Svinīgā pasākumā pasniegs Skrundas novada domes apbalvojumus

Svinīgā pasākumā pasniegs Skrundas novada domes apbalvojumus 16. novembrī, plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā Latvijas proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā tiks godināti Skrundas novada Goda balvas un Pateicības raksta ieguvēji.   Skrundas novada pašvaldībā šogad tika saņemti 48 ierosinājumi par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu. Ierosinājumi tika izvērtēti Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, un sagatavoto lēmuma projektu Skrundas novada dome apstiprināja 3. novembra ārkārtas sēdē. Ar Goda balvu apbalvos: Nelliju KLEINBERGU, Skrundas novada domes priekšsēdētāja – par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu. Par ieguldījumu Skrundas novada attīstībā, tās atpazīstamības veicināšanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, pārstāvot Skrundas novadu ar sadarbības partneriem citās pašvaldībās un sadraudzības pilsētās. Māru OSTAŠOVU, ģimenes ārste – par nesavtīgu darbu ģimenes ārsta prakses pienākumu pildīšanā. Par atbildību, rūpēm un sirds mīļumu darbā ar pacientiem. Silvu PĒTERSONI, Skrundas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja – par mūža ieguldījumu pedagoģijā un aktīvu darbību audzināmo klašu un skolas pasākumu organizēšanā, un vadīšanā. Pateicības rakstu pasniegs: Mārītei KVIESEI, Rudbāržu pagasta bibliotēkas vadītāja – par ieguldījumu Rudbāržu bibliotēkas vadīšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Ainai GŪTMANEI, medicīnas māsa Māras Ostašovas ģimenes ārsta praksē – par ilggadēju Māras Ostašovas ģimenes ārsta prakses medicīnas māsas darbu. Par prasmi pacientiem sniegt atbalstu grūtos brīžos. Jurim KAĻĶUKALNAM, uzņēmējs – par brīvprātīgo darbu Jaunmuižas teritorijas labiekārtošanā. Sanitai VEINBAHAI, sētniece – par radošu un oriģinālu pieeju Skrundas teritorijas sakārtošanā. Kasparam DZENIM, Skrundas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs – par radošu un oriģinālu pieeju Skrundas pilsētas sabiedriskā tēla veidošanā. Gunāram ZEMEM, Raņķu pagasta iedzīvotājs – par Raņķu pagasta materiālās bāzes pilnveidošanu un aktīvu darbību Raņķu pagasta pašdarbībā. Baibai EVERSONEI, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste – par jauniešu motivēšanu veikt brīvprātīgo darbu un kvalitatīva laika pavadīšanu kopā ar viņiem. Modrim JAUNZEMAM, Raņķu pagasta iedzīvotājs – par atsaucību, sapratni un cilvēka cieņu saskarsmē ar iedzīvotājiem. Ainai ZĪLMANEI, pensionāre – par aktīvu un idejām bagātu darbu pensionāru klubā "Skrundas ceriņi". Dainai JAUNZEMEI, Nīkrāces pagasta bibliotekāre – par ieguldījumu Nīkrāces pagasta vēstures apkopošanā un brīvā laika ieguldījumu izzinošu pārgājienu rīkošanā. Jānim RUTKIM, pašvaldības iedzīvotājs – par brīvprātīgo darbu sporta spēļu organizēšanā. Brigitai MIEZĀJAI, Skrundas vidusskolas medmāsa – par pašaizliedzīgu darbu, rūpējoties par skolēnu un skolotāju veselību Skrundas vidusskolā. Kasparam RUDĪTIM, Nīkrāces pamatskolas jaunsargu vadītājs – par jauniešu iedvesmošanu kļūt par savas skolas, novada un valsts patriotiem. Intai un Imantam ROTBAHIEM, pensionāri – par sabiedrisko aktivitāti apkārtējās teritorijas sakārtošanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Inārai STRAZDIŅAI, zobārste – par brīvprātīgu un bezmaksas zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra klientiem. Mārītei MEIREI, Skrundas veselības un sociālā aprūpes centra darbiniece – par rūpēm, iejūtību un nesavtīgu mīlestību darbā ar cilvēkiem. Mirdzai VEINBAHAI, Skrundas kultūras nama audēju kopas dalībniece – par ieguldījumu aušanas tradīciju saglabāšanā un attīstībā Skrundas novadā. Didzim PILSKUNGAM, pašvaldības iedzīvotājs – par aktīvu darbību sporta un sabiedriskajā dzīvē Rudbāržos. 16. novembrī, plkst. 18.00 visi laipni aicināti apmeklēt Latvijas proklamēšanas dienai veltīto svinīgo pasākumu Skrundas kultūras namā un sumināt Skrundas novada Goda balvas un Pateicības raksta ieguvējus. Pasākumā muzicēs Liepājas E. Melngaiļa mūzikas skolas bigbends, bet plkst. 22.00 sāksies Svētku balle. Ieejas maksa: 3 Euro. Galdiņus var rezervēt pa tālr. 63331556. Uz pasākumu tiks nodrošināts transports: plkst. 17.00 no Jaunmuižas (pie veikala), 17.10 no prof. vidusskolas (pie pieturas), 17.30 no Saveniekiem (pie afišu dēļa), 17.40 no Kušaiņiem (centrā) un 17.45 no Cieceres (pie veikala) – lūdzam pieteikties līdz 14. novembrim pa tālruni 29258469 vai 63331556. Savukārt 18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, plkst. 18.00 pie Skrundas ev. lut. baznīcas notiks tradicionālā  "Labo domu stunda", kurā šogad muzicēs Milleru-Balandīnu ģimene. Aicinām iedzīvotājus iedegt sveces pie savām mājām, uzņēmumiem, iestādēm un baznīcas kalnā. Arī Rudbāržu pagasta pārvalde 18. novembrī plkst. 18.00 aicina iedzīvotājus aizdegt svecītes par godu Latvijas 96. gadadienai – kā ierasts pie Rudbāržu Oskara Kalpaka pamatskolas.                          Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists