Zināmi Skrundas novada Goda balvu saņēmēji

Skrundas novada pašvaldība 16.novembrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā pasākumā pasniegs apbalvojumus.
Ar Goda balvu apbalvos:
Rūtu ĒĶI, Skrundas profesionālās vidusskolas direktore – par mūža ieguldījumu izglītībā, Skrundas profesionālās vidusskolas izaugsmē un nesavtīgo mīlestību pret savu zemi, novadu un līdzcilvēkiem; 
Gaļinu RUBEŽNIECI, medmāsa p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,
Vilmu DADEIKU, Skrundas vidusskolas angļu valodas skolotāja – par mūža ieguldījumu pedagoģijā (45 darba gadi);
Austru OSVALDI, pensionāre – par ilggadēju darbošanos Rudbāržu folkloras kopā, pašaizliedzīgu palīdzību pensionāriem un aktīvu darbību Rudbāržu ev. lut. draudzē; 
Ivaru EŅĢELI, VAS „Latvijas Dzelzceļš” elektroniķis – par ieguldījumu Skrundas piemiņas vagona izveidē un patriotismu novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā;
Vilni EGLĪTI, autobusa šoferis Nīkrāces pagastā – par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu, atsaucību, sapratni un iejūtību pret cilvēkiem;
Āriju GŪRAITI, medicīnas māsa Ritas BRŪDERES ģimenes ārsta praksē – par mūža ieguldījumu medicīnā, atsaucību un iejūtību pacientu aprūpē. 
 
Pateicības rakstu pasniegs:
Sandrai BALCEREI, Antuļu bibliotēkas vadītāja – par aktīvu darbību kultūras jomā, iesaistot vietējos iedzīvotājus līdzdarboties kultūras aktivitātēs, organizējot tikšanos ar Latvijā pazīstamiem kultūras un mākslas cilvēkiem; 
Andrim ŅUŅĒVICAM, Skrundas vidusskolas sargs – par pašaizliedzīgu un apzinīgu sava darba veikšanu, par aktīvu darbošanos sport;,
Ārijai MATVIJENKO, Skrundas vidusskolas apkopēja – par apzinīgu pienākumu veikšanu un radošu pieeju ikdienas darbā;
Astrai ANDERSONEI, Skrundas vidusskolas apkopēja – par apzinīgu pienākumu veikšanu un radošu pieeju ikdienas darbā;
Ingūnai BERGAI, Skrundas vidusskolas direktora vietniece informātikas jomā, informātikas, ekonomikas un programmēšanas skolotāja – par profesionālu darbību un konsultēšanu skolēnu mācību firmas izveidē, par aktīvu darbību projektā „Pieslēdzies Latvija”; 
Mirdzai LIEKMANEI, pensionāre – par aktīvu darbību pensionāru klubiņā „Atvasara”, atsaucību, organizējot pasākumus Sieksātē;
Raimondam RUDZĪTIM, autobusa šoferis Rudbāržu pagastā – par iniciatīvu un atbildību, veicot apkārtnes sakopšanas darbus Rudbāržos, rūpēm par pašvaldības tehnikas uzturēšanu kārtībā, par ieguldījumu ikdienas darbā;
Ingai PUMPURIŅAI, p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” psiholoģe – par pašaizliedzīgu, profesionālu psihologa darbu, par grupu nodarbību ieviešanu un attīstīšanu dažādai mērķauditorijai;  
Ingai FLUGRĀTEI, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja – par ieguldījumu un radošu pieeju pilnveidojot un ilgtermiņā attīstot Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas darbu, skolu iesaistīšanu projektos;  
Raņķu folkloras kopai – par ilggadēju tautas tradīciju uzturēšanu un popularizēšanu;
Indulim GŪTMANIM, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas saimniecības daļas vadītājs – par atsaucību un izpalīdzību, veicot pasākumu muzikālo apskaņošanu Rudbāržos, pašaizliedzīgām rūpēm par jauniešu izklaidi; 
Jolantai ZONNENBERGAI, „Zupas virtuves” pavāre Rudbāržos – par pašaizliedzīgu darbu, rūpējoties par „Zupas virtuvi” Rudbāržos;
SIA „CandyHappines”, skolēnu mācību uzņēmums, kurā darbojas Zane STEPANOVA, Anna BIVBĀNE, Ineta KRONBERGA, Linda LASMANE – par skolēnu mācību uzņēmuma izveidi un radošu pieeju Skrundas vārda popularizēšanā, 
Annai CELMIŅAI, pašvaldības iedzīvotāja – par nesavtīgu un aktīvu darbošanos „Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā;
Genovaitei MONTIKAI, pašvaldības iedzīvotāja – par nesavtīgu un aktīvu darbošanos „Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā;
Inesei IVĀNEI, biedrības „Ventas krasti” vadītāja – par aktīvu darbību, sagatavojot un realizējot dažādus projektus, labdarības pasākumu organizēšanu;
Mirdzai un Ansim ROĶIEM, pensionāri – par rūpēm un gādību, ieguldot savu darbu „Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā;
Jolantai GERTKEI, grāmatvede Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā – par atsaucību un lielu atbildības sajūtu, veicot savus darba pienākumus, kā arī neliedzot profesionālus padomus grāmatvedībā;
Annai SKARPAI, audēju kopas vadītāja Skrundas kultūras namā – par ilggadēju darbu lietišķajā mākslā, par dalību LEADER starpvalstu sadarbības projektā „Rokdarbi”, kā arī jaunās paaudzes iesaistīšanu lietišķajā mākslā;
Dainai BADOVSKAI, pašvaldības iedzīvotāja – par ieguldījumu piemājas saimniecības lauksaimniecības produktu ražošanā un realizācijā;
Baibai SKUDRĒVICAI, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” skolotāja – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un radošu darbu pirmsskolas izglītības iestādē;
Inai LEONAI, Skrundas Bāriņtiesas sekretāre – par pašaizliedzību un rūpēm audžuģimeņu kustības attīstībā Skrundas novadā;
Vijaram ŠVĀNBERGAM, Kuldīgas novada sporta skolas treneris – par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā, atsaucību un iejūtību līdzcilvēku aprūpē un integrēšanu sabiedrībā;
Gaidai RUTKAI, friziere Skrundā – par radošu un pašaizliedzīgu darbu, iejūtību un izpalīdzību.