VID piedāvā atbalstu Krievijas embargo skartajiem un finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmējiem

VID piedāvā atbalstu Krievijas embargo skartajiem un finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmējiem Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka no šodienas, 2014. gada 1. oktobra, vairākām uzņēmumu kategorijām pieejams plašāks valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā. Atbalsta pasākumi nodokļu saistību izpildes jomā ir noteikti uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas Federācijas noteiktie importa ierobežojumi, uzņēmumiem, kurus Krievijas embargo skāris pastarpināti, kā arī finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kas labprātīgi apliecinās apņemšanos samaksāt kavētos nodokļus. Atbalsta pasākumi Krievijas Federācijas noteikto importa ierobežojumu skartajiem uzņēmumiem No 2014.gada 1.oktobra uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt un atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem. Uzņēmumam ir jāvēršas VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās (attiecībā uz nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies pēc 2014.gada 8.augusta līdz 2014.gada 1.oktobrim, likumā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš ir nosakāms, skaitot no 2014.gada 1.oktobra) un ir jāizpildās vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  1. nodokļu maksātāja tādu eksporta darījumu īpatsvars uz Krievijas Federāciju, kas pakļauti Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam, ir lielāks par 10 procentiem no kopējā realizācijas apjoma;
  2. nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm vismaz 10 procentu apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo pakalpojumu apjoms.
Pozitīva lēmuma gadījumā VID rakstveidā vienosies ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku, ņemot vērā šādus faktorus:
  1. vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumu samaksas termiņus;
  2. vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.
  Atbalsta pasākumi Krievijas Federācijas noteikto importa ierobežojumu netieši skartajiem uzņēmumiem Tie uzņēmumi, kurus Krievijas noteiktie importa ierobežojumi skāruši pastarpināti, no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 9.augustam likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā (24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija: (1) Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku) noteiktajos gadījumos četru nodokļa pagarinājumu vietā varēs saņemt sešus nodokļu pagarinājumus vienā nodokļu veidā. Arī šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās ir jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu VID vērš uzmanību, ka audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas samaksu turpmāk varēs sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem (likums vairs neparedz iespēju maksājumu atlikt).   Atbalsta pasākumi finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem No 2014.gada 1.oktobra finansiālās grūtībās nonākušajiem nodokļu maksātājiem ir iespēja saņemt VID atbalstu nokavēto nodokļu maksājumu veikšanā, nosakot tiem samaksas termiņu uz laiku līdz pat trim gadiem. Šāda iespēja paredzēta nodokļu maksātājiem, kuri vienlaikus atbilst šādiem trim kritērijiem:
  • par nokavētajiem nodokļu maksājumiem ir spēkā esošs lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda piedziņu;
  • lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda piedziņu ir pieņemts ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem;
  • nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.
Šajā gadījumā nodokļu maksātājam jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu, kurā labprātīgi jāapliecina apņemšanās samaksāt kavētos nodokļus. Pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas tiks pārtraukts aktīvs nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process (piemēram, atsaukti inkasācijas uzdevumi). Papildus VID vērš uzmanību, ka mainās arī VID un nodokļa maksātāja vienošanās līguma noslēgšanai nosacījumi (VID un nodokļa maksātāja vienošanās līguma noslēgšanai nosacījumi noteikti likuma „Par nodokļiem un nodevām” 41.pantā), proti, no 2014.gada 1.oktobra vienošanās līgumu var noslēgt arī par datu atbilstības 2014.gada 1.oktobra pārbaudes rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā un vienošanās līgumā noteiktos maksājumus var veikt gada laikā pēc tā noslēgšanas dienas.   Minētos atbalsta pasākumus nosaka 2014.gada 18.septembrī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu Kontakti / Uzdot jautājumu VID.   Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa tālr. 67122668, 26351438 e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv