Svinīgā pasākumā tiks pasniegtas Goda balvas un Pateicības raksti

Svinīgā pasākumā tiks pasniegtas Goda balvas un Pateicības raksti

Šis gads Latvijas vēsturē ir īpašs.  Tas ir gads, kad mūsu valsts atzīmē savu 100. dzimšanas dienu. Jau kopš Skrundas novada izveides ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā tiek pasniegti apbalvojumi – Goda balvas un Pateicības raksti.

Goda balva ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Skrundas novada labā. Skrundas novada Goda balva ir Skrundas novada domes Apliecinājuma raksts un Goda zīme komplektā ar naudas balvu 50,00 EUR apmērā pēc nodokļa nomaksas.

Pateicības raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētājas rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada domi.

Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgā pasākumā 17. novembrī Skrundas kultūras namā un šogad tos saņems 13 novada iedzīvotāji.

Goda balvas saņēmēji:

 • Lolita GRĪNVALDE – Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja. Goda balva tiek piešķirta par pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu iedzīvotāju labā, ar mīlestību un sapratni palīdzot senioriem.
 • Inese PICKAINE – Skrundas vidusskolas skolotāja. Balvu saņem par Latvijas, Skrundas un Skrundas vidusskolas vārda popularizēšanu, iesaistot izglītojamos starptautiskos projektos un konkursos.
 • Agris SĪLIS – senioru deju kolektīva “Virši” bijušais vadītājs. Par ilggadējo ieguldījumu Skrundas kultūras dzīves veidošanā un amatiermākslas attīstībā, Skrundas novada vārda popularizēšanu valsts mērogā.

Pateicības rakstu saņēmēji:

 • Laima STEPANOVIČA – bioloģiskās saimniecības “Torņkalni” īpašniece. Par nesavtīgu atbalstu novada mazaizsargāto iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanā un palīdzību humānās pārtikas izdalē.
 • Rita BIRĢELE – pensionāre. Par sirds siltumu un dāsnumu, ik gadu dāvinot pašas adītas zeķītes ne tikai mazuļiem Kuldīgas slimnīcas dzemdību un bērnu nodaļās, bet šogad arī zeķes saņēma Skrundas VSAC seniori.
 • Nauris GAIĶIS – z/s “Jāņkalni” īpašnieks. Par aktīvu iesaistīšanos pagasta dzīvē un tehnisko atbalstu svētku organizēšanā.
 • Ints FOLKMANIS – pensionārs. Par atbalstu Rudbāržu amatieteātrim, Skrundas vārda popularizēšanu filmējot, fotografējot, apskaņojot un saglabājot vēsturisko arhīvu nākotnei.
 • Ārija AVDJUKĒVIČA – pensionāre. Par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu, sakopjot “Vērpju” kapsētu Niedrē.
 • Uldis FREIMANIS – Raņķu pakalpojumu pārvaldes sētnieks. Par ieguldījumu Raņķu pagasta pasākumu un svētku organizēšanā.
 • Una ZIŅĢE – Skrundas vidusskolas skolotāja. Par aktīvu darbu Eiropas projektos un mērķtiecīgu darbu un dalību konkursos.
 • Sandra BALCERE – Jaunmuižas bibliotekāre. Par radošu un profesionālu pieeju savu darba pienākumu veikšanā un ieguldījumu Jaunmuižas iedzīvotāju izglītošanā.
 • Māris BRŪVERIS – Nīkrāces pamatskolas kurinātājs. Par atbildīgu un radošu pieeju skolas estētiskās vides radīšanā.
 • Guna LIEPA – Nīkrāces pamatskolas saimniecības pārzine. Par aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas pasākumos un par Nīkrāces pamatskolas vārda popularizēšanu valsts mērogā.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Aivita Staņeviča