Realizēti

Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam
Projekts uzsākts: 2017. gada 28. novembris
Projekta kopējās izmaksas:
43036,96  EUR
 
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Projekta 1. kārta – pamatu liešana un torņa konstrukcijas uzstādīšana plānota no 28.11.2017. līdz 30.03.2018., bet 2. kārta – klinšu kāpšanas torņa aprīkošana plānota no 01.04.2018. līdz 20.05.2018. Projekta īstenošanas termiņš 04.01.2017. – 31.08.2018. Projektu atbalsta: Eiropas Savienība, LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests un biedrība „Darīsim paši!”. Projektu līdzfinansē Skrundas novada pašvaldība. Projektu realizē Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība „Bites”. Sadarbības partneri: SIA „Pils M arhitekti” (Rīga) – tehniskais projekts, SIA „AVA” (Kuldīga) - būvniecība, SIA „AMG montāža” un Ivars Silacērps (Liepāja) - būvuzraudzība, SIA „Murus” (Līči, Stopiņu novads) – torņa ekipējums un aprīkojums, SIA „Māras druka” (Kuldīga) – projekta plāksne, Skrundas novada attīstības nodaļa un būvvalde. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 43036,96 eiro. Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrības ”Bites” projekta vadītāja Svetlana Rudzīte

 

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde Eiropas Savienība, LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests un biedrība „Darīsim paši!”
Projekta datums: 31.08.2018
Skatīt vairāk
Projekts "Meliorācijas sistēmas "Dārzi purvā" pārbūve Skrundā"
Projekts uzsākts: 2015. gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:
215 578,99  EUR
 
55 230,98 EUR
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Kopējās projekta izmaksas 215 578,99 EUR, no tiem attiecināmais finansējums 178 164,46 EUR.

Projektā paredzēts pārbūvēt Skrundas novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu "Dārzi purvā" Skrundā 5700m apjomā. Zemes grunts izstrāde ar mehānismiem, melioratīvā būvniecība. Lai paaugstinātu pārbūvējamās meliorācijas sistēmas efektivitāti, tiks izbūvēts arī sedimentācijas dīķis. Nosusināmā platība 30,3ha.
Paredzams, ka meliorācijas sistēmas pārbūves rezultātā būtiski uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte meliorācijas sistēmai piegulošajās teritorijās.

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.

 

Projekta hronoloģija

2016. gada 4. janvārī Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta “Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve Skrundā” apstiprināšanu.

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde LAD
Projekta datums: 31.12.2016
Skatīt vairāk
Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"
Projekts uzsākts: 2015. gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:
160 000,00  EUR
 
57 329,84 EUR
Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī
Aktivitātes:

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Kopējās projekta izmaksas – 160 000,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums 57 329,84 EUR.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē tiks izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.
Projektā plānotās aktivitātes:

 • Sertificēta tāmētāja apstiprināta būvniecības izmaksu tāmes izstrāde
 • Būvprojekta izstrāde
 • Būvprojekta ekspertīze
 • Telpu pārbūve/rekonstrukcija
 • Autoruzraudzība
 • Būvuzraudzība
 • Mēbeļu iegāde
 • Iekārtu iegāde
 • Inventāra iegāde
 • Projekta publicitāte

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.

 


Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi projektu "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 157902,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums 55231,88 EUR.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē ir izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai. 

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

2016.gada 20.decembrī tika noslēgta “Vienošanās par 2015.gada 30.novembra līguma Nr.4-7/21 “Latvijas un Šveices sadarbības programmas aktivitātes “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” apakšprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” par papildus finansējumu inventāra iegādei 1350,00 EUR vērtībā.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē tiks izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.


Projekta īstenošanas laiks – no 2016. gada 21.decembra līdz 2017. gada 31.janvārim.
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

 

Projekta hronoloģija

2015. gada 30. novembrī Skrundas novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra noslēdz finansēšanas līgumu par apakšprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” īstenošanu.

2016. gada Janvāris-Februāris
Notiek objekta tehniskā apsekošana un tehniskā projekta izstrāde.
Skrundas televīzijas mājas lapā publicēts sižets "Skrundā būs multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs".

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde JSPA
Projekta datums: 31.12.2016
Skatīt vairāk
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. g. perioda iepriekš noteiktais projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
Projekts uzsākts: 2013. gada 10 decembris
Projekta kopējās izmaksas:
2 111 827,00    EUR
 
0,00 EUR
Projekta mērķis: stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.
Aktivitātes:

 

Skrundas novada pašvaldība iekļauta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izvēlēto 9 pilotpašvaldību sarakstā, kuras laikā no 2013. gada 10. decembra līdz 2016. gada 30. aprīlim sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (Kommunesektorens organisasjon – KS) un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) īstenoja projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana".

Projekta gaitā tika paredzēts izveidot lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēmu – mācīties salīdzinot (benchlearning) sistēmu - rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Mācīties salīdzinot sistēma stimulē iniciatīvu no apakšas, aktivizē vietējos politiķus un darbiniekus darboties teritorijas iedzīvotājiem apsolīto mērķu tuvināšanā.
Galvenais mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru. Mācīties salīdzinot mērķis katra tīkla ietvaros - pārņemt labās prakses piemērus no citām organizācijām, piemērojot attiecīgo pieredzi saviem specifiskajiem apstākļiem.
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību ilgtermiņā, mācīties salīdzinot procesa laikā gūtās idejas izmantotas arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešanā vai pilnveidošanā, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Projekta mērķis - stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Ievietots 14.04.2016.

Marts/Aprīlis
Projekta aktivitātes

 • Martā noslēdzas projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas darbs pie Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas projekta, un tas tiek nodots Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai. www.skrunda.lv.
 • 12. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla noslēguma sanāksmē (Rīgā). Sanāksmes mērķis ir iepazīties ar projekta ietvaros pilotpašvaldību izstrādātajiem nodevumiem – pašvaldības mārketinga stratēģijām un to uzlabojumiem. Sanāksmes dalībnieki arī vērtē dalību projektā, ieguvumus un iespējamos turpmākās sadarbības veidus un iespējas. http://ms.lps.lv/2016/04/12/t1-tikla-nosleguma-sanaksme-riga/.

Ievietots 04.03.2016.

Decembris/Janvāris/Februāris
Projekta aktivitātes
 • 21.decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programma 2016.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 7. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pārvaldes vadītāju Ritvaru Stepanovu. Sanāksmē tiek diskutēts par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine” izmantošanas iespējām.
 • 14. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” vadības un ekspertu grupu, lai pārrunātu Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu (Rīgā).
 • 20. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” sabiedrisko attiecību eksperti Zani Dūzi, lai dalītos projekta laikā gūtajā pieredzē.
 • 4. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – tūrisma uzņēmējiem, lai iepazītos ar novada tūrisma aktuālo piedāvājumu un runātu par pašvaldības un privātā sektora sadarbības iespējām tūrisma jomas attīstīšanai Skrundas novadā. www.skrunda.lv.
 • 8. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Ventspils novadā). Sanāksmē diskutē par vidēja termiņa mārketinga stratēģijā ietverto pasākumu (vai citos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu) sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu vidējā termiņā, sasaistes priekšrocībām un trūkumiem, budžeta detalizācijas pakāpi un budžeta dalījumu, nepieciešamajām izmaiņām pašvaldības finanšu vadībā, budžeta izstrādes, izpildes un kontroles procesā. http://ms.lps.lv/2016/02/08/t-1-izbraukuma-sanaksme-ventspils-novada/.
 • 26. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā iestādes attīstības programma 2015.–2020. gadam.

Ievietots 01.12.2015.

Augusts/Septembris/Oktobris/Novembris
Projekta aktivitātes
 • 7. augustā Skrundas novada iedzīvotāju iesaistīšanai Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē pašvaldības mājaslapā tiek publicēts aicinājums aizpildīt Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas izstrādāto iedzīvotāju aptaujas anketu.
 • 2. un 3. septembrī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T2-1 apakštīkla “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai” sanāksmē (Daugavpils novadā).
 • 22. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla projekta koordinatoru sanāksmē, lai pārrunātu projekta nodevuma izstrādes kārtību (Rīgā).
 • 24. septembrī Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai nodoti Rudbāržu un Nīkrāces pagastu attīstības programmu projekti, kurus sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas speciālistiem ir sagatavojušas pagastu pārvalžu vadītājas Dzintra Veģe un Benita Lielāmere. www.skrunda.lv.
 • 30. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Amatā). Sanāksmē diskutē par stratēģijā izvirzīto mērķu (un uzdevumu) izpildi raksturojošiem rezultatīviem rādītājiem, kā arī mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plānu (veicamajiem pasākumiem, resursiem, atbildīgajiem, laika grafiku un sasniedzamajiem rezultātiem). http://ms.lps.lv/2015/09/22/t1-tikla-sanakme-amatas-novada/.
 • 26. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Valmierā). Sanāksmē diskutē par zīmolvedības un mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu, kā arī pilsētas mārketinga stratēģijas rīcības plānu un stratēģijas īstenošanas uzraudzību. http://ms.lps.lv/2015/10/26/par-zimolvedibu-un-marketinga-strategiju-diskute-valmiera/.
 • Oktobrī un novembrī projekta “Lietpratīga pārvaldība un pašvaldības veiktspējas uzlabošana” Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa strādā pie Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016.-2020. gadam teksta sagatavošanas.
 • 16. novembrī Skrundas novada domes deputātiem un iedzīvotājiem vērtēšanai nodoti Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta, kā arī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programmu projekti. www.skrunda.lv.
 • 25. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Jaunpilī). Sanāksme veltīta diskusijai par vidēja termiņa budžeta nozīmi vidēja termiņa stratēģijas īstenošanā un pašvaldības personāla motivēšanā un Norvēģijas pieredzei pašvaldības tēla stratēģiskajā veidošanā. http://ms.lps.lv/2015/11/26/t1-tikla-sanakme-jaunpili/.

Ievietots 16.07.2015.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs
Projekta aktivitātes
 • 10. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktores p.i. Ditu Ņuņēvicu un novada pagastu kultūras darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada kultūras nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – pašvaldības kultūras jomas un iestāžu attīstības virzieni.
 • 14. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Mālpilī). http://ms.lps.lv/2015/04/14/14-aprili-t1-tikla-sanaksme-notiek-malpili/
 • 20. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu un novada pagastu sporta darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada sporta nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – pašvaldības sporta jomas attīstības virzieni.
 • 28. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, biedrībām, lai sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru informētu par kooperācijas iespējām un nodibinājumu formām. Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla koordinatori un LPS padomnieci uzņēmējdarbības jautājumos Andru Feldmani, lai diskutētu par Skrundas novada uzņēmējdarbības vidi, tās attīstības un finansējuma piesaistes iespējām.
 • 29. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Skrundā). https://www.youtube.com/watch?v=qmILjvhU3Gwhttp://ms.lps.lv/2015/04/30/pasvaldibu-strategiskas-vadisanas-t1-tikla-sanaksme-skrunda/
 • 14. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem, lai diskutētu par uzņēmējdarbības attīstības iespējām pašvaldības īpašumā “Mežaine”.
 • 27.-28. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas 3. kursa studentiem, lai Skrundas novada pašvaldības rīkotajā Skrundas autoostas un tirgus teritorijas attīstības koncepcijas izstrādes konkursā prezentētu novada attīstības virzienus, izklāstītu darba uzdevumu un pēc tam piedalītos studentu darbu vērtēšanā. https://www.youtube.com/watch?v=nonTekRH2fs
 • 29. maijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar Kuldīgas foto kluba “Divas Upes” organizētā foto plenēra dalībniekiem, lai apspriestu par godu Skrundas pilsētas 20 gadu jubilejai topošā foto albūma “Esmu Skrundā” koncepciju. http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2337
 • 3. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla sanāksmē (Skrundā). https://www.youtube.com/watch?v=k2b19X9p2kkhttp://ms.lps.lv/2015/06/05/skrunda-notiek-t2-1-tikla-sanaksme/
 • 11. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās sanāksmē par pakalpojumu pieejamības uzlabošanas iespējām pašvaldībās, kuru VARAM rīko saistībā ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” (Saldū).
 • 15. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji tiekas ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma informācijas un kultūras vēsturiskā mantojuma centrs” darbiniekiem, lai uzzinātu par aģentūras darbu un noskaidrotu interesējošos jautājumus par tūrisma informācijas centra izveidi un novada atpazīstamības vecināšanas iespējām (Gulbenē).
 • 16. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Gulbenē). http://ms.lps.lv/2015/06/17/pasvaldibu-strategiskas-vadisanas-tikla-t1-sanaksme-gulbene/

Ievietots 09.04.2015.

Decembris/Janvāris/Februāris/Marts
Projekta aktivitātes
 • 3. decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī novadā kopumā un diskutēts par teritorijas attīstību, plānošanas dokumentiem un to sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 10. decembrī notiek Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas attīstības programmas izstrādes 1. plānošanas sanāksme, kurā nodaļas vadītāja Inga Flugrāte tiekas ar Skrundas novada skolu direktoriem un mācību pārziņiem, lai dalītos ar informāciju un diskutētu par oktobrī notikušajā T4 sanāksmē gūtajām atziņām.
 • 11. decembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada domes deputātiem, lai diskutētu par novada attīstības virzieniem 2015-2020 gadam un to atspoguļošanu mārketinga stratēģijā. Deputāti tiek informēti par pašvaldības lēmējvarai projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros sagatavoto 2. uzdevumu: uzskaitīt un pamatot prioritātes (fokusējoties uz infrastruktūru, ekonomisko darbību, saimnieciskajiem jautājumiem u.tml.), kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2015. līdz 2020. gadam.
 • 7. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas un būvvaldes darbiniekiem. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī novadā kopumā un diskutēts par teritorijas attīstību, plānošanas dokumentiem un to sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju, kā arī par uzņēmējdarbības platformu veidošanas iespējām degradētajās teritorijās Skrundas novadā.
 • 12. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 14. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita, salīdzinot apkopoto informāciju un diskutējot par attīstības programmās iekļaujamo saturu atbilstoši plānošanas dokumentiem izvirzītajām prasībām.
 • 21. janvārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) sanāksmē (Rīgā), kurā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutē par rezultātiem un secinājumiem, kas izriet no pašvaldībās veiktajām aptaujām par pašvaldību prioritārajām fokusgrupām, funkcijām un nozarēm, analizējot iedzīvotājus kā fokusgrupu pašvaldības stratēģiskajā mārketingā.
 • 3. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada domes deputātiem, lai dalītos ar informāciju un diskutētu par janvārī notikušajā T1 sanāksmē gūtajām atziņām, kā arī analizētu pašvaldības lēmējvarai projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros uzdoto uzdevumu rezultātus – izvirzītās Skrundas novada attīstības prioritātes, fokusgrupu “Iedzīvotāji”, pašvaldības budžeta iespējas un attīstības mērķus.
 • 4. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmu pirmo sadaļu – pagasta un esošās situācijas raksturojums.
 • 5. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 9. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktores p.i. Ditu Ņuņēvicu un novada pagastu kultūras darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada kultūras nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – novada kultūras iestāžu un esošās situācijas raksturojums.
 • 18. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu un novada pagastu sporta darba organizatorēm. Sanāksmē tiek analizēta novada sporta nozares attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – novada sporta iestāžu un esošās situācijas raksturojums.
 • 25. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar vienu no prioritārajām fokusgrupām – mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, biedrībām, lai apzinātu šīs grupas aktīvos dalībniekus, uzklausītu idejas un vēlmes un noskaidrotu, kā pašvaldība var palīdzēt dažādu jautājumu sakārtošanā. http://skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2188
 • 26. februārī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) izbraukuma sanāksmē “Prioritārās fokusgrupas pašvaldības lietotāju grupā: uzņēmēji. Uzņēmējdarbības veicināšana” (Ventspilī).
 • 2. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste.
 • 4. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu Flugrāti un novada skolu direktoriem un mācību pārziņiem. Sanāksmē tiek analizēta novada izglītības iestāžu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par piedāvājumu un audzēkņu piesaistes iespējām.
 • 5. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastu pakalpojumu pārvalžu vadītājiem. Sanāksmē tiek analizēta pagastu attīstības programmu izstrādes gaita un diskutēts par pagastu attīstības iespējām, nākotnes vīziju, attīstības mērķiem un uzdevumiem to sasniegšanai.
 • 9. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas pirmo sadaļu – iestādes un esošās situācijas raksturojums.
 • 23. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu. Sanāksmē tiek prezentēta un apspriesta iestādes attīstības programmas 2015-2020 gadam gala versija.
 • 24. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā mācību seminārā par klientu apmierinātības aptauju veikšanu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai (Skrundā).
 • 25. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta iestādes attīstības programmas izstrādes gaita un diskutēts par attīstības programmas otro sadaļu – iestādes attīstības virzieni un klientu piesaiste.
 • 31. martā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla izbraukuma sanāksmē (Preiļos).

Ievietots 04.12.2014.

Augusts/Septembris/Oktobris/Novembris
Projekta aktivitātes
 • 6. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Raņķu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 13. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Nīkrāces pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 20. augustā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Rudbāržu pagastā un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 25. augustā Latvijas Pašvaldību Savienība sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību rīko projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” reģionālo diskusiju, kurā piedalās vietējo pašvaldību vadītāji, deputāti un darbinieki, kā arī valsts pārvaldes iestāžu speciālisti. 
  http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1815 
  http://tvskrunda.lv/?id=2129
 • 9. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa sāk darbu pie saņemto uzdevumu izpildes 23. septembrī plānotās pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pirmajai sanāksmei. Uzdevumos ietverta pašvaldības plānošanas dokumentu analīze un pārskata sagatavošana, kā arī novada domes priekšsēdētājas, deputātu un izpilddirektora aptaujāšana par prioritārajām lietotāju grupām, pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm.
 • 23. septembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji Rudīte Kronlaka, Zane Eglīte un Didzis Strazdiņš piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) pirmajā sanāksmē, kurā pašvaldību pārstāvji un projekta eksperti diskutē par rezultātiem un secinājumiem, kas izriet no spēkā esošo pašvaldības plānošanas dokumentu analīzes un aptaujas par prioritārajām lietotāju grupām, pašvaldības funkciju veidiem un nozarēm.
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4161
 • 3. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu un sociālo darbinieci Ingu Eikinu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā aģentūras, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 8. oktobrī Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un kultūras pašvaldību sadarbības tīkla T4 sanāksmē.
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4195
 • 9. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu Piculi. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 13. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 29. oktobrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji Rudīte Kronlaka un Didzis Strazdiņš piedalās seminārā “Investīciju piesaistes indekss pašvaldībās un to pielietojums” Kuldīgā, kas tiek organizēts projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros un veltīts zināšanu par Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM) paplašināšanai un praktiskam darbam.
  http://www.kurzemnieks.lv/Visa-informacija-viena-vietne
 • 29. oktobrī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola piedalās projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla (T2) apvienotajā pirmajā sanāksmē. 
  http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=4235
 • 30. oktobrī tiekas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tematisko sadarbības tīklu T1, T2 un T4 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji, lai apmainītos ar informāciju un diskutētu par oktobrī notikušajās T1, T2 un T4 sanāksmēs gūtajām atziņām.
 • 3. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 5. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 10. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā Raņķu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.
 • 13. novembrī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta izstrādes procesā esošā aprūpes nama un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programma 2015.–2020. gadam, diskutējot par novada pašvaldības mārketinga stratēģijā iekļaujamo informāciju.

Ievietots 06.08.2014.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs/Jūlijs
Projekta aktivitātes
 • 11. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāves Rudīte Kronlaka un Zane Eglīte piedalās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda finansēto projektu "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" un "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" konferencē, uzzinot par Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pieredzi un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē.
  http://www.varam.gov.lv/files/text/Konferences_programma_03042014.pdf
 • 16. aprīlī projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros Skrundā notiek Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalās Skrundas novada domes priekšsēdētāja un deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības sadarbības partneri. Sanāksmi vada LPS padomnieki – projekta eksperti: Ligita Pudža un Māris Pūķis. Informācija par sanāksmi ievietota Skrundas novada pašvaldības mājaslapā http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1579
 • 29. aprīlī Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāve Rudīte Kronlaka piedalās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" atklāšanas seminārā. http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=3892
 • 30. aprīlī tiek izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Skrundas novads" maija numurs, kurā ievietots projekta sabiedrisko attiecību ekspertes Ilzes Mutjanko un projekta vadītājas Ligitas Pudžas informatīvs raksts par projektu un Skrundā notikušo Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksmi – "Skrundā izstrādās mārketinga stratēģiju". 
  http://www.skrunda.lv/dokumenti/avize_skrundas_novads_maijs_2014.pdf
 • 7. maijā notiek Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme, kurā tiek diskutēts par Skrundas novada iedzīvotāju iesaistīšanu Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē, iedzīvotāju aptaujas anketas izstrādāšanu un aptaujas veikšanu, kā arī par Skrundas novada pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu izstrādi 2015.–2020. gadam.
 • 4. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Andu Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija sociālajā nozarē Skrundas novadā un diskutēts par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 11. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāju Dainu Ābeli. Sanāksmē tiek analizēta centra darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 18. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar aprūpes nama "Valtaiķi" direktori Viju Vītolu. Sanāksmē tiek analizēta aprūpes nama darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par aprūpes nama un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 27. jūnijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" direktori Marutu Brizgu. Sanāksmē tiek analizēta centra darbība un sniegtie pakalpojumi, kā arī diskutēts par centra un pakalpojumu piedāvājuma attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 4. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Raņķu pagasta kultūras un sporta darba organizatori Aiju Zemi. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Raņķu pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 10. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatori Ingu Ezerieti un sporta darba organizatori Ilonu Rītiņu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Nīkrāces pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 18. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Rudbāržu pagasta kultūras darba organizatori Inesi Biliņecu un sporta darba organizatoru Didzi Pilskungu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Rudbāržu pagasta kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.
 • 24. jūlijā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas ar Skrundas kultūras nama direktori Loretu Robežnieci un sporta darba organizatori Aivitu Emerbergu. Sanāksmē tiek analizēta esošā situācija Skrundas pilsētas un novada kultūras un sporta dzīvē un diskutēts par attīstības programmas izstrādi 2015.–2020. gadam un tās sasaisti ar novada pašvaldības mārketinga stratēģiju.

Ievietots 03.04.2014.

Janvāris/Februāris/Marts
Projekta aktivitātes
 • 13. un 14. janvārī Rīgā notiek projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" plānošanas sanāksme, lai plānotu un pārrunātu galvenos veicamos darbus tuvākā ceturkšņa ietvaros. http://www.lps.lv/Projekti/NFI_projekts/?task=view&article_id=3650
 • 6. martā Skrundas novada pašvaldības mājaslapā ievietota informācija par projektā iesaistīto pilotpašvaldību pārstāvju, kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju izpētes braucienāu uz Poliju, kur, tiekoties gan ar Polijas pašvaldību, gan pašvaldību asociāciju pārstāvjiem, tika gūts ieskats poļu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, lai uzlabotu to darba efektivitāti dažādās jomās. http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1486
 • 18. martā Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļā uz pirmo tikšanos tiek sasaukta topošā Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes vadības darba grupa. Sanāksmē, raksturojot un apspriežot esošo situāciju, tiek diskutēts par turpmāko darbības plānu, labās prakses piemēriem citos novados, risinājumiem un pieejamajiem resursiem.
 • 20. martā Skrundas novada domes komiteju apvienotajā sēdē deputāti tiek iepazīstināti ar sagatavoto informatīvo materiālu par projektu. Pašvaldības politiskās varas pārstāvjiem tiek izteikts priekšlikums iesaistīties Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādē, darba grupā iesaistot politiķus un iestāžu vadītājus, kā arī piesaistot uzņēmējus, lauksaimniekus, nevalstiskās organizācijas u.c. interesentus.
 • Skrundas novada domes 2014. gada 27. marta sēdē nolemts izveidot projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācijai Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupu 14 cilvēku sastāvā. Skrundas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes protokols

 

 

Informāciju sagatavoja:
Rudīte Kronlaka, Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centra speciāliste
Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija,
Valsts Reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)

Projekta datums: 30.04.2016
Skatīt vairāk
Projekts "Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
4840,00  EUR
 
1240,00 EUR
Projekta mērķis: Skrundas novada zivju resursu aizsardzības uzlabošana, iegādājoties aprīkojumu
Aktivitātes:

 

Ar Zemkopības ministrijas vēstuli 11.09.2015. Nr.4.3-11e/2981/2015 tika apstiprināts Skrundas novada pašvaldības projekts “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā”.

Projekta mērķis ir Skrundas novada zivju resursu aizsardzības uzlabošana, iegādājoties aprīkojumu.
Realizējot projektu tika iegādāti speciāli aprīkojumi zivju resursu aizsardzības uzlabošanai: termovizors – siltuma starojuma uztveršanai un pārvietojamā fotokamera – darbību pie ūdens fiksēšanai attālināti. Aprīkojums tiks nodots Skrundas novada pašvaldības policijai. Projekta realizācijas gaitā veicot cenu aptauju samazinājās projekta sākotnējās kopējās izmaksas. Realizētā projekta kopējās izmaksas ir 4660,00 EUR, no kurām 3600,00 ir Zivju fonda līdzekļi un 1060 ir pašvaldības līdzfinansējums. 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2015
Skatīt vairāk
Projekts "Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Skrundā 2015. gadā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
18 685  EUR
 
5 485,00 EUR
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros

 

Skrunda ir viena no 89 novadu pašvaldībām, kurā 2015. gadā pakāpeniski tiek izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VVKAC). Šeit ir plānota noteiktu valsts pakalpojumu sniegšana uz pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību bāzes. VVKAC iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldību darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem.

Skrundas novadā valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs darbosies Skrundas novada pašvaldībā Raiņa ielā 11, Skrundā.

Dotāciju paredzēts izlietot:

 • VVKAC telpu remontam
 • Aprīkojuma iegādei
 • Mēbeļu iegādei
 • Darbinieku atalgojumam

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde VARAM
Projekta datums: 31.12.2015
Skatīt vairāk
Projekts „Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/22
Projekts uzsākts: 2011. gada 20 decembris
Projekta kopējās izmaksas:
60 799,40  LVL
 
9 119,91 LVL
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Ievietots 07.11.2015.

2015. gada 5.novembrī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „ERGILONE PROJEKTAI” par mīkstu ergomonisku krēslu uz riteņiem (6 gab.), mīkstu apmeklētāju krēslu (24 gb.), galds ar atvilkņu blokiem (2gb.) un failu skapju iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 20.07.2015.

2015. gada 16.jūlijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „MK TRADE” par ledusskapju (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 02.06.2015.

2015. gada 29.maijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Arbo Medical Korporācija” par medikamentu skapju (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 18.05.2015.

2015. gada 14.maijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „A.MEDICAL” par ierīce netiešajai asisns spiediena mērīšanai (2 gab.), nokomplektēta ārsta soma (4 gb.) un Medicīniskās aukstuma somas (3 gb.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 23.03.2015.

2015. gada 19.martā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „NMS ELPA” par instrumentu galdu (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 20.03.2015.

2015. gada 19.martā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „UniKon” par kardiogrāfa galdu (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 15.01.2015.

2015. gada 14.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Arbo Medical Korporacija” par sterilizatoru (2 gab.) un neatliekamās medicīniskās palīdzības komplektu (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 13.01.2015

2015. gada 12.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „J.I.M” par medicīniskā apgaismojuma (3 gab.), iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

2015. gada 10. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „A.Medical” par medicīniskās kušetes (3 gab.), fonendoskopu (5 gab.), žanē tipa šļirču (4 gab.) un medicīnisko svaru (2gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

2015. gada 8.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Medserviss-M” par elektrokardiogrāfi ar EKG analizatoru (3 gab.) un ierīci rentgenogrammu apskatei (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

Ievietots 12.01.2015.

2015. gada 9. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „UniKon” par ierīču redzes asuma pārbaudei (2 gab.), pārvietojamu aizslietņu (3 gab.), nestuvēm pacientu pārvietošanai (2 gab.), difūzijas statīvu (2 gab.) un spirogrāfu ar rezultātu datoranalīzi (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 10.01.2015.

2015. gada 8. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „REMEDINE” par inhalatoru (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 04.03.2014.

Skrundas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Veselības aprūpe ir ievietota informācija, ka Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, lai saņemtu ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.


Ievietots 27.12.2013.

Decembra beigās četri Skrundas novada ģimenes ārsti saņem bezatlīdzības lietošanā biroja tehniku- portatīvos datorus, printerus un radiotelefonu. Datortehnika ir iegādāta „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222 ietvaros.


Ievietots 03.12.2013.

Sākot ar 2013. gada 9. decembri, Skrundas novada pašvaldības iestādē ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pacientu pieņemšanu atsāks ģimenes ārsti.
2011. gada 1. decembrī tika noslēgta trīspusēja vienošanās ar Centrālās fi¬nanšu un līguma aģentūru kā sadarbības iestādi, Skrundas novada pašvaldības iestādi ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” kā ESRA finansējuma saņēmēju un Skrundas novada pašvaldību kā infrastruktūras īpašnieku par projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” realizāciju. Projekta mērķis bija ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.
Projekta ietvaros tika remontētas Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra pirmajā stāvā izvietotās 4 ģimenes ārstu prakšu vietas – ārstu kabineti, pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpas. Remontdarbu laikā tika nomainīti logi, durvis, apgaismojums un radiatori. Veikti arī pieejamības uzlabojumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot pandusu, kā arī atbilstoši pielāgojot labierīcības. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju un renovāciju veica SIA ”Būvfirma P.B.A.” no Kuldīgas.
Papildus remontdarbiem ģimenes ārstu prakšu vietas tuvākajās dienās tiks aprīkotas ar biroja tehniku, bet trūkstošās mēbeles un medicīnas ierīces, kā arī jauni datori tiks iegādāti nākamajā gadā. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo portatīvo datoru tehniku piegādā SIA ”ATEA”, bet biroja tehniku piegādā SIA ”CRC”. Projekta kopējās izmaksas ir 60799,40 LVL, no tām Skrundas novada pašvaldība līdzfinansē 9119,91 LVL, un ERAF finansējums ir 51679,49 LVL.


Ievietots 04.11.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 28.08.2013. noslēdza divus piegādes līgumus par datora un biroja tehnikas piegādi. SIA „CRC” noslēgtā līguma ietvaros piegādās četrus Samsung SL –M 2675N printerus un vienu radiotelefonu Panasonic TG 2512 par kopējo summu 420,14 LVL ar PVN 21%. SIA „ATEA” piegādās četrus portatīvos datorus DELL. 


Ievietots 30.08.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 28.08.2013. noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA „Būvfirmu P.B.A.” par „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā”. Līguma kopējā summa 53202,27 LVL ar PVN 21%. Darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem 2013. gada 28. novembrī.


Ievietots 06.08.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” informē, ka ar 5.augustu uz rekonstrukcijas laiku, Skrundas novada ģimenes ārsti pieņems pacientus Skrundas novada pašvaldības iestādē „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” Kalēju ielā 4, Skrundā. Projekta ietvaros plānots remontēt ģimenes ārstu prakšu vietas, kā arī uzlabot vides pieejamību Kuldīgas ielas 2, Skrundā. Ģimenes ārstu kabineti tiks aprīkoti ar papildus nepieciešamajām medicīniskajā ierīcēm, biroja tehniku, datortehniku un mēbelēm. Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda programmas darbības programmas "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1.aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekts “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222


Ievietots 15.07.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 08.07.2013. noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA „Struņķrogs” par objekta „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā” būvuzraudzību. Līguma kopējā summa 1850,00 LVL tajā skautā PVN 21%. Līguma saistības ir spēkā līdz darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai.


Ievietots 15.03.2012.

2011.gada 19.decembrī ir noslēgts pakalpojuma līgums par ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotas renovācijas tāmes sastādīšanu ar SIA „RubīnsAD”. Iepirkuma procedūra uz renovācijas darbiem tuvākajā laikā tiks izsludināta iepirkumu uzraudzības mājas lapā.


Ievietots 20.12.2011.

2011.gada 1.decembrī tika noslēgts trīspusējs līgums starp Centrālās finanšu līgumu aģentūru (Sadarbības iestāde) un PI "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru" ( Finansējuma Saņēmējs) un Skrundas novada pašvaldību (Infrastruktūras īpašnieks) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā". 
Projekta ietvaros plānots uzlabot un pilnveidot ģimenes ārstu pieejamību Kuldīgas ielas 2, Skrundā Skrundas pašvaldības piederošajā ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāde, kas ir "Sociālās veselības un aprūpes centrs".
Projekta mērķis ir ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru. Ēkas 1 stāvā darbojas 5 ārstu prakses (četriem no tiem ir līgums ar pašvaldību par telpu nomu), kuras nodrošina primāro veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu Skrundas novadā. Saskaņā ar statistikas datiem uz 01.01.2012. Skrundas novadā ir reģistrēti 5870 iedzīvotāju, ņemot vērā kopējo ārsta prakšu reģistrēto pacientu skaitu, tad Skrundas novadā tiek apkalpoti 86% no novadā reģistrēto cilvēku skaita. Ir nepieciešama telpu vienkāršota renovācija- ārstu kabinetu, pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmajās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpās, kā arī mēbeļu un aprīkojuma iegāde.
Būtiski nepieciešama medicīniskā aprīkojuma atjaunošana un iegāde, jo esošais aprīkojums ir nolietojies vai arī to funkcija ir ļoti ierobežota, salīdzinot ar mūsdienās pieejamo komplektāciju, kas ļoti traucē kvalitatīvai saskarsmei ārstam ar pacientu. Būtiski nepieciešams aprīkot 3 ārstu prakšu vietas ar nepieciešamo datortehniku. 

Zane Eglīte
Skrundas novada pašvaldība
Attīstības nodaļas vadītāja
63350454, 26665874

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: V/a "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra"

Projekta datums: 07.11.2015
Skatīt vairāk
Projekts „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”
Projekts uzsākts: 2012. gada 30. augusts
Projekta kopējās izmaksas:
3 302 371,75    EUR
 
956 380,14   EUR
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Projekts „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” 
2012.gada 4.jūlijā Latvijas Republikas Satiksmes ministrija  apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”
Projekta mērķis – komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās – Ventas un Liepājas ielās, rekonstruējot un attīstot Skrundas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies un, tādējādi, nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
tehniskā projekta izstrādāšana, ceļu satiksmes drošības audita izstrādāšana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Ventas ielas no tilta līdz Liepājas ielai rekonstrukcija, Liepājas ielas no Ventas ielas līdz pilsētas robežzīmei rekonstrukcija, Raiņa ielas  no Liepājas ielas līdz Amatnieku ielai rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un lietus ūdens novadgrāvju rekonstrukcija lietus ūdens novadīšanai no rekonstruējamām ielām , ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve objekta robežās, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta kopējās izmaksas EUR 3302371,75, no kurām EUR 2979415,31 attiecināmās izmaksas, EUR 322956,44 neattiecināmās izmaksas, kuras saistītas ar Raiņa ielas rekonstrukciju. Attiecināmo izmaksu sadalījums – 74,99% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums EUR 2234263,53, 3,75% Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām EUR 111728,08, 21,26% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 633423,70 ERAF.
Projekta īstenošana no 2012.gada 30.augusta līdz 2015.gada 31.augustam. PLĀNS

Projekta hronoloģija:

2012.gada 4. jūlijs - LR Satiksmes ministrijas lēmums par projekta apstiprināšanu
2012. gada 30. augusts - Vienošanās Nr. SM2012/-46 par projekta īstenošanu
2012. gada 19. septembris - iepirkuma par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā izsludināšana
2012. gada 21. novembris - noslēgts līgums ar SIA „Projekts 3” par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādāšanu un autoruzraudzību objektā
notiek materiālu sagatavošana sabiedrības informēšanas pasākumam;
tiek veikta objekta teritorijas apsekošana un papildus topogrāfisko uzmērījumu pasūtīšana
2013. gada 11. februārī noslēgts līgums ar SIA „PRO VIA” par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ekspertīzi.
2013.gada 20.martā pabeigta būvprojekta ekspertīze.
2013. gada 20.martā izstrādāts būvprojekts tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”.
2013. gada 28.maijā tiek izsludināts iepirkums Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā.
2013. gada 3.jūnijā tiek izsludināts iepirkums objekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” būvuzraudzībai.
2013. gada 5. jūnijā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 17.07.2013.
2013. gada 6. jūnijā - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” nolikumā.
2013. gada 5. jūlijā - SIA „Ostas celtnieks” Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedz iesniegumu par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikuma apstrīdēšanu.
2013. gada 17. jūlijā - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA „Ostas celtnieks” iesniegumā ietvertajām pretenzijām.
2013. gada 17. jūlijā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sēdē notiek būvuzraudzības pakalpojumu piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus iesniedz 3 pretendenti – SIA „Jurēvičs un partneri”, AS „Ceļu inženieri” un SIA „Firma L4”. Piedāvājuma cenas būvuzraudzības pakalpojumiem, neieskaitot PVN: SIA „Jurēvičs un partneri” – 19000,00 Ls (27034,56 EUR), AS „Ceļu inženieri” -28934,38 Ls (41169,91 EUR), SIA „Firma L4” – 21700,00 Ls (30876,32 EUR).
2013. gada 30. jūlijā - Notiek SIA „Ostas celtnieks” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2013. gada 14. augustā - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 17.09.2013.
12013. gada 15. augustā - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā.
2013. gada 13. augustā - SIA „Saldus ceļinieks” iesniedz sūdzību Iepirkumu uzraudzības biroja par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu
2013. gada 13. augustā - SIA „MATTHAI” iesniedz sūdzību Iepirkumu uzraudzības biroja par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu.
2013. gada 21. augustā - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA „Saldus ceļinieks” un SIA „MATTHAI” iesniegumos ietvertajām pretenzijām.
2013. gada 11. septembrī - SIA „Saldus ceļinieks” atsauc 13.08.2013. Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegto sūdzību par konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumu.
2013. gada 16. septembrī - Notiek SIA „MATTHAI” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2013. gada 3. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/16 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”” pretendentiem SIA „Jurēvičs un partneri” un SIA „Firma L4” pieprasīt precizējošu informāciju par piedāvājumu.
2013. gada 3. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē apstiprina grozījumus konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā un pagarina iesniegšanas termiņu līdz 06.11.2013.
2013. gada 10. oktobrī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par grozījumiem konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nolikumā.
2013. gada 23. oktobrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj akceptēt SIA „Firma L4” piedāvājumu un slēgt līgumu ar pretendentu SIA „Firma L4” par pasūtījuma – „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā””.
2013. gada 25. oktobrī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts paziņojums par lēmumu par būvuzraudzības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA „SIA „Firma L4”. Līgumu par būvuzraudzības pakalpojumiem objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” Skrundas novada pašvaldība paredz noslēgt vienlaicīgi ar līgumu par būvdarbiem norādītajā objektā.
2013. gada 6. novembrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sēdē notiek konkursa ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus iesniedz 6 pretendenti – SIA „Binders”, SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”, AS „UPB”, SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, AS „Ceļu pārvalde”. Piedāvājuma cenas būvdarbiem, neieskaitot PVN, ir : SIA „Saldus ceļinieks”- 2136407,48 Ls (3039833,98 EUR), AS „Ceļu pārvalde”- 2260941,95 Ls (3217030,57 EUR), SIA „Binders” – 2429999,99 Ls (3457578,49 EUR), SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”- 2441056,63 Ls (3473310,67 EUR), SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” – 2451953,78 Ls (3488815,92 EUR), AS „UPB” – 2924873,56 Ls (4161720,14 EUR).
2013. gada 11. novembrī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj triju pretendentu ar zemākajām piedāvājuma cenām iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” tehnisko piedāvājumu dokumentāciju iesniegt izvērtēšanai sertificētiem ekspertiem.
2013. gada 6. decembrī - No tehniskā eksperta Renāra Birnika (sertifikāta Nr.20-0673) tiek saņemts atzinums par tehnisko piedāvājumu dokumentāciju.
2014. gada 9. janvārī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj visiem iepirkuma ar identifikācijas Nr. SNP/2013/15/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” pretendentiem pieprasīt precizējošu informāciju par piedāvājumu.
2014. gada 23. janvārī -Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Saldus ceļinieks” par Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukciju Skrundā, Skrundas novadā.
2014. gada 3. februārī - Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolemj akceptēt SIA „Saldus Ceļinieks” piedāvājumu un slēgt līgumu ar pretendentu SIA „Saldus ceļinieks” par pasūtījuma – „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”.
2014. gada 5. februārī - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts Paziņojums par lēmumu par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA „Saldus Ceļinieks”.
2014. gada 13. februārī - SIA „Binders” Iepirkumu uzraudzības biroja iesniedz iesniegumu par lēmuma par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA „Saldus Ceļinieks” apstrīdēšanu.
2014. gada 26. februārī - Skrundas novada pašvaldība iesniedz skaidrojumus Iepirkumu uzraudzības birojam uz SIA Binders iesniegumā ietvertajām pretenzijām.
2014. gada 12. martā - Paredzēta SIA „Binders” iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā Eksporta ielā 6, Rīgā.
2014. gada 30. jūlijs - Skrundas televīzijas mājas lapā publicēts sižets "Var zaudēt finansējumu ceļa rekonstrukcijai".
2014. gada 26. augustā - LR Iepirkumu Uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā tiek publicēts IUB sūdzību izskatīšanas komisijas 21.08.2014. lēmums Nr. 4-1.2/14-251, ar kuru Skrundas novada pašvaldībai tiek atļauts slēgt līgumu ar konkursā id.Nr. SNP 2014/8/ERAF izvēlēto pretendentu - SIA „Saldus ceļinieks”, paturot spēkā Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 18.07.2014. lēmumu.
2014. gada 28. augustā - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Saldus ceļinieks” noslēgts būvdarbu līgums saskaņā ar konkursa Nr. SNP/2014/8/ERAF” Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” rezultātiem. Būvdarbu izmaksas sastāda 3 657 928,83 EUR, t.sk. PVN 21%.
2013. gada 1. septembrī - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Firma L4” noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums saskaņā ar konkursa Nr. SNP2013/16 rezultātiem par kopējo summu 37360,35 EUR, t.sk. PVN 21%.
2014. gada 2. septembrī - Skrundas novada pašvaldības mājas lapā publicēts raksts "A9 rekonstrukcija Skrundā tomēr būs".
2014. gada 3. septembrī - starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Projekts 3” noslēgts autoruzraudzības līgums par kopējo summu 1704,46 EUR, t.sk. PVN 21%.
2014. gada 4. septembrī - Skrundas novada Būvvalde izsniedz būvatļauju Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā.
2014. gada 10. novembrī - notiek projekta pārbaude, kurā piedalās LR Satiksmes ministrijas pārstāvji Jānis Butāns (projekta uzraugs) un Inese Dziedzele (projekta tehniskās dokumentācijas kontroliere), projekta vadītāja Gita Rubežniece-Zute, Būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis un SIA „Saldus ceļinieks” būvdarbu vadītājs Māris Miķelsons. Pārbaudē tiek saņemts pozitīvs atzinums.

2014. gada septembris-novembris - Notiek aktīva būvniecība: izbūvētas 2/3 no lietusūdens kanalizācijas; izbūvēti elektrības kabeļi un uzstādīti apgaismojuma balsti; veikta daļas no ceļa seguma apakškārtas izbūve un asfalta apakškārtas izbūve; daļēja apvienotā gājēju un velobraucēju celiņa izbūve.
2014. gada decembris – Plānota projekta teritorijas nodošana ziemas uzturēšanai un darbu pārtraukšana līdz pavasarim. 2015. gada marts – Līdz ar pavasara iestāšanos, tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi. Par to informē Skrundas novada pašvaldības mājas lapa ("Plānots atsākt darbus tranzītielā""Tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi Skrundā""Tranzītielas rekonstrukcija ļauj sakārtot arī pārējās pilsētas ielas"), informatīvais izdevums "Skrundas novads" ("Skrundas novads", 2015. gada marts), kā arī Skrundas televīzija ("Skrundā atsāk A9 rekonstrukciju").
2015. gada maijs – Laikā no marta līdz maijam būvobjektā notiek intensīvs darbs. Šobrīd jau ir redzamas realizējamā projekta gala aprises. Būvniecības gaitā ir nojaukti visi segumi, gaisa un pazemes komunikācijas un konstrukcijas. Pārvietota grunts un minerālmateriāli vairāku desmitu tūkstošu kubikmetru apjomā. Izbūvēta lielākā daļa Ventas, Liepājas un Raiņa ielas, to ietves un apvienotais gājēju un veloceliņš. Apakšuzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” visā objektā ir izbūvējusi jaunu lietus kanalizācijas tīklu sistēmu – lietus ūdens uztvērējakas, maģistrālos kolektorus, skatakas, naftas produktu un smilšu uztvērējus. Izbūvētā lietus kanalizācija nodrošinās visu ūdeņu savākšanu no brauktuves un novadīšanu tiem paredzētās vietās. Ventas ielā zem brauktuves ir pārbūvēta siltumtrase, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un ūdensvads. Apakšuzņēmējam SIA „OMS” vēl atlicis uzstādīt dažus apgaismes stabus Ventas un Raiņa ielās un pieslēgt kopīgam apgaismojumam. Vēl tiek veikti pēdējie zemes klātnes ierakumi pie veikala ELVI, izbūvētas ielas seguma konstruktīvās kārtas, pēc tam tiks ieklāts atlikušais asfalta segums. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, tad galvenie asfaltēšanas darbi tiks pabeigti līdz Līgo svētkiem. Šobrīd uzsākta satiksmes organizācijas aprīkojuma (ceļa zīmju, aizsargbarjeru) uzstādīšana. Beigu fāzē notiks apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, un ielām tiks uzklāti horizontālie marķējumi, vienlaikus būvuzņēmējs gatavos izpilddokumentāciju, lai jūlija beigās objektu varētu pieņemt ekspluatācijā.
2015. gada jūnijs - Notiek objekta apzaļumošanas darbi un satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšana un horizontālo marķējumu uzklāšana.
2015. gada 10. jūlijā - Ceļu satiksmes drošības direkcija veic objekta ceļu drošības auditu IV (pirmsatklāšanas) stadijā. Rezultātā saņemts pozitīvs audita slēdziens ar dažām rekomendējoša rakstura piezīmēm satiksmes drošības uzlabošanai.
2015. gada 20. jūlijā - Notiek Objekta nodošana Pasūtītājam.
2015. gada 27. jūlijā - Plānota Objekta nodošana ekspluatācijā.

Projekta gaitā tranzītielā veikti šādi uzlabojumi:

 • Tranzītielas rekonstrukcija – ielas braucamās daļas seguma izbūve vairāk nekā 2 km garumā;
 • Siltumtrases rekonstrukcija;
 • Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve;
 • Apgaismojuma izbūve;
 • Lietusūdens kanalizācijas izbūve;
 • Gājēju un apvienotā gājēju/veloceliņa izbūve;
 • Ceļa aprīkojuma – satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
 • Uzlabota krustojumu ģeometrija;
 • Paaugstināta gājēju drošība.
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: Satiksmes ministrija

Projekta datums: 31.08.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/123 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
308798,44  EUR
 
151 158,28  EUR
Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0.42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 66209.48 kgCO2/gadā.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldības iestāde "Nīkrāces pamatskola" ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/123 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Nīkrāces pamatskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Nīkrāces pamatskolas ēkai Dārza ielā 3, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Divslīpja jumta siltināšana;
 • Esošo fasādes logu nomaiņa;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
 • Dabasgāzes apkures katla nomaiņa;

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 76198 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0.42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 66209.48 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas EUR 308798.44, no tām EUR 307890.94 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 157640.00, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 12.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veic iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. KPFI – 15.3/123 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” būvniecības īstenošanai.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Nīkrāces pamatskola ir noslēgusi 15.10.2014. līgumu ar SIA „Pretpils” par būvniecības veikšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā Nr. KPFI – 15.3/123 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” būvniecības īstenošanai. Līgumā paredzēts, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014. gada decembra beigām. Pašreiz objektā aktīvi notiek šādas aktivitātes:

 • Esošo fasādes logu nomaiņa;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Nīkrāces pamatskola ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/123 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas Nīkrāces pamatskolā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Esošo fasādes logu nomaiņa;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
 • Dabasgāzes apkures katla nomaiņa uz granulu apkures katlu;
 • Pretvēja izolācijas ierīkošana.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 76198 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 66209,48 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 389489,15, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 305668,57, kur KPFI finansējums ir (51,12%) 156502,31 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 149166,26 (48,80%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 83820,58. 
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 30.01.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/104 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
525289,78   EUR
 
231067,08  EUR
Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Skrundas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas vidusskolas ēkai Liepājas ielā 12, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldības iestāde "Skrundas vidusskola" ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/104 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Skrundas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas vidusskolas ēkai Liepājas ielā 12, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Visas fasādes siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • Virszemes cokola un pagraba sienas siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana ar 300mm;
 • Jumta seguma renovācija ar 300mm;
 • Ēkas koka ārdurvju nomaiņa;
 • Logu ar koka vērtņu rāmi nomaiņa;
 • Dienas gaismas lampu (T8 ar jaudu 36-40W un T12 ar jaudu 40-44W) nomaiņa pret T5 luminiscences (ar jaudu 28W) lampām mācību telpās (1300 gaismas ķermeņi);
 • Gāzes katla nomaiņa pret granulu katlu (kopējā nominālā jauda 450 kW).

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 259289 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 124054,76 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas EUR 525289.78, no tām EUR 447031.46 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 294222.70, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 12.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veic iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. KPFI – 15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” būvniecības īstenošanai.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Skrundas vidusskola ir noslēgusi 15.10.2014. līgumu ar SIA „Pretpils” par būvniecības veikšanu projektā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā Nr. KPFI – 15.3/104 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Līgumā paredzēts, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014.gada decembra beigām. Patreiz objektā aktīvi tiek veiktas šādas aktivitātes:

 • visas fasādes siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • virszemes cokola un pagraba sienas siltināšana ar 120mm siltumizolāciju;
 • bēniņu pārseguma siltināšana ar 300mm;
 • jumta seguma renovācija ar 300mm;
 • ēkas koka ārdurvju nomaiņa.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Skrundas vidusskola ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Ir nosiltināta izglītības iestādes visa fasāde;
 • Ir nosiltinātas virszemes cokola un pagraba sienas;
 • Ir nosiltināts bēniņu pārsegums;
 • Ir renovēts jumta segums;
 • Ir nomainītas ēkas koka ārdurvis;
 • Ir nomainītas dienas gaismas lampas mācību telpās;
 • Ir nomainīts gāzes katls pret granulu kaltu.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 259289 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 123574,59kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 538872,81, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 444344,43, kur KPFI finansējums ir (65,817001% ) 292454,18 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 151890,25 (34,182999%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 94528,38. 
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 30.01.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/105 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā"
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
287 566,39    EUR
 
166 389,21   EUR
Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot kultūras nama ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas kultūras nama ēkai Lielā ielā 1a, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldības iestāde “Skrundas kultūras nams” ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/105 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot kultūras nama ēkas energoefektivitāti, veicot Skrundas kultūras nama ēkai Lielā ielā 1a, Skrundā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana, tehnoloģisko laipu ierīkošana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Koka logu nomaiņa;
 • Koka ārdurvju nomaiņa;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Apkures cauruļvadu siltināšana bēniņos;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 192800 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 50 899,20 kgCO2/gadā.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic SIA "Latvijas Energoceltnieks", plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris. Autoruzraudzību veic SIA "Struņķkrogs" pārstāvis Dainis Šēlis, būvuzraudzību objektā nodrošina SIA "Campaign" norīkots pārstāvis Aleksandrs Ansons.

Projekta kopējās izmaksas, ņemot vērā iepirkumu procedūru, ir plānotas EUR 304867,91, no tām EUR 230287,30 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 121177,18, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 20.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veica iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/105 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā” būvniecības īstenošanai un 2014.gada 15.septembrī noslēdza līgumu ar SIA ”Latvijas Energoceltnieks”.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas kultūras namā pašreiz notiek ļoti aktīva darbība projekta Nr. KPFI – 15.3/105 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā” ietvaros. Objektā novembra mēnesī tiek veiktas šādas aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana, tehnoloģisko laipu ierīkošana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības iestāde Skrundas kultūras nams ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/105 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana;
 • Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas;
 • Ārsienu siltināšana;
 • Koka logu nomaiņa;
 • Koka ārdurvju nomaiņa;
 • Jumta seguma nomaiņa;
 • Apkures cauruļvadu siltināšana bēniņos;
 • Zibensaizsardzības ierīkošana.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 192800,0 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 50 899,20 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 304867,91, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 230287,30, kur KPFI finansējums ir (52,620001% ) 121177,18 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 109110.12 (47,379999%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 74580,61. 
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 30.01.2015
Skatīt vairāk
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā"
Projekts uzsākts: 2014. gada 7. jūlijā
Projekta kopējās izmaksas:
52 432,02   EUR
 
15 432.02  EUR
Projekta mērķis:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā"

Skrundas novada pašvaldība realizē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā".

Projekta mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu Skrundas novadā, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas, un kuru SEG emisijas ir 0 kg/km. Projekta mērķa aktivitāte ir iegādāties 2 jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas vienas markas elektromobiļus pašvaldības struktūrvienības vajadzībām.

Kopējās projekta izmaksas ir paredzētas 52432.02 EUR, kas ir arī projekta attiecināmās izmaksas. KPFI finansējums ir 70.567565% 37000.00 EUR un pašvaldības finansējums - 29.432435% 15432.02 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris.


Ievietots 19.11.2014.

Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu Nr. KPFI – 16/117 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā".

Projekta mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu Skrundas novadā, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas, un kuru SEG emisijas ir 0 kg/km. Projekta mērķa aktivitāte ir iegādāties 2 jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas vienas markas elektromobiļus pašvaldības struktūrvienības vajadzībām.

Veicot iepirkuma procedūru pēc PIL 8.2 panta Skrundas novada pašvaldība 2014. gada 7. jūlijā noslēdza līgumu ar SIA "Moller Auto Latvia" par 2 jaunu elektromobiļu iegādi Volkswagen Up! par kopēju summu 50590.00 EUR (t.sk. PVN 21%).

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: SIA "Vides investīciju fonds"

Projekta datums: 31.12.2014
Skatīt vairāk
Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014. - 2020. izstrādes uzsākšana
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
50 000,00  Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis: Paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Skrundas un Kuldīgas novados, izstrādājot kvalitatīvas un saskaņotas vidēja termiņa integrētas attīstības programmas
Aktivitātes:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, Attīstības plānošanas likuma 6. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos - vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu” un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, kas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078, atklāti balsojot, „par” - 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:
1. Uzsākt Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014.-2020. izstrādi;
2. Nozīmēt par attīstības programmas izstrādes vadītāju attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI;
3. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
- Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA;
- Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis GRĀVELIS;
- Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS;
- Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS;
- Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE;
- attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivars GRUNDMANIS;
- sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA.
4. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lvun Skrundas novada informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”;
5. Lēmumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.
2010. gada 21. decembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Skrundas novada pašvaldību tika noslēgta vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/VRAA/078/036 par Eiropas Savienības fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5. prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3. pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.2. aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/VRAA/078 "Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020." īstenošanu. Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Skrundas un Kuldīgas novados, izstrādājot kvalitatīvas un saskaņotas vidēja termiņa integrētas attīstības programmas. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt integrētās teritorijas attīstības programmas Skrundas un Kuldīgas novadiem 2014 – 2020. gadam. Sadarbības partneris projekta realizācijā - Kuldīgas novada pašvaldība. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu attīstības programmu izstrādi tiks apkopota nepieciešamā informācija, tai skaitā izvērtējot teritoriju līdzšinējos attīstības plānošanas dokumentus un pašvaldībās uzkrātos datus, un integrējot to novadu attīstības programmu izstrādē. Integrētās teritorijas attīstības programmas kalpos par pamatu budžeta un investīciju plānošanai Skrundas un Kuldīgas novados 7 gadu periodam, t.sk. paredzot detalizētu ieviešanas un uzraudzības sistēmu izveidi. Teritorijas attīstības programmas Skrundas novadam un Kuldīgas novadam tiks izstrādātas ciešā saiknē (vienas projekta darbības ietvaros), nodrošinot to savstarpējo saskaņotību, racionālu un līdzsvarotu abu novadu attīstības plānošanu, resursu apvienošanu kopīgu mērķu sasniegšanai, saskaņotību ar nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Projekta ietvaros tiks rīkoti arī semināri un sabiedriskās apspriedes. Plānotais projekta budžets ir 50000 LVL, tais skaitā 25 000 LVL Skrundas novada teritorijas attīstības programmas un Kuldīgas novada teritorijas attīstības programmas 25 000 LVL izstrādei. Projektu paredzēts īstenot 36 mēnešu laikā – līdz 2013. gada beigām.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VRAA

Projekta datums: 31.12.2013
Skatīt vairāk
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Projekts uzsākts: 2013. gada augustā
Projekta kopējās izmaksas:
67 559,93 Ls
 
22 684,01 Ls
Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Skrundas novada pašvaldības ielās Skrundā – Kalēju ielā, O.Kalpaka ielā, Parka ielā, Ziedu ielā, Smilšu ielā, Robežu ielā un Sporta ielā, kur kopējais CO2 samazinājums būs 8,90t/gadā.
Aktivitātes:

2013.gada augustā, Skrundas novada pašvaldība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA „Vides investīciju fonds”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” noslēdza līgumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ar identifikācijas Nr.KPFI – 13.1/26. 
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Skrundas novada pašvaldības ielās Skrundā – Kalēju ielā, O.Kalpaka ielā, Parka ielā, Ziedu ielā, Smilšu ielā, Robežu ielā un Sporta ielā, kur kopējais CO2 samazinājums būs 8,90t/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir 67559.93 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 64108,46 LVL. 70% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 44875.92LVL un 30% ir pašvaldības finansējums, kas sastāda 19232.54LVL.
Projekts tika realizēts līdz 2013.gada 30.augustam, kopumā nomainot 82 gaismekļus.
Projektā gaismekļu nomaiņu veica SIA „Moduls Interjers” .

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VARAM

Projekta datums: 31.08.2013
Skatīt vairāk
„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”
Projekts uzsākts: 2013. gada janvārī
Projekta kopējās izmaksas:
3628,02  Ls
 
544,20 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

2013.gada janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi „papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda vadību, kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012.gada 27. Jūlija lēmumu Nr.600 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/019) Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta realizāciju „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”.
Projekta mērķis ir monitoringa sistēmas izveide, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un pēcrekultivācijas monitoringu. 
Projektā monitoringu veica SIA „Virides” par kopējo summu LVL 1900.10. 

 

2013.gada janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi „papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda vadību, kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012.gada 27. Jūlija lēmumu Nr.600 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/019) Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta realizāciju „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”.
Projekta mērķis ir monitoringa sistēmas izveide, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un pēcrekultivācijas monitoringu. 
Projektu kopējās izmaksas sastāda LVL 3628,00 no tām 85,00% LVL 3083.02 Kohēzijas fonda finansējums, 15.00% LVL 544, 20 Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VARAM

Projekta datums: 27.08.2013
Skatīt vairāk
Mana sociālā atbildība
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
83 366,13  EUR
 
14 711,67  Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: Apvienotais tehniskais sekretariāts

Projekta datums: 01.01.2013
Skatīt vairāk
Projekts „Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”
Projekts uzsākts: 2011. gada 11. novembrī
Projekta kopējās izmaksas:
24 400,00 Ls
 
6400,01 Ls
Projekta mērķis: Rekonstruēt skvēru pie Skrundas kultūras nama, uzlabojot pilsētvides ainavu
Aktivitātes:

2012.gada 23.martā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000243 „Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”.
Projekta mērķis – rekonstruēt skvēru pie Skrundas kultūras nama, uzlabojot pilsētvides ainavu. 
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, skvēra rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta daļas no skvēra rekonstrukcija, izbūvējot vides elementu – pulksteni „Laika upe”, labiekārtojot apkārtni ap izbūvēto tēlu. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 20000,00 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 4400,00 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.

2011.gada decembris:

 • noslēgts līgums ar SIA „Amber avenue” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību
 • noslēgts līgums ar tēlnieku Ģirtu Burvi par Skrundas pulksteņa tēla „Laika upe” oriģināla autordarba radīšanu

2012.gada marts:

 • LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
 • Noslēgts līgums ar SIA „Laika stils” par divpusīgā apgaismotā pulksteņa ar ciparnīcām un GPS vadību izgatavošanu

2012.gada aprīlis:

 • noslēgts līgums ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” par labiekārtošanas darbiem, ūdensvada un elektrības pieslēguma izbūvi skvēra teritorijā
 • noslēgts līgums ar SIA „AVA” par būvuzraudzību objektā

2012.gada maijs – pulksteņa atklāšana Skrundas novada svētku laikā

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”
Projekts uzsākts: 2011. gada novembrī
Projekta kopējās izmaksas:
194 900,00   Ls
 
51 121,31 Ls
Projekta mērķis: Skrundas estrādes apkārtējās teritorijas labiekārtošana, nodrošinot pamatpakalpojumus Skrundas novada pašvaldības teritorijā, veicinot sociālo integrāciju un sekmējot Skrundas novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Aktivitātes:

2011.gada 2.augustā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000141 „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un 2012.gada 10.februārī apstiprināja projektu 11-02-L32100-000245 „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”.
Projektu mērķis – Skrundas estrādes apkārtējās teritorijas labiekārtošana, nodrošinot pamatpakalpojumus Skrundas novada pašvaldības teritorijā, veicinot sociālo integrāciju un sekmējot Skrundas novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, topogrāfiskā uzmērīšana, tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana, būvprojekta ekspertīze, estrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta estrādes ēkas pilnīga rekonstrukcija, skatītāju zonas pārbūve, ieklājot bruģakmens segumu un atjaunojot soliņus, kā arī izbūvējot kāpnes un labiekārtojot parka teritoriju un ierīkojot apgaismojumu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 159754,10 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 35145,90 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada novembra līdz 2012.gada decembra nogalei.
Projekta hronoloģija:
2011.gada novembris:

 • noslēgts līgums ar SIA „Andersonu arhitektu birojs” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību
 • noslēgts līgums ar SIA „Struņķkrogs” par projekta teritorijas tehnisko apsekošanu

2012.gada maijs: tehniskais projekts akceptēts Skrundas novada būvvaldē
2012.gada jūnijs: izsludināts atklāts konkurss SNP-2012-11/ESTR Estrādes rekonstrukcijai un parka teritorijas labiekārtošanai Skrundas novadā

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”
Projekts uzsākts: 2011. gada 26. aprīlis
Projekta kopējās izmaksas:
85 000,00  Ls
 
22 295,08 Ls
Projekta mērķis: Gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Liepu ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Aktivitātes:

2011.gada 27.jūnijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000137 „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”.
Projekta mērķis – gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Liepu ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Liepu ielas rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta Liepu ielas posma 0,380 km garumā rekonstrukcija, atjaunojot posmu asfaltbetona segumā un atrisinot lietus ūdens novadīšanu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 69 672,13, no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 15327,87 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 31.decembrim.

Projekta hronoloģija:
2011.gada jūnijs - LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
2012.gada janvāris – noslēgts līgums ar SIA „VCI” par tehniskā projekta izstrādi
2012.gada aprīlis – SIA „I.A.R.”veic projekta teritorijas ģeotehnisko izpēti
2012.gada maijs - būvvalde akceptē tehnisko projektu
2012..gada jūnijs :

 • notiek iepirkuma procedūra būvniecības darbiem;
 • parakstīts līgums ar AS „Ceļu inženieri” par būvuzraudzību
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”
Projekts uzsākts: 2011. gada 26. aprīlis
Projekta kopējās izmaksas:
64 724,39  Ls
 
16 976,92 Ls
Projekta mērķis: Gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Jubilejas ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Aktivitātes:

2011.gada 27.jūnijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000145 „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”.
Projekta mērķis – gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Jubilejas ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Liepu ielas rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta daļas no Jubilejas ielas rekonstrukcija, izbūvējot ielu un ietves cementbetona bruģa segumā, izbūvējot autostāvvietas, kā arī atrisinot lietus ūdens novadīšanu un izbūvējot apgaismojumu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 53052,78 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 11671,61 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 1.decembrim.
Projekta hronoloģija:
2011.gada jūnijs - LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
2012.gada janvāris - noslēgts līgums ar SIA „VCI” par tehniskā projekta izstrādi
2012.gada aprīlis - SIA „I.A.R.” veic projekta teritorijas ģeotehnisko izpēti
2012.gada maijs - būvvalde akceptē tehnisko projektu
2012.gada jūnijs:

 • notiek iepirkuma procedūra būvniecības darbiem;
 • parakstīts līgums ar AS „Ceļu inženieri” par būvuzraudzību
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.12.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr.2009/0285/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/562
 • Kristīne Vērdiņa
 • 63350461
Projekts uzsākts: 2009.gada 15.decembrī
Projekta kopējās izmaksas:
38732,48 Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes: 2009.gada 15.decembrī Skrundas novada pašvaldība un Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu par projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” realizāciju. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties 30 stacionāros datorus, 8 portatīvos datorus, 4 multimediju tehnikas un attīstīt 4 lokālos datortīklus. Projekta aktivitātes tiek īstenotas pēc MK 2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2 apakšaktivitāti „Izglītības iestāžu informatizācija”. Projektā ir iesaistītas 5 Skrundas novada izglītības iestādes: Skrundas vidusskola, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola, Nīkrāces pamatskola, Jaunmuižas pamatskola un Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Projektu ir plānots realizēt līdz 30.06.2012
Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VIAA 

Projekta datums: 30.06.2012
Skatīt vairāk
„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP”.
Projekts uzsākts: 2011. gada 11. novembrī
Projekta kopējās izmaksas:
121 495,91  Ls
 
18 224,38 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi Kohēzijas fonda projektu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP”.

31. maijā tika pabeigti laika apstākļu dēļ atliktie darbi sadzīves atkritumu izgāztuvē „Skrunda”. Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti - izgāztuve „Skrunda” ir atbilstoši 2006.gada 13.jūnija MK noteikumu Nr. 474 prasībām rekultivēta. To apliecina arī Valts Vides Dienests veicot dokumentu pārbaudi un vietas apskati. Izgāztuves platība bija 2ha , bet pēc rekultivācijas darbu veikšanas ir kļuvusi tikai par aptuveni 1ha lielu uzbērumu, kas sevī glabā apmēram 85 tūkstošus sadzīves atkritumus.

Skrundas novada pašvaldība turpina realizēt Kohēzijas fonda projektu Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP.
Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācijas projektā Skrundas novada pašvaldībā ir veikti puse no noteiktajiem būvdarbu apjomiem.
Projekta rezultātā tiks rekultivēta 2ha lielā izgāztuve „Skrunda”, samazinot vides piesārņojumu, t.sk. arī grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Atkritumu izgāztuve ir sastumta paugurā un iespēju robežās saspiesta, veicot virsējo atkritumu šķirošanu un nogādāšanu pārstrādes punktos. Atkritumu kaudze vēl tiks pārklāta ar izlīdzinošo grunts slāni (aptuveni 0,1m biezumā), māla aizsargslāni (aptuveni 0,5m) un auglīgo gruntsslāni (aptuveni 0,2m), pēc tam to apzaļumojot. Rekultivācijas beigās tiks izveidoti 3-5 monitoringa urbumi un sagatavota monitoringa programma. Bet, ņemot vērā sliktos laika apstākļus, darbi objektā ir apturēti. Ap slēgto izgāztuvi tiks izveidota novadgrāvju sistēma, kas pazeminās gruntsūdens līmeni zem izgāztuves, kā arī uztvers lietus ūdeņus, kas notecēs no pārklātās izgāztuves. Būvdarbus veic SIA „Ceļu būvnieks”, būvuzraudzību objektā veic A/S „Ceļu inženieri”, bet tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „Ekotec”.

Projekta kopējās izmaksas 121 495.91 LVL, no tiem 85% (103 271.52 LVL) Kohēzijas fonda finansējums un 15 % ( 18 224.39 LVL) Skrundas novada pašvaldības finansējums. Izgāztuves rekultivācijas darbus paveiks šā gada pavasarī.

Rezultāti: .31. maijā tika pabeigti laika apstākļu dēļ atliktie darbi sadzīves atkritumu izgāztuvē „Skrunda”. Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti - izgāztuve „Skrunda” ir atbilstoši 2006.gada 13.jūnija MK noteikumu Nr. 474 prasībām rekultivēta. To apliecina arī Valts Vides Dienests veicot dokumentu pārbaudi un vietas apskati. Izgāztuves platība bija 2ha , bet pēc rekultivācijas darbu veikšanas ir kļuvusi tikai par aptuveni 1ha lielu uzbērumu, kas sevī glabā apmēram 85 tūkstošus sadzīves atkritumus.
 

Sadarbības iestāde: Vides ministrija

Projekta datums: 31.05.2012
Skatīt vairāk
Vietējās nozīmes saieta nama izveidošana Nīkrāces pagastā
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
162 949,64  Ls
 
61 947,79 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.01.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojumu iegāde” Nr.09-02-LL02-L413102-000003
 • Kristīne Vērdiņa
 • 63350461
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
5691,84 Ls
 
1422,96 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldība realizē projektu „Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojumu iegāde”, sadarbībā ar LEADER Kurzemes reģiona vietējo rīcības grupu - biedrību „Darīsim paši” un LAD (Lauku atbalsta dienests). Projektam finansējums tika piešķirts no ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai).
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionālajiem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un lietderīgas un kreatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot Skrundas novadā alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību Skrundas alternatīvajā aprūpes centrā.
Projekta ietvaros tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi un aprīkojums: mēbeles; tekstilizstrādājumi, trauki un galda piederumi, elektropreces, pamatlīdzekļi saimniecības vajadzībām, biroja tehnika.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 5691,84LVL, kur ELFLA finansējums ir 75% no attiecināmajām izmaksām, attiecīgi pašvaldības finansējums ir 25% no attiecināmajām izmaksām un PVN(21%), kā neattiecināmās projekta izmaksas. 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LEADER

Projekta datums: 01.01.2012
Skatīt vairāk
Klusās ielas un ceļa Skrunda - Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
169 431,27  Ls
 
43 431,27 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:


 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.01.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Speciālistu piesaiste Skrundas novadam” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/061
 • Kristīne Vērdiņa
 • 63350461
Projekts uzsākts: 2011. gada janvārī
Projekta kopējās izmaksas:
18 500 Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis: Skrundas novada pašvaldība 2010.gada 30.novembrī noslēdza līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta „Speciālistu piesaiste Skrundas novadam”. Projekta ietvaros plānots sekmēt Skrundas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, tādējādi uzlabojot Skrundas novada iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Projekta mērķis ir piesaistīt publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus 3 speciālistus, Skrundas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai – eksperts, Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs un psihologs. Projekta ietvaros ar speciālistiem tiks slēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Projekta kopējās izmaksas sastāda 18500,00LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Aktivitātes:

2011. gada janvārī Skrundas novada pašvaldībā darbu uzsāka 3 speciālisti – Sandris Kuzmickis (Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs - kods 252902), Inga Pumpuriņa (Psihologs – kods 26340), Daina Ābele (Eksperts – kods 242210). 2011.gada decembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza vienošanos par darba līguma nosacījumu grozīšanu, kur darba līgums visiem 3 speciālistiem tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku līdz 31.12.2012.
Projekts tika realizēts Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātē 1.5 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākumā 1.5.3. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātē 1.5.3.1. “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. Projekta ietvaros ir sekmēta Skrundas novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, tādējādi uzlabojot Skrundas novada iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Kopējās projekta izmaksas ir 17649.09 LVL, kuras 100% finansē Eiropas Sociālais fonds.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VRAA

Projekta datums: 01.12.2011
Skatīt vairāk
Ropupes tilta rekonstrukcija
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
86902,22 Ls
 
33 037, 21Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:  
Rezultāti: .
 
Projekta datums: 12.08.2011
Skatīt vairāk
„Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija” Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025
 • Zane Eglīte
 • 26665874
Projekts uzsākts: 2010. gada 19. janvārī
Projekta kopējās izmaksas:
98 392,00 Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Realizējot projekta aktivitāti logu un durvju nomaiņa, ir uzlabojusies skolas ēkas energoefektivitāte. Veicot jumta nomaiņu un fasādes krāsojumu ir uzlabojies skolas ēkas vizuālais tēls. Bet būtisks ieguldījums drošībā ir zibens novadīšanas sistēmas uzstādīšana uz jumts, notekūdeņu novadīšanas sistēma un pandusa izbūve pie ieejas skolā.

Renovācijas darbus veica SIA „Uzars celtniecība”.
Būvuzraudzību veica SIA „Buit EX”.
Publicitāti nodrošināja SIA „Skrundas TV”.

ERAF finansējums 100%

 

Skrundas novada pašvaldība nodrošina Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija”
Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025

Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā ir paveikti lielākā daļa no plānotajiem darbiem. Skolas ēkas renovācijas laikā tika konstatēti darbi, kas vēl jāveic, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju. Pavasarī tiks izbūvēta zibens aizsardzība, lietus ūdens novadīšanas sistēma pie skolas galvenās ieejas un grunts seguma nomaiņa zem betonbruģa seguma.

Projekta īstenošanas vieta –Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola, Rudbāržu pag., Skrundas novads. Projekta ilgums 18 mēneši.
Kopīgās attiecināmās izmaksas 98392.00 LVL
ERAF finansējums-85% 83633.00 LVL
Skrundas novada pašvaldības finansējums 15% 14759.00 LVL

19.01.2010. Rīgā tika parakstīta vienošanās par Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija” Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025

Lai nodrošinātu vispārējās speciālās pamatizglītības iestādes izglītojamo iespējas mācīties, sevi pilnveidot mūsdienīgā skolā, projekta ietvaros paredzēts visām skolas telpām- klasēm, kabinetiem, koridoriem un palīgtelpām nomainīt logus, durvis, nomainīt skolas jumtu, sakārtot skursteņus, notekcaurules, veikt skolas fasādes, cokola, kolonnu apmetuma remontu un krāsošanu, izbūvēt pandusu. Projekta ietvaros tiks īstenota Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem. Projekta īstenošanas vieta –Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola, Rudbāržu pag., Skrundas novads. Projekta ilgums 18 mēneši.
Kopīgās attiecināmās izmaksas 98392.00 LVL
ERAF finansējums-85% 83633.00 LVL
Skrundas novada pašvaldības finansējums 15% 14759.00 LVL

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VIAA

Projekta datums: 30.06.2011
Skatīt vairāk
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā” 2009/0032/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/007
Projekts uzsākts: 2008. gada 1. jūlijā
Projekta kopējās izmaksas:
98 392,00 Ls
 
7380,00 Ls
Projekta mērķis: Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Skrundas novada Skrundas 1.vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu - ir sasniegts
Aktivitātes:

1.aktivitātē „Telpu renovācija.”
Lai projekta mērķa grupa kvalitatīvi un efektīvi spētu mācību procesā izmantot aktivitātes Nr.2 ietvaros iegādāto inventāru, tika veikti prioritāro mācību priekšmetu kabinetos renovācijas darbi: grīdas segumu maiņa, durvju nomaiņa, sienu un griestu remonts, gaismas ķermeņu maiņa, elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmas maiņa, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesa apguvi, papildus dabaszinātņu kabinetiem ir veikti renovācijas darbi trijās laboratoriju telpās.

2.aktivitātē „Informācijas tehnoloģiju, programmatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.”
Aprīkotas un uzstādītas 25 darbavietas darbam ar datoru. Iegādātas interaktīvās tāfeles, serveris, programmatūras, printeris, daudzfunkcionālās ierīces, datortehnikas pārvietošanas ierīces, prioritāro priekšmetu mācību vielu apguvei nepieciešamie mērinstrumenti, modeļi, vielas, trauki, ierīces, iekārtas un preparāti u.c..

3.aktivitātē „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana.”
Lai nodrošinātu esošā inventāra (aktivitāte Nr.2) uzglabāšanu, pilnvērtīgu un ērtu izmantošanu, aktivitātes ietvaros ir aprīkotas prioritāro mācību priekšmetu klases ar standartiem atbilstošiem skolēnu soliem, skolotāju galdiem, ķīmijas, bioloģijas un fizikas mācību programmu laboratorijas galdiem, mācību aprīkojuma un vielu glabāšanai nepieciešamiem skapjiem, un citām mēbelēm, projekta ilgtspējas nodrošināšanai.

4.aktivitāte „Mācību materiālu, bibliotēku un mācību video fondu pilnveide.”
Lai efektīvi realizētu mācību programmu un izmantotu iegādāto mācību inventāru, prioritāro mācību priekšmetu nodrošināšanai, ir iegādāta mācību literatūra.

Skrundas novada pašvaldība un Skrundas vidusskola pateicas par sadarbību Valsts izglītības attīstības aģentūrai projekta realizācijā.

2010. gada 24. Septembrī, tieši Skrundas vidusskolas 60 gadu priekšvakarā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā” 2009/0032/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/007 ietvaros , notika dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana. 
• Matemātikas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma matemātikas skolotājam ar interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru (DIAS-M-ID)
• Fizikas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma fizikas skolotājam ar demonstrācijas sensoriem, interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru (DIAS-K-ID)
• Bioloģijas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma bioloģijas skolotājam ar digitālo mikroskopu, projektoru ar ekrānu un datu kameru (DIAS-B-MPD)
• Paplašinātais Digitālais informācijas apstrādes sistēmas komplekts 20 (divdesmit) darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla risinājumu (DIAS-SO-20+1)
IT tehnoloģijas tika iepirktas no piegādātāju apvienības: SIA „TCon”, SIA „GT19”, SIA „ATEA”, Ventspils pilsētas P/I „Ventspils digitālais centrs”, SIA „LIELVĀRDS”. 

Fizikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetiem nepieciešamās ierīces un vielas tiks piegādātas tuvākajā laikā.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VIAA

Projekta datums: 30.04.2011
Skatīt vairāk
Cieceres ielas rekonstrukcija
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
78 027,14 Ls
 
29 663,21 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.01.2011
Skatīt vairāk