Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Uzņemšana Skrundas vidusskolā Skrundas vidusskola 2015./2016.m.g aicina un piedāvā vidi, kurā notiek kvalitatīvs un radošs mācību process, kas sekmē un stiprina gatavību pilnvērtīgai dzīvei.  
Skrundas vidusskola 2015./2016.m.g aicina:
1843. gadā Pārventā pirmoreiz tika uzsāktas mācības Skrundas pagasta skolā. Vēlāk tā izveidojās par septiņgadīgo, astoņgadīgo skolu. Savulaik skola nesusi pulkveža Kalpaka vārdu, bet pēc II Pasaules kara tā tika nosaukta Pumpura vārdā. 1950.g., pateicoties skolotāja Anša Opolta iniciatīvai, tika izveidota pirmā vidusskolas klase. Vidusskolas pirmais direktors bija Matīss Doniņš. 1968.g. uzbūvēja tagadējo skolas ēku Liepājas ielā 12. Skrundas vidusskola piedāvā vidi, kurā notiek kvalitatīvs un radošs mācību process, kas sekmē un stiprina gatavību pilnvērtīgai dzīvei.
2015./2016.m.g. skola piedāvā:
o  Pamatizglītības programmu (21011111), o  Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (21011811), o  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) vakara (maiņu) izglītības programmu (23011112), o  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011), o  Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (31012011), o  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (31013011), o  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (vakara vidusskolas) izglītības programmu (31011012). o  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611). o  Vidusskolā piedāvā JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu. o  Komercizglītības projektu „Esi, līderis!”
Uzņemšanas noteikumi
Piesakoties mūsu skolas 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti: -      iesniegums (uz vienotas veidlapas), -      pases vai dzimšanas apliecība jāuzrāda, -      apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju izraksts (oriģināls), -      medicīniskā karte 026/u. -      profilaktiskās potēšanas karte 063/u.
Dokumentu pieņemšana
 • 15.jūnijā no plkst. 900 - 1200,
 • 27.augustā no plkst. 900 - 1200,
 • kā arī interesentiem citā pieņemamā laikā.
Uzņemšanas komisija
 • 15.jūnijā plkst.1200,
 • 27.augustā plkst.1200.
Skolā ir izglītoti, iniciatīvas bagāti, aktīvi jaunieši, kas darbojas:
·         skolēnu līdzpārvaldē, ·         tautisko deju kolektīvos, ·         meiteņu vokālos ansambļos, ·         zēnu (1.-4.kl.) vokālā ansamblī, ·         vokālā studijā; ·         koros, ·         dramatiskajā kolektīvā, ·         sporta grupās vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā. ·         lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņos, ·         galda hokejā, ·         kokapstrādes pulciņā, ·         satiksmes dalībniekos, jaunsargi.
Skolā ir daudz interesantas tradīcijas:
 • 1.septembris – Zinību diena,
 • 10.klašu iesvētības – fukši, Skolotāju diena,
 • Lāčplēša dienas pasākumi, Mārtiņi, 18.novembris, Ziemassvētku svētbrīdis,
 • Ziemassvētku labdarības koncerts,
 • Barikāžu upuru piemiņas diena,
 • Karoga diena (Skrundas pilsētā),
 • Valentīna diena, Žetonu (gredzenu) vakars,
 • Novada domrakstu konkurss,
 • Mātes dienas koncerts, Pēdējais zvans, izlaidumi, salidojumi un skolas jubilejas.
 
2015.gadā Skrundas vidusskola svin 65 gadu jubileju! Teksts un foto: Skrundas vidusskolas administrācija