada būvvalde. Apvienotā būvvalde pārņem līdz šim Skrundas un Alsungas novada pašvaldības būvvaldēm iesniegtās būvniecības lietas.

Iedzīvotāji un uzņēmēji, tāpat kā līdz šim, dokumentāciju var iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/ . Iesniedzot projektu, tas jāiesniedz Kuldīgas novada būvvaldē, jo līdzšinējie Skrundas un Alsungas novada būvvaldes konti strādā tikai ar vēsturiskajām lietām.

Par iespēju tikties ar būvvaldes speciālistiem Skrundā un Alsungā aicinām sazināties ar būvvaldes vadītāju vai viņas vietniekiem. Kontaktinformācija: https://kuldiga.lv/pasvaldiba/kuldigas-novada-pasvaldibas-kontakti#buvvalde

Kas notiks ar līdzšinējo trīs pašvaldību budžetiem?

Domes deputāti nolēma apvienot Kuldīgas novadā iekļauto pašvaldību budžetus un uzdeva Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājai Antrai Laumanei izstrādāt Kuldīgas novada pašvaldības 2021. gada budžeta projektu un iesniegt to izskatīšanai un apstiprināšanai Kuldīgas novada domes Finanšu komitejas 2021. gada jūlija sēdē.

Vai spēkā paliek līdzšinējie Skrundas un Alsungas novada pašvaldības saistošie noteikumi?

Līdz brīdim, kad tiks izstrādāti, apstriprināti un spēkā stāsies jauni Kuldīgas novada saistošie noteikumi, spēkā paliek līdzšinējie Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novada saistošie noteikumi.

Vai jaunajā Kuldīgas novadā būs centralizēta grāmatvedība?

Ar domes lēmumu nolemts izveidot Kuldīgas novada domes iestāžu centralizētu grāmatvedības sistēmu. Kuldīgas novadā grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai tiks izmantota grāmatvedības sistēma “HORIZON” ar tās pašapkalpošanās portālu “HoP”.

Kur es varu uzzināt pareizu savas adreses pierakstu pēc reformas?

Informācija par pareizu adreses pierakstu atrodama Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē:

https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/administrativi-teritoriala-reforma-latvija