Varēs iesniegt projektus pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"

Varēs iesniegt projektus pasākumā Pasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu. Projektu iesniegumu iesniegšanas kārta pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" tiks atvērta no 2014.gada 24.marta līdz 2014.gada 22.aprīlim. Atbalsta pretendents var būt: 1) esošs pārstrādes uzņēmums; 2) ražotājs mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas kļūt par pārstrādes uzņēmumu; 3) bioloģisks pārstrādes uzņēmums (gan esošs, gan jauns) - t.i. juridiska persona, kas piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu vai pērējo lauksaimniecības produktu sektora pārstrādes uzņēmumā nodarbojas vai pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi, vai juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas, izveidojot jaunu pārstrādes uzņēmumu, sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā (turpmāk – bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmums) Pieejamais publiskais finansējums: - lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšanai esošiem pārstrādes uzņēmumiem un  ražotājiem mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu - 8 491 615 EUR apmērā;  - bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem (gan esošiem, gan jauniem) - 3 639 264 EUR apmērā. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 1) investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai; 2) lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija; 3) investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai (nepārsniedz 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte: • mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (uzņēmuma lielums noteikts atbilstoši Regulai (EK) Nr.800/2008) - 50 % no attiecināmajām izmaksām. Īstenojot projektu piena pārstrādes sektorā, ja projekts paredz arī palielināt ienākumus no lauksaimniecības produktu pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti MVU palielina par 10 %; • pārējiem uzņēmumiem - 25 % no attiecināmajām izmaksām. Īstenojot projektu piena pārstrādes sektorā un ja projekts paredz palielināt ienākumus no lauksaimniecības produktu pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti palielina par 5 %; • uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 200 000 000 euro  un vairāk, atbalstu nepiešķir. SVARĪGI ŠAJĀ KĀRTĀ: Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu virs 213 431 EUR apmērā kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai. Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz 213 431 EUR apmērā 1 (viena) mēneša laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai. Būvniecības gadījumā 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas jāiesniedz būvprojekts tehniskā projekta stadijā, būvniecības iepirkumu procedūru apliecinoši dokumenti un būvatļauja.  Jaunam bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumam piena sektorā nav attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar jaunu objektu būvniecību (MK not. 255 22¹punkts).   Informācija pārpublicēta no http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/februaris/pievienotas-vertibas-radisana/