Zināmi ar Goda balvu apbalvojamie 2011. gadā

17.novembrī, pl.18.00 Skrundas kutūras namā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienai Skrundas novada Dome ar Goda balvu apbalvos desmit un ar īpašu pateicības rakstu astoņus Skrundas novada iedzīvotājus. Ar goda balvu apbalvos:
Eleonoru Fricsoni
- par mūža ieguldījumu Nīkrāces pagasta attīstībā
Vilni Grāveli - par ieguldīto darbu Skrundas pašvaldībā, aktīvu darbu kultūras un sabiedriskajā dzīvē
Mārīti Āboliņu - par ilggadēju darbu Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā, darbību amatierteātrī, luterāņu draudzes baznīcā un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem
Ingrīdu Mocāni - par atbildīgu un radošu darba pienākumu veikšanu
Benitu Austru Šperliņu - par mūža ieguldījumu pedagoģijā
Valentīnu Folbergu - par mūža ieguldījumu pedagoģijā
Elgu Irēnu Benefeldi - par mūža ieguldījumu pedagoģijā
Hildu Bedeici - par mūža ieguldījumu pedagoģijā
Vasilu Drebotu - par atbalstu Rudbāržu pagasta sabiedriskajā dzīvē un darba vietu nodrošināšanā
Meldru Braži - par iejūtīgumu un nesavtību vecu, vientuļu un slimu cilvēku aprūpē

Īpašu pateicību izteiks:
Jānim Buķelim - par aktīvu darbību novada kultūras dzīvē
Inesei Freidenfeldei - par ieguldījumu iedzīvotāju veselības un fizisko aktivitāšu veicināšanā
Armandam Freidenfeldam - par ieguldījumu iedzīvotāju veselības un fizisko aktivitāšu veicināšanā
Innai Bondarei - par brīvprātīgu iniciatīvu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” un Skrundas novada tēla veidošanā
Arnim Vītolam - par ieguldījumu interešu izglītības pulciņa meistarības izkopšanā galda hokejā
Svetlanai Rudzītei - par brīvprātīgu darbu Rudbāržu ev.lut. baznīcas 105 gadu jubilejas organizēšanā
Leonardai Finogējevai - par aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kā arī sociālo jautājumu risināšanā
Mārim Andersonam - par vieksmīgas sadarbības nodoršināšanu starp Raņķu pagasta pārvaldi un SIA “Cohrs Kurzeme Farming”