Turpinās aktivitātes projektā "Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents"

Turpinās aktivitātes projektā Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” kļuvis par partneri projektā “Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents”, ko realizē biedrība “Māmiņu klubs “Pogas”” (proj. Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/033/021). Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma veidu – “Ģimenes asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās, un tā vērtējama kā disfunkcionāla, ar zemu sociālo prasmju līmeni. Projektā ir divas mērķa grupas:
  • Pirmā mērķa grupa ir 37 brīvprātīgie, kas ir gatavi apgūt pamatzināšanas un kļūt par ģimenes asistentiem. Projektā paredzēts iekļaut 29 brīvprātīgos no Saldus novada, 6 no Skrundas novada un 2 no Kuldīgas novada Kabiles.
  • Otra mērķa grupa ir 67 ģimenes, kurās aug 151 bērns no Saldus, Skrundas novada un Kabiles.
Projekta īstenošana notiek 13 vietās – Saldus novada 11 pagastos, Skrundā un Kabilē. Projektā paredzētās aktivitātes: - pētījums “Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”, - programmas “Ģimeņu asistentu” apmācība izstrāde, - asistentu atlase un iesaistīšana apmācībās, - ģimeņu asistentu apmācība, - ģimeņu asistentu brīvprātīgo darbs, - dienas nometnes, Vasarā projekta galvenā aktivitāte bija dienas nometnes, kurās piedalījās asistenti kopā ar ģimenēm. Dienas nometņu mērķis bija uzlabot asistentu kontaktus ar ģimenēm, iegūt jaunas zināšanas. Bija daudz radošo darbnīcu, sporta nodarbības un personību izzinošas nodarbības. Projektā paredzējām, ka, izņemot pirmo nodarbību, kad galds jau bija uzklāts, pārējās četras dienas to vajadzēja darīt dalībniekiem. Tika gatavoti salāti, ceptas picas un pīrāgi un pat kūkas. Nometnes notika gan Saldus un Skrundas pilsētās, gan pagastos – Novadniekos, Ezerē, Rubā, Vadakstē, Šķēdē, Lutriņos, Jaunmuižā un Nīkrācē. Pavisam bija 202 dalībnieki. Dienas nometnēs kopā ar sociālajiem darbiniekiem tiek sniegts atbalsts ģimenēm, risinot sociālos jautājumus, attīstot ģimeņu pašapkalpošanās iemaņas, mācot plānot budžetu un risinot saimnieciska rakstura jautājumus. Nākamās nometnes plānotas 2014. gada oktobrī. - konsultācijas-semināri ģimeņu asistentiem, - individuālās konsultācijas ģimeņu asistentiem, - projekta administrēšana, - publicitātes pasākumi. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekts ilgs no 2013. gada novembrim līdz 2015. gada oktobrim. Projekta kopējais finansējums 38 444,47 Ls, kas ir 54701,55 EUR, programma līdzfinansē 34 600,02 Ls, kas ir 49 231,39 EUR, līdzfinansējumu nodrošina Saldus un Skrundas novada domes.        Teksts un foto: Eva Jēkobsone, projekta vadītāja asistente