Skrundas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli

Š.g. 17. martā tiek izsolītas nomas tiesības Jaunmuižas pamatskolas virtuves telpām. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 16. marta plkst. 16.00.

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 06.02.2020. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 3.1/1, 1.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - uz Jaunmuižas pamatskolas virtuves telpām Nr. 25, 26, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0253 001 ar kopējo platību 34,2 m2, nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m- EUR 1,63 (viens eiro, 63 centi) + PVN mēnesī.

Izsoles laiks 17.03.2020. plkst. 10.00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 16.03.2020. plkst. 16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles NOTEIKUMI