Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Uzņemšana Skrundas vidusskolā Skrundas vidusskola 2017./2018.m.g aicina un piedāvā vidi, kurā notiek kvalitatīvs un radošs mācību process, kas sekmē un stiprina gatavību pilnvērtīgai dzīvei.
Skrundas vidusskola 2017./2018.m.g. piedāvā:
o  Pamatizglītības programmu (21011111), o  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611). o  Jaunums! Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) profesionāli orientēto virziena programmu (Valsts aizsardzības mācība) (2304111), o  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011), o  Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (31012011), o  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (31013011), o  Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu "VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBA" (31014011), o  Vidusskolā piedāvā JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu. o  Komercizglītības projektu „Esi, līderis!”  
Uzņemšanas noteikumi
Piesakoties mūsu skolas 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti: -      iesniegums (uz vienotas veidlapas), -      pases vai dzimšanas apliecība jāuzrāda, -      apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju izraksts (oriģināls), -      medicīniskā karte 026/u. -      profilaktiskās potēšanas karte 063/u.  
Dokumentu pieņemšana
 • 22.augustā no plkst. 900 - 1200, kā arī interesentiem citā pieņemamā laikā.
Uzņemšanas komisija
 • 22.augustā plkst.1200.
 
Skolā ir izglītoti, iniciatīvas bagāti, aktīvi jaunieši, kas darbojas:
 • skolēnu līdzpārvaldē,
 • tautisko deju kolektīvos,
 • meiteņu vokālos ansambļos,
 • zēnu (1.-4.kl.) vokālā ansamblī,
 • vokālā studijā,
 • koros,
 • teātra studijā,
 • sporta grupās vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā.
 • lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņos,
 • kokapstrādes pulciņā,
 • jaunos satiksmes dalībniekos, jaunsargos.
 
Skolā ir daudz interesantas tradīcijas:
 • 1.septembris – Zinību diena,
 • 10.klašu iesvētības – fukši,
 • Skolotāju diena,
 • Lāčplēša dienas pasākumi,
 • Mārtiņi,
 • 18.novembris,
 • Ziemassvētku svētbrīdis,
 • Ziemassvētku labdarības koncerts,
 • Barikāžu upuru piemiņas diena,
 • Karoga diena (Skrundas pilsētā),
 • Valentīna diena,
 • Žetonu (gredzenu) vakars,
 • Novada domrakstu konkurss,
 • Mātes dienas koncerts,
 • Pēdējais zvans,
 • izlaidumi,
 • salidojumi,
 • skolas jubilejas.
2015.gadā Skrundas vidusskola svinēja 65 gadu jubileju!   Informāciju sagatavoja: Skrundas vidusskolas administrācija