Skrundas novada pašvaldība izsludina konkursu uz PII "Liepziediņš" vadītāja vietu

Skrundas novada pašvaldība izsludina konkursu uz PII

Skrundas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

AMATA MĒRĶIS: Vadīt un nodrošināt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" darbu atbilstoši iestādes  nolikumā noteiktajiem darbības mērķiem, pamatvirzieniem un uzdevumiem.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/-ĒM:

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām;
 • Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;

DARBA PIEREDZE:

 • Pieredze izglītības vadības jomā;
 • vai pedagoģiskajā darbā izglītības jomā;

ZINĀŠANAS:

 • par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • par izglītības iestāžu finanšu un budžeta vadības principiem;
 • par personālvadības procesiem izglītības iestādē;
 • digitālā pratība;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Darba alga pēc Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija  noteikumiem Nr. 445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darbavietas adrese: Saldus iela 15, Skrunda, Skrundas pilsēta

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Iesniegums.
 • Motivācijas vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu motivāciju strādāt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš", atbilstību izvēlētajam amatam, iegūto darba pieredzi pēdējo trīs gadu laikā, pieredzi izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, un citu pieredzi.
 • pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" attīstības redzējums – līdz vienai A4 lappusei datorrakstā.
 • Curriculum Vitae.
 • Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā un Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā. Iesniedzamos dokumentus iesūtīt pa pastu – Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV3326, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Skrundas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Skrundā, Raiņa ielā 11, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei ,,Konkursam uz Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes Liepziediņš vadītāja amatu’’.

Amata konkurss noritēs 2 kārtās:

1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata prasībām.

NOLIKUMS