Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 30.12.2020. domes lēmumu (prot. 19, 15. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - dzīvoklis “Pumpuri”-20, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 900 0178. Nosacītā cena EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti eiro, 00 centi).

Izsoles laiks 10.02.2021. plkst. 10.00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 09.02.2021. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles NOTEIKUMI.