Pašvaldība organizē nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam - telpām Liepājas ielā 5, Skrundā

Pašvaldība organizē nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam - telpām Liepājas ielā 5, Skrundā

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 2. stāva telpu Nr. 001-30 Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli. 

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 07.08.2018. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/7), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 2. stāva telpu Nr. 001-30 Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0118 001 ar kopējo platību 26,2 m2, nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m- EUR 1,75 (viens eiro, 75 eiro) + PVN mēnesī.

Izsoles laiks 13.09.2018. plkst. 10.00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 12.09.2018. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI