Ziņo Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Ziņo Skrundas novada pašvaldības aģentūra 2013. gadā Skrundas novada pašvaldības aģentūrā ”Sociālais dienests” kopumā ir saņemti 1305 iedzīvotāju iesniegumi, pieņemti 1043 lēmumi, un 488 ģimenēm (kopā 1030 personām) piešķirts trūcīgas ģimenes/personas statuss. Sociālās palīdzības pabalstos kopumā izmaksāti Ls 101 189 Ls. Lielāko daļu no pabalstu summas sastāda GMI pabalsts – 35232 Ls. Skolēnu brīvpusdienām iztērēti 10520 Ls, dzīvokļu pabalstiem – 12742 Ls, par uzturēšanos pansionātos (vientuļām personām) samaksāti 14906 Ls, bāreņu un audžu ģimeņu atbalstam izlietoti 9690 Ls. 2013. gadā izdalītas 111 AS Latvenergo dāvinājuma kartes par summu 5960.70 Ls, kā arī izdalītas 6842 bezmaksas pārtikas pakas. Informējam, ka 2014. gada pirmajos divos mēnešos pabalstiem jau izlietoti 35200 EUR. GMI pabalstos izmaksāti 7305 EUR, bet dzīvokļu pabalstus saņēmušas jau 122 ģimenes/personas par summu 17960 EUR. Teksts: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore