Skrundas bērnu bibliotēka

Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326
Bibliotēkas vadītāja - Inga Zalgaucka, tālrunis: +371 63331309, 
e-pasts: bernu.biblioteka@skrunda.lv 
Par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm varat uzzināt arī Skrundas pilsētas un Skrundas bērnu bibliotēkas Facebook profilā.

Darba laiks:
P. 10.00 - 17.00
O. 10.00 - 17.00
T. 10.00 - 17.00
C. 9.00 - 17.00
P. 10.00 - 16.00
S., Sv. - brīvs

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena (lasītājus neapkalpo). 
Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena (lasītājus neapkalpo). 
No 1.jūnija līdz 1. septembrim pusdienas pārtraukums no 13:00-14:00.


Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2018. gadā
Grāmatu krājums: 7501 
Lietotāju skaits: 449
Apmeklējums: 7813
Izsniegums: 16294
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai: 1831 EUR
Jaunieguvumi 2018. gadā - 310 grāmatas, 86 žurnāli

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi bērniem un pusaudžiem:
Lasīt grāmatas, žurnālus un avīzes.
Ja kļūsi par bibliotēkas lasītāju (Tev būs lasītāja karte), grāmatas, CD un citus bibliotēkā esošos materiālus varēsi ņemt uz mājām.
Izmantot datorpakalpojumus -meklēt informāciju internetā, rakstīt vēstules e-pastā, spēlēt datorspēles, izmantot citas datorprogrammas, kā arī datubāzi - www.letonika.lv. 
Spēlēt galda spēles.
Iepazīties ar bibliotekāru veidotajām un citām bibliotēkā izliktajām izstādēm.
Piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Satikties ar draugiem.
Vajadzīgo grāmatu, kompaktdisku vai citu materiālu atrast bibliotēkas elektroniskajā katalogā vai datubāzēs - kā tos izmantot, Tev parādīs bibliotekārs. 
Izmantot kopēšanas, izdrukas un skenēšanas pakalpojumus.

Sadarbības partneri: Skrundas novada pašvaldība; Skrundas novada bibliotēkas; Skrundas vidusskola; Skrundas PII „Liepziediņš"; Kuldīgas Galvenā bibliotēka; Skrundas TV; Skrundas Kultūras nams; laikraksts „Kurzemnieks".


Maksas pakalpojumi Skrundas Bērnu bibliotēkā
Skrundas Bērnu bibliotēkā 2019. gadā abonētie preses izdevumi
Skrundas Bērnu bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumi
Skrundas Bērnu bibliotēkas nolikums
Skrundas Bērnu bibliotēkas lietošanas noteikumi