Valsts ieņēmumu dienests informē par degvielas tvertņu reģistrāciju

Valsts ieņēmumu dienests informē par degvielas tvertņu reģistrāciju

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2019. gada 19. decembra ir uzsākta degvielas uzglabāšanas tvertņu reģistrācija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS).

Tvertnes, kuru tilpums ir 1 m3 vai lielāks, jādeklarē degvielas lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām.

Iesniegums jāiesniedz EDS sadaļā “Reģistri” par katru tvertni atsevišķi un tajā jānorāda:

1)    tvertnes atrašanās vietas adrese (nepieciešamības gadījumā būs iespēja norādīt arī papildu informāciju par tvertnes atrašanās vietu);
2)    tvertnes numurs (nav obligāti);
3)    tvertnes nominālais tilpums;
4)    datums, no kura tvertne tiks izmantota (reģistra aizpildīšanas datums vai datums nākotnē, piemēram, ja notiek tvertnes lietotāju maiņa).

Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto vairāki lietotāji kopā, tad informācija par tvertni ir jādeklarē katram lietotājam, sadaļā “Papildu informācija par tvertnes atrašanās vietu”, norādot, ka tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji.

No 2020. gada 1. janvāra lietotājiem, kas iegādājas nefasēto degvielu vairumtirdzniecībā izmantošanai savām vajadzībām, to atļauts uzglabāt tikai Valsts ieņēmumu dienestā deklarētās, normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tvertnēs, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Jādeklarē tikai stacionārās tvertnes, bet pārvietojamās tvertnes, kas paredzētas tikai degvielas pārvadāšanai, nav jādeklarē.

Degvielas uzglabāšanas tvertnes nav jādeklarē tiem degvielas lietotājiem, kas degvielu izmanto, pamatojoties uz VID saņemtu izziņu. Piemēram, lauksaimniecības (“zilās/zaļās”) degvielas tvertnes jādeklarē, bet apkures (“sarkanās”) degvielas tvertnes nav jādeklarē.

Gadījumā, ja VID deklarētā tvertne vairs netiks izmantota, tvertņu reģistrā būs jāiesniedz informācija, norādot datumu, līdz kuram tvertne tika izmantota.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām kontaktēties ar VID Akcīzes preču aprites daļas Licenču nodaļas galvenajām nodokļu inspektorēm:

  • Ainu Linužu, tālr. 67120114;
  • Daigu Bērzupi, tālr. 67120104;
  • Jolantu Tīrmani, tālr. 67120113;
  • Ritmu Laursoni, tālr. 67120110.

Informāciju sagatavoja Valsts ieņēmumu dienests