Realizēti

Projekts „Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojumu iegāde” Nr.09-02-LL02-L413102-000003
  • Kristīne Vērdiņa
  • 63350461
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
5691,84 Ls
 
1422,96 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldība realizē projektu „Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojumu iegāde”, sadarbībā ar LEADER Kurzemes reģiona vietējo rīcības grupu - biedrību „Darīsim paši” un LAD (Lauku atbalsta dienests). Projektam finansējums tika piešķirts no ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai).
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionālajiem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un lietderīgas un kreatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot Skrundas novadā alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību Skrundas alternatīvajā aprūpes centrā.
Projekta ietvaros tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi un aprīkojums: mēbeles; tekstilizstrādājumi, trauki un galda piederumi, elektropreces, pamatlīdzekļi saimniecības vajadzībām, biroja tehnika.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 5691,84LVL, kur ELFLA finansējums ir 75% no attiecināmajām izmaksām, attiecīgi pašvaldības finansējums ir 25% no attiecināmajām izmaksām un PVN(21%), kā neattiecināmās projekta izmaksas. 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LEADER

Projekta datums: 01.01.2012
Skatīt vairāk
Klusās ielas un ceļa Skrunda - Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
169 431,27  Ls
 
43 431,27 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:


 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.01.2012
Skatīt vairāk
Projekts „Speciālistu piesaiste Skrundas novadam” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/061
  • Kristīne Vērdiņa
  • 63350461
Projekts uzsākts: 2011. gada janvārī
Projekta kopējās izmaksas:
18 500 Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis: Skrundas novada pašvaldība 2010.gada 30.novembrī noslēdza līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta „Speciālistu piesaiste Skrundas novadam”. Projekta ietvaros plānots sekmēt Skrundas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, tādējādi uzlabojot Skrundas novada iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Projekta mērķis ir piesaistīt publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus 3 speciālistus, Skrundas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai – eksperts, Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs un psihologs. Projekta ietvaros ar speciālistiem tiks slēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Projekta kopējās izmaksas sastāda 18500,00LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Aktivitātes:

2011. gada janvārī Skrundas novada pašvaldībā darbu uzsāka 3 speciālisti – Sandris Kuzmickis (Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs - kods 252902), Inga Pumpuriņa (Psihologs – kods 26340), Daina Ābele (Eksperts – kods 242210). 2011.gada decembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza vienošanos par darba līguma nosacījumu grozīšanu, kur darba līgums visiem 3 speciālistiem tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku līdz 31.12.2012.
Projekts tika realizēts Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātē 1.5 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākumā 1.5.3. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātē 1.5.3.1. “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. Projekta ietvaros ir sekmēta Skrundas novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, tādējādi uzlabojot Skrundas novada iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Kopējās projekta izmaksas ir 17649.09 LVL, kuras 100% finansē Eiropas Sociālais fonds.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VRAA

Projekta datums: 01.12.2011
Skatīt vairāk
Ropupes tilta rekonstrukcija
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
86902,22 Ls
 
33 037, 21Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:  
Rezultāti: .
 
Projekta datums: 12.08.2011
Skatīt vairāk
„Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija” Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025
  • Zane Eglīte
  • 26665874
Projekts uzsākts: 2010. gada 19. janvārī
Projekta kopējās izmaksas:
98 392,00 Ls
 
0,00 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

Realizējot projekta aktivitāti logu un durvju nomaiņa, ir uzlabojusies skolas ēkas energoefektivitāte. Veicot jumta nomaiņu un fasādes krāsojumu ir uzlabojies skolas ēkas vizuālais tēls. Bet būtisks ieguldījums drošībā ir zibens novadīšanas sistēmas uzstādīšana uz jumts, notekūdeņu novadīšanas sistēma un pandusa izbūve pie ieejas skolā.

Renovācijas darbus veica SIA „Uzars celtniecība”.
Būvuzraudzību veica SIA „Buit EX”.
Publicitāti nodrošināja SIA „Skrundas TV”.

ERAF finansējums 100%

 

Skrundas novada pašvaldība nodrošina Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija”
Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025

Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā ir paveikti lielākā daļa no plānotajiem darbiem. Skolas ēkas renovācijas laikā tika konstatēti darbi, kas vēl jāveic, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju. Pavasarī tiks izbūvēta zibens aizsardzība, lietus ūdens novadīšanas sistēma pie skolas galvenās ieejas un grunts seguma nomaiņa zem betonbruģa seguma.

Projekta īstenošanas vieta –Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola, Rudbāržu pag., Skrundas novads. Projekta ilgums 18 mēneši.
Kopīgās attiecināmās izmaksas 98392.00 LVL
ERAF finansējums-85% 83633.00 LVL
Skrundas novada pašvaldības finansējums 15% 14759.00 LVL

19.01.2010. Rīgā tika parakstīta vienošanās par Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija” Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025

Lai nodrošinātu vispārējās speciālās pamatizglītības iestādes izglītojamo iespējas mācīties, sevi pilnveidot mūsdienīgā skolā, projekta ietvaros paredzēts visām skolas telpām- klasēm, kabinetiem, koridoriem un palīgtelpām nomainīt logus, durvis, nomainīt skolas jumtu, sakārtot skursteņus, notekcaurules, veikt skolas fasādes, cokola, kolonnu apmetuma remontu un krāsošanu, izbūvēt pandusu. Projekta ietvaros tiks īstenota Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem. Projekta īstenošanas vieta –Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola, Rudbāržu pag., Skrundas novads. Projekta ilgums 18 mēneši.
Kopīgās attiecināmās izmaksas 98392.00 LVL
ERAF finansējums-85% 83633.00 LVL
Skrundas novada pašvaldības finansējums 15% 14759.00 LVL

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VIAA

Projekta datums: 30.06.2011
Skatīt vairāk
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā” 2009/0032/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/007
Projekts uzsākts: 2008. gada 1. jūlijā
Projekta kopējās izmaksas:
98 392,00 Ls
 
7380,00 Ls
Projekta mērķis: Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Skrundas novada Skrundas 1.vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu - ir sasniegts
Aktivitātes:

1.aktivitātē „Telpu renovācija.”
Lai projekta mērķa grupa kvalitatīvi un efektīvi spētu mācību procesā izmantot aktivitātes Nr.2 ietvaros iegādāto inventāru, tika veikti prioritāro mācību priekšmetu kabinetos renovācijas darbi: grīdas segumu maiņa, durvju nomaiņa, sienu un griestu remonts, gaismas ķermeņu maiņa, elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmas maiņa, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesa apguvi, papildus dabaszinātņu kabinetiem ir veikti renovācijas darbi trijās laboratoriju telpās.

2.aktivitātē „Informācijas tehnoloģiju, programmatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.”
Aprīkotas un uzstādītas 25 darbavietas darbam ar datoru. Iegādātas interaktīvās tāfeles, serveris, programmatūras, printeris, daudzfunkcionālās ierīces, datortehnikas pārvietošanas ierīces, prioritāro priekšmetu mācību vielu apguvei nepieciešamie mērinstrumenti, modeļi, vielas, trauki, ierīces, iekārtas un preparāti u.c..

3.aktivitātē „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana.”
Lai nodrošinātu esošā inventāra (aktivitāte Nr.2) uzglabāšanu, pilnvērtīgu un ērtu izmantošanu, aktivitātes ietvaros ir aprīkotas prioritāro mācību priekšmetu klases ar standartiem atbilstošiem skolēnu soliem, skolotāju galdiem, ķīmijas, bioloģijas un fizikas mācību programmu laboratorijas galdiem, mācību aprīkojuma un vielu glabāšanai nepieciešamiem skapjiem, un citām mēbelēm, projekta ilgtspējas nodrošināšanai.

4.aktivitāte „Mācību materiālu, bibliotēku un mācību video fondu pilnveide.”
Lai efektīvi realizētu mācību programmu un izmantotu iegādāto mācību inventāru, prioritāro mācību priekšmetu nodrošināšanai, ir iegādāta mācību literatūra.

Skrundas novada pašvaldība un Skrundas vidusskola pateicas par sadarbību Valsts izglītības attīstības aģentūrai projekta realizācijā.

2010. gada 24. Septembrī, tieši Skrundas vidusskolas 60 gadu priekšvakarā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā” 2009/0032/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/007 ietvaros , notika dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana. 
• Matemātikas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma matemātikas skolotājam ar interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru (DIAS-M-ID)
• Fizikas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma fizikas skolotājam ar demonstrācijas sensoriem, interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru (DIAS-K-ID)
• Bioloģijas kabinetā- Digitālās informācijas apstrādes sistēma bioloģijas skolotājam ar digitālo mikroskopu, projektoru ar ekrānu un datu kameru (DIAS-B-MPD)
• Paplašinātais Digitālais informācijas apstrādes sistēmas komplekts 20 (divdesmit) darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla risinājumu (DIAS-SO-20+1)
IT tehnoloģijas tika iepirktas no piegādātāju apvienības: SIA „TCon”, SIA „GT19”, SIA „ATEA”, Ventspils pilsētas P/I „Ventspils digitālais centrs”, SIA „LIELVĀRDS”. 

Fizikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetiem nepieciešamās ierīces un vielas tiks piegādātas tuvākajā laikā.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VIAA

Projekta datums: 30.04.2011
Skatīt vairāk
Cieceres ielas rekonstrukcija
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
78 027,14 Ls
 
29 663,21 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.01.2011
Skatīt vairāk
Sociālās dzīvojamās mājas Liepājas ielā 6, Skrundā energoefektivitātes pasākumi
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
148 051,15 Ls
 
4538,66 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LIAA

Projekta datums: 01.01.2011
Skatīt vairāk
Bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana Nīkrāces pagastā
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
77 67,79 Ls
 
1101,13 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LR Labklājības ministrija

Projekta datums: 01.01.2011
Skatīt vairāk
Projekts „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā” Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/026/013
  • Kristīne Vērdiņa
  • 63350461
Projekts uzsākts: 2009. gada 2. septembrī
Projekta kopējās izmaksas:
159 643,52 Ls
 
11 175,05 Ls
Projekta mērķis: Jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Skrundas pašvaldībā, renovējot un modernizējot aprūpes centru – pielāgojot pašvaldības īpašumā esošo ēku jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldība 2009.gada 2. septembrī noslēdza līgumu ar VRAA par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā” realizāciju. Projektam finansējums tika piešķirts no ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds). Projekts tika realizēts līdz 2010.gada 31.decembrim. 
Projekta mērķis bija jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Skrundas pašvaldībā, renovējot un modernizējot aprūpes centru – pielāgojot pašvaldības īpašumā esošo ēku jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Projekta ietvaros tika rekonstruēta pašvaldībai piederoša ēka un pielāgota alternatīvo pakalpojumu sniegšanai. Papildus ēkā tika aprīkotas un modernizētas centra telpas ar mēbelēm, elektroprecēm un citu inventāru (trenažieri, novusa galds un galda teniss, masāžas galds u.c.), kas domāts sociālās aprūpes, prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšanai.
Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 159643.52LVL, to tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 134100.55LVL, kas sastādīja 84% no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija 14367.92LVL, kas sastādīja 9% no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums 11175.05LVL, kas sastādīja 7% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VRAA

Projekta datums: 31.12.2010
Skatīt vairāk