Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 26.03.2020. domes lēmumu (prot. 4, 5. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli- “Sierotava”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 008 0246. Nosacītā cena EUR 16 400,00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks 28.04.2020. plkst.10:00.

  • Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.
  • Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 27.04.2020. plkst. 16.00.
  • Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Izsoles NOTEIKUMI.

 


 

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 26.03.2020. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/3), organizē pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  1. noliktavas telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 62090030156003 ar kopējo platību 13 m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 0,65 (sešdesmit pieci centi) + PVN mēnesī;
  2. Depo garāžas Nr.5, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0243 004 ar kopējo platību 18,65 m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 0,15 (piecpadsmit centi) + PVN mēnesī;
  3. garāžas Pils ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0258 004 ar kopējo platību 25 m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 0,28 (divdesmit astoņi centi) + PVN mēnesī.

Izsoļu laiks 07.05.2020. plkst. 10.00; 10.10; 10.20.

Izsoļu vieta – saskaņā ar izsoļu noteikumiem.

Izsoļu dalībnieku reģistrācija līdz 06.05.2020. plkst. 16.00.

Izsoļu veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  • NOTEIKUMI noliktavas telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā;
  • NOTEIKUMI Depo garāžas Nr.5, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā;
  • NOTEIKUMI garāžas Pils ielā 12, Skrundā.