Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Pumpuri"-30 izsole

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu (prot. 16, 8. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - dzīvoklis “Pumpuri”-30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6229 900 0175. 

Nosacītā cena EUR 1400 (viens tūkstotis četri simti euro). Izsoles laiks 07.02.2018. plkst.10:00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 06.02.2018. plkst.16:00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.”

NOTEIKUMI